PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Warzywa / Producenci ziemniaków będą mieli łatwiejszą drogę na unijny rynek

Producenci ziemniaków będą mieli łatwiejszą drogę na unijny rynek

Autor: Świat Rolnika 2022-07-21 23:00:00
Producenci ziemniaków

Producenci ziemniaków od 15 lipca będą poświadczać wolność warzyw od patogenów za pomocą paszportu dla roślin. Zmiany przepisów unijnych.  

12 lipca 2022 r. zostały opublikowane w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej 4 rozporządzenia ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów ziemniaka. Według nowych przepisów, dokumentem potwierdzającym, że plony są wolne od patogenów i mogą trafić na eksport, będzie paszport ziemniaka.

Paszport ziemniaka chroni rynek przed Clavibacter sepedonicus

Istotną zmianą jakie wprowadza Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1194 ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus jest zmiana sposobu poświadczenia, że wyprodukowane w Polsce a przemieszczanym do innych państw członkowskich UE, bulwy ziemianka są wolne od ww. bakterii. Zgodnie z art. 8 ww. rozporządzenia nr 2022/1194, dokumentem potwierdzającym, że przemieszczane bulwy ziemniaka, pochodzące z obszarów o wysokim stopniu zakażenia bakterią Clavibacter sepedonicus, są wolne od tej bakterii jest paszport roślin. Obszary te zostały wskazane w załączniku nr IV do w/w rozporządzenia i stanowią je terytoria Polski i Rumunii.

Wymagania odnośnie formatów paszportów roślin zostały określone w art. 83 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/2031 oraz w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313, gdzie zostały dokładnie określone wzory paszportów. Paszport roślin jest to dokument, który producenci ziemniaków muszą dołączyć do każdej jednostki handlowej (np. worek, worek typu big-bag, itp.).

W przypadku sadzeniaków ziemniaka, nowe warunki, nie będą stanowiły żadnych dodatkowych wymogów w stosunku do ogólnych warunków swobodnego przemieszania sadzeniaków w obrębie Unii, w tym w Polsce.

Producenci ziemniaków innych niż sadzeniaki

Paszporty roślin dla ziemniaków innych niż sadzeniaki, w celu ich przemieszczenia do innego państwa członkowskiego Unii, będą na chwilę obecną wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), po przeprowadzeniu badań potwierdzających, że przemieszczane ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus lub potwierdzeniu, że pochodzą z miejsca produkcji zarejestrowanego i nadzorowanego oraz oficjalnie uznanego przez WIORiN za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

Ponadto producenci ziemniaków powinni odpowiednio oznaczyć bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki z dnia 25 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1579).

Odnosząc się do skali sprzedaży ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii, w 2021 r. przemieszczono 12 060 t ziemniaków, dla których jednostki PIORiN wystawiły łącznie 547 zaświadczeń. 241 zaświadczania wystawiono dla 4 599 t sadzeniaków ziemniaka, a 306 zaświadczeń dla 7 461 t ziemniaków innych niż sadzeniaki. (co przedstawia poniższy wykres). Krajami gdzie skierowano najwięcej przesyłek ziemniaków były: Republika Czeska – 175, Holandia – 68 oraz Niemcy – 65.

Rozporządzenia wchodzą w życie trzeciego dnia po ich opublikowaniu, tj. 15 lipca 2022 roku.

Czytaj także: NASK poszukuje twórców rozwiązań IT wspierających produkcję ziemniaka

Piorin.gov /fot.pixabay