PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Rada Kobiet powołała nowe członkinie. Poznaj nowe twarze w Radzie

Rada Kobiet powołała nowe członkinie. Poznaj nowe twarze w Radzie

Autor: Świat Rolnika 2022-07-14 14:00:00
Rada Kobiet

Rada Kobiet z nowymi członkiniami. Przed rozpoczęciem V posiedzenia odbyło się uroczyste wręczenie powołań nowym członkiniom.

Organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstał z potrzeby szerszego zaangażowania się w sprawy kobiet z terenów wiejskich. Podstawą prawną dla działalności Rady jest zarządzenie nr 7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Rady Kobiet w rolnictwie (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi 2021 r. poz. 8 i 26 oraz z 2022 r. poz. 1 i 20).

Rada Kobiet ma ważne zadania

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Kobiet rozpoczęła nową kadencję 8 marca 2022 r. i będzie ona trwała 3 lata. Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi umożliwi Radzie Kobiet w rolnictwie w rolnictwie szybsze i skuteczniejsze reagowanie na wiele spraw dotyczących kobiet z terenów wiejskich.

Do zadań tego organu należą m.in.:

 • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów;
 • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami);
 • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem oraz sytuacją kobiet i dziewcząt;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w MRiRW oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia.

Na członkiniach Rady spoczywa zatem ogromny obowiązek i odpowiedzialność.

rada kobiet

Nowe członkinie Rady Kobiet

Rada Kobiet ma nowe członkinie. Powołania otrzymały:

 • Monika Duszyńska: Pochodzi z rodziny rolniczej. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od 2004 r. prowadzi własne gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną. Należy do Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”.
 • Danuta Lebioda: Przez ponad 20 lat prowadziła gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Obecnie gospodarstwo jest prowadzone przez jej córki. Jej bunt i chęć działania w celu zmiany wizerunku mieszkańców wsi, a przede wszystkim kobiet, rozpoczął się już w okresie szkoły średniej. Dotyczy to wielu dziedzin życia, m.in. edukacji, dostępu do służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych czy zmiany infrastruktury wiejskiej.
 • Alina Ojdana: Przewodnicząca Związku Zawodowego Rolnictwa KORONA, zaangażowana w problematykę polskiego rolnictwa i rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Jest przedsiębiorcą rolnym w woj. podlaskim, w gminie Hajnówka. Należy do Podlaskiego Porozumienia Rolniczego przy Podlaskiej Izbie Rolniczej. Członek Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego powołanego przy MRiRW. Jest przedstawicielem Strony Społecznej w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentującym Rolnicze Związki Zawodowe. Należy do Stowarzyszenia Polskich Mediów.
 • Danuta Pilarska: Prowadzi gospodarstwo ekologiczne. Jest sekretarzem kujawsko-pomorskiej Rady NSZZ RI „Solidarność”, prezesem Związku Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu. Działaczka Porozumienia Rolniczego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz Złotą odznaką Zasłużony dla NSZZ RI „Solidarność”.
 • Bogumiła Robak: Społeczniczka i samorządowiec. Mieszkanka wsi Postękalice w gminie Bełchatów. Pełni funkcję radnej gminy Bełchatów, jest również członkinią Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie. Aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych, w tym Kół Gospodyń Wiejskich, i wspiera wiele społecznych inicjatyw. Jest przewodniczącą Gminnej Spółki Wodnej w Bełchatowie i członkiem zarządu kilku organizacji pozarządowych.
 • Justyna Drażba: Rolnik, przedsiębiorca, samorządowiec. Od zawsze związana z terenami wiejskimi. Prowadzi wypożyczalnię kajaków, desek SUP, organizuje spływy kajakowe rzeką Rospudą. Drugim filarem jej działalności jest pozyskiwanie finansowania dla rolników, funduszy na rozpoczęcie i rozwój biznesu. Wspiera kobiety w rozwoju i samorealizacji, pomaga dzieciom mającym utrudniony start w edukacji i przedsiębiorczości.
 • Bożena Łozowicka: Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku. Jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej, bezpieczeństwa żywności, rolnictwa ekologicznego i szeroko pojętej ochrony roślin. Autorka ponad 500 prac naukowych, kierownik i wykonawca szeregu projektów wnoszących nową wiedzę do sektora rolniczego. Współpracuje z wieloma regionalnymi i krajowymi instytucjami rolniczymi, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat umiejętnie integruje świat nauki ze środowiskiem rolniczym. Jest także mamą i żoną.
 • Anna Paluch: Wraz z mężem Jarosławem prowadzi gospodarstwo sadownicze. W latach 2006–2014 radna oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy. Od 2009 r. jest przewodniczącą KGW w Błoniu, które powstało jako pierwsze w gminie Koprzywnica. Jest członkiem Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu. Delegat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej powiatu sandomierskiego w latach 2007–2011 oraz 2015–2019. Jest druhną OSP KSRG w Ciszycy, obecnie sekretarzem zarządu. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach. Od 30 lat szczęśliwa mężatka, matka dwóch zamężnych córek, babcia dwóch wnuków.
 • Katarzyna Rzepecka-Andrzejak: Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Placówki Terenowej KRUS w Koninie, gdzie rozwija swoją działalność na rzecz rolnictwa. Jej pasją jest działalność społeczna i polityka. Z uwagi na miejsce zamieszkania znane jej są problemy i potrzeby kobiet wiejskich z regionu. Ściśle współpracuje z KGW, jednostkami OSP oraz z samorządem terytorialnym i lokalnymi stowarzyszeniami.
 • Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka: Rolnik, menedżer bankowości, społecznik, samorządowiec. Obecnie pełni funkcję wicestarosty średzkiego. Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Usług i Handlu w Poznaniu. Odznaczona przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Honorowy Ambasador Średzkich Amazonek, odznaczona okolicznościowym Łukiem Amazonek za wspieranie Towarzystwa i pracę na rzecz kobiet chorujących na raka piersi. Od lat zawodowo i rodzinnie związana z rolnictwem. Wychowała się na wsi, gdzie mieszka oraz razem z mężem Maciejem prowadzi gospodarstwo rolne.
 • Monika Wojcieszak-Zbierska: Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w głównej mierze zagadnień z zakresu ekonomii społecznej, w tym m.in. przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich, funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych i agroturystycznych oraz finansowania działań realizowanych na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014–2020.

Czytaj też: Europejska wieś potrzebuje silnych kobiet

MRiRW/fot.MRiRW