Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Nic o nas bez nas

W  obronie podstawowych wartości samorządu lokalnego w Polsce.

 

Związek Gmin Wiejskich RP skierował odezwę do wójtów, burmistrzów, radnych i społeczności lokalnych gmin członkowskich w sprawie obrony podstawowych wartości samorządności w Polsce. ZGW RP przeciwstawia się budowaniu w przestrzeni publicznej negatywnych opinii o samorządności lokalnej oraz wzywa liderów miast i gmin do współdziałania na rzecz obrony idei samorządności i suwerenności samorządów w Polsce.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z największym niepokojem obserwuje narastającą  falę  niechęci  w  stosunku  do  samorządu  i  do  ich   liderów.   W   wypowiedziach   publicystycznych   i politycznych, samorządom przypisuje się bezpodstawnie wiele grzechów i czynów, nawet o podłożu kryminogennym. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z innymi korporacjami samorządowymi podejmował, podejmuje i będzie podejmować działania odrzucające  tezy  o  rzekomym  zepsuciu samorządów oraz działania w obronie idei samorządności. W ostatnich tygodniach nastąpiła kumulacja propozycji, które mogą w istotny sposób wpłynąć na kierunek rozwoju polskiej samorządności.

 

Zapowiadane zmiany (ograniczenie kadencyjności organów wykonawczych JST, planowane zmiany Kodeksu wyborczego i samorządowej ordynacji wyborczej, zmiany podziału administracyjnego,  w  tym:  tworzenia  aglomeracji  oraz  podziału  gmin  celem   przyłączenia   części   i terytoriów do innych gmin), będą miały wpływ na ograniczanie samorządności,  centralizację administracji państwowej,  ograniczanie konstytucyjnych praw, w tym praw wyborczych obywateli – pisze w liście skierowanym do samorządowców Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jak udało się nam ustalić  sprawa obrony idei samorządności zdominowała również obrady na ostatnim posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 2 lutego 2017 r. Zapadła wówczas decyzja o organizacji przez ZGW RP 16 marca spotkania środowisk samorządowych w Warszawie, a 17 marca manifestacji ulicznej. Przygotowywana jest też przez ZGW RP projekt uchwały, która przyjmowałyby poszczególne gminy w  sprawie obrony samorządności kierowanej do Prezydenta RP, Premiera RP, parlamentu i klubów parlamentarnych.

Ponadto  celem  skoordynowania  działań  w obszarze obrony idei samorządności  10 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Omawiano kilka propozycji działań, w tym organizację spotkania wszystkich środowisk samorządowych i zaangażowanych w lokalne sprawy mieszkańców.  Ostatecznie,  zgodnie  z  propozycją  ZGW RP,   wstępnie   przyjęto   jego   organizację   w Warszawie, w dniu 16 marca 2017 r. Byłoby ono  jak podkreśla ZGW RP  miejscem wypracowania kierunku dalszych działań środowiska  samorządowego  w  obronie  idei  samorządności.

 

 Możliwe,  że  stoimy  obecnie  przed  najpoważniejszym  kryzysem  utrzymania  idei   samorządności   w Polsce. Tylko wspólne, zorganizowane przedsięwzięcia dają szansę zahamowania działań ograniczających samorządność w Polsce.  Nic o nas bez nas – podsumowuje  Marek Olszewski.

 

 ZGW RP/Maks Weber 

Hodowla i uprawy

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Potwierdzono wystąpienie nowych ognisk ptasiej grypy. Zaatakował on ptaki już w trzech polskich województwach. Mi...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Jesienią na profilach facebookowych i kontach twitterowych roi się od postów dotyczących zwierząt fu...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Przy okazji rozgorzałej na nowo dyskusji na temat hodowli zwierząt futerkowych, opinia publiczna karmiona jest zak...

Nowy pomysł resortu rolnictwa polega na konieczności prowadzenia ewidencji wejść do zabudowań hodowlanych. Na ra...