Ekologia

Kujawsko-Pomorskie: plany zadań ochronnych dla nowych obszarów

W sierpniu 2017 r. weszły w życie 4 zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:

  1. Błota Kłócieńskie;
  2. Dolina Osy;
  3. Lisi Kąt;
  4. Mszar Płociczno.

 

Obecnie 34 obszary Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego posiadają ustanowione plany zadań ochronnych.

 

Plan zadań ochronnych jest narzędziem prawnym, ustanawianym na poziomie krajowym w celu właściwej ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony danego obszaru Natura 2000.

 

Dokument określa:

  • granice obszaru Natura 2000,
  • istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania przyjętego stanu ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony,
  • cele działań ochronnych ustalone dla przedmiotów ochrony,
  • zakres działań ochronnych, w tym ochronę czynną oraz monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych.

 

gdos.gov.pl/AZK/Fot. Wąbrzeski Dom Kultury

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.