smog a rośliny

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

Jak smog wpływa na roślinność i ekosystemy wodne

Bardzo wiele mówi się o tym jakie choroby u ludzi wywołuje smog. O wiele rzadziej słyszymy na temat wpływu smogu i jego konsekwencji na środowisko naturalne, w tym roślinność i ekosystemy wodne. Smog powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy zanieczyszczeniami atmosferycznymi, takimi jak tlenki azotu i związki organiczne, a promieniowaniem słonecznym. Smog, który składa się głównie z  zanieczyszczeń cząstkowych (PM) oraz zanieczyszczeń gazowych, negatywnie oddziaływuje na przyrodę, powodując szereg szkodliwych skutków.

Wpływ na roślinność
Smog bardzo negatywnie wpływa na roślinność uszkadzając tkanki roślin, zmniejszając plony oraz wpływa na morfologię i fizjologię roślin. Efektem jego działań jest to, że rośliny mogą reagować na obecność zanieczyszczeń poprzez zmiany w kolorze liści, opadanie liści, czy zahamowanie wzrostu. Poza tym, pewne gatunki roślin są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, co może doprowadzić do zmniejszenia różnorodności biologicznej w danym obszarze.

Wpływ smogu i zanieczyszczeń na ekosystemy wodne
Zanieczyszczenia atmosferyczne, w których główną rolę odgrywają składniki smogu, mają również negatywny wpływ na ekosystemy wodne. Kwasowe deszcze, powstałe w wyniku oddziaływania tlenków siarki i azotu z wilgocią atmosferyczną, mogą zakwaszać wody powierzchniowe i gleby, co negatywnie wpływa na organizmy wodne. Prowadzi to do utraty składników odżywczych oraz zatrucia roślin toksycznymi metalami ciężkimi, takimi jak ołów czy rtęć, które są przenoszone z atmosfery do gleby. Ekosystemy wodne cierpią nie tylko z powodu smogu, ale także przez zanieczyszczenie powietrza. W jego wyniku, zanieczyszczenia atmosferyczne opadają na powierzchnię wody, prowadząc do zanieczyszczenia jezior, rzek i mórz. To z kolei wpływa na różnorodność biologiczną w wodach, prowadząc do obumierania organizmów wodnych i degradacji siedlisk.
Ogromnym problemem jest osadzanie się zanieczyszczeń na powierzchni wód, co może zakłócać równowagę ekosystemów wodnych doprowadzając do zmian w składzie gatunkowym i ilościowym organizmów wodnych.

Co może przeciwdziałać temu zjawisku?
Do ochrony roślinności i ekosystemów wodnych przed szkodliwym wpływem smogu i zanieczyszczeń powietrza, konieczne jest podejmowanie działań naprawczych. Regulacje dotyczące emisji zanieczyszczeń, inwestycje w technologie oczyszczania powietrza, ochrona obszarów przyrodniczych oraz edukacja społeczna są kluczowe dla ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń atmosferycznych.
Doskonale w to wpisuje się program „Czyste powietrze”, który ma na celu przeciwdziałanie problemom związanym z redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzięki niemu nie tylko człowiek, ale również przyroda może odetchnąć od wszechobecnych zanieczyszczeń oraz pomaga chronić środowisko naturalne. W jego efekcie nastąpi poprawa jakości życia nie tylko ludzi, ale zachowana zostanie równowaga ekologiczna w przyrodzie.