Talk icon

Informacje

06-04-2020

Autor: Alicja Ostrowska

Branża drzewna – jak pomóc jej w dobie pandemii koronawirusa?

Branża drzewna

Branża drzewna wyjątkowo silnie odczuwa skutki pandemii koronawirusa. Zapewnienie płynności finansowej jest kluczową kwestią dla przetrwania i zachowania zdolności do działania wówczas, gdy rynek wróci do normalnego funkcjonowania. Lasy Państwowe intensywnie pracują nad możliwościami wsparcia branży drzewnej.

Branża drzewna, a koronawirus

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zapewnia, że wszystkie postulaty branży drzewnej kierowane do PGL LP i resortów odpowiedzialnych za gospodarkę oraz ochronę zasobów naturalnych, są poddawane wnikliwej analizie. Wdrożone, i te pozostające jeszcze na etapie planów, działania zmierzają do wprowadzenia pakietu rozwiązań działającego zbawiennie na skutki kryzysu wywołanego pandemią, m.in. również w branży drzewnej. Pomimo, że działania Lasów Państwowych objęte są określonymi ramami prawnymi, a ich obowiązkiem jest prowadzenie w oparciu o własne przychody trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, dr inż. Andrzej Konieczny zapewnia, że wszystkie dozwolone przez prawo rozwiązania, które mogą okazać się skuteczne w stabilizowaniu rynku i przywróceniu dawnej aktywności gospodarce będą rozważane.

Postulaty do Tarczy antykryzysowej dotyczące branży drzewnej

Jeszcze przed ogłoszeniem przez rząd kolejnej Tarczy antykryzysowej, Lasy Państwowe utworzyły następujące postulaty z przesłanych przez obywateli i branza drzewna lasprzedsiębiorców branży drzewnej wskazówek:

1) odstąpienie od naliczania ustawowych odsetek w wysokości 4,5 proc. za okres od 31 dnia, liczonego od dnia wydania drewna i doręczenia faktury do dnia terminu płatności dla LP. Na uwagę zasługuję fakt, iż Lasy Państwowe wydłużyły maksymalny termin płatności z ustawowych maksymalnych 60 dni do 90 dni,

2) odstąpienie od naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych branży drzewnej w wysokości 11,5 %,

3) odstąpienie od naliczania rekompensat w wysokości 40/70/100 euro za koszty dochodzenia należności wynikające z opóźnienia w zapłacie faktury w branży drzewnej.

Nowe postulaty „Tarczy antykryzysowej”, a branża drzewna

W związku z tworzeniu kolejnej „Tarczy antykryzysowej” Lasy Państwowe apelują o dalsze zgłaszanie propozycji. Lasy Państwowe również wystosowały swoje postulaty pomocowe dla branży drzewnej i przekazały je administracji rządowej. Są to następujące propozycję, których część została już wdrożona, a druga pozostaje na etapie planowania.

1) Wyrażanie zgody na zmiany w harmonogramie odbioru drewna – późniejszy odbiór mas drewna. Ze względu na niepewną sytuację w związku z pandemią LP wyraziły zgodę na przesunięcie terminów odbioru drewna tak, by umowy sprzedaży z PL-D mogły być w całości zrealizowane do końca 2020 r., a do końca I półrocza umowy z e-drewna systemowego. Oczywiście terminy te mogą ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji. Natomiast w trakcie realizacji umów ulegnie skorygowaniu wymóg realizacji wykonania 80% umowy przed końcem przedostatniego miesiąca jej obowiązywania.

2) Jeżeli w branży drzewnej zostanie wykonany skorygowany harmonogram obowiązek zapłaty kar umownych nie będzie obowiązywał. W przypadku jeżeli nastąpi zawieszenie odbioru drewna przypadającego na II kwartał br. zaprzestaje się naliczania kar umownych za ten okres. W przypadku rozliczania kar umownych na koniec obowiązywania umowy również nie będzie on brany pod uwagę. Przedsiębiorcy branży drzewnej chcący dokonać zmian w tym zakresie powinni skontaktować się z jednostkami organizacyjnymi LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna.

3) Kary umowne branży drzewnej wynikające z niezrealizowania umów zostaną znacznie obniżone.

4) LP przewiduję w najbliższych dniach regulację cen dostosowanych do obecnej sytuacji na czas oznaczony. Od 31 marca regionalni dyrektorzy LP pracują nad dalszymi możliwościami korekt w ustaleniu cen otwarcia na aukcjach e-drewno dotyczące tzw. drewna trudno zbywalnego w GHG S2A i S2A OP.

5) Poddane jest analizie bardziej elastyczne podejście do form zabezpieczeń świadczenia z tytułu sprzedaży drewna.

Czytaj także: Pracownicy sezonowi – bez nich rolnictwo sobie nie poradzi

Panel Kontrahenta, a branża drzewna

Od 1 kwietnia br. zostało uruchomione nowe narzędzie biznesowe branży drzewnej – Panel Kontrahenta, które umożliwia przedsiębiorcom śledzenie procesów związanych z obrotem drewnem. Dane umieszczone w Panelu pochodzą z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Kategorie tematyczne – faktury, czyli limit kupiecki są umieszczane online. Narzędzie to ułatwia analizowanie wydatków związanych z zakupem drewna, Panel Kontrahenta ułatwia także analizowanie branży drzewnej kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców na zakup drewna, przedstawia bieżące informacje na temat realizacji umów oraz pozwala nadzorować wywóz drewna, gdyż udostępnia wiadomości o wystawionych kwitach wywozowych. Panel Kontrahenta dostosowany jest do każdej wielkości firmy branży drzewnej i co najważniejsze jest bezpłatny. Wystarczy jedynie złożyć wniosek w macierzystym nadleśnictwie.

AO/lasy.gov.pl/fot. pexels

swiatrolnika.info 2022