PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Ceny rolnicze / Nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, która nie jest rolnikiem

Nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, która nie jest rolnikiem

Autor: Alicja Ostrowska 2020-10-04 06:02:45
Nabycie nieruchomości rolnej

Nabycie nieruchomości rolnej różni się przepisami co do terenu poniżej i powyżej 1 ha. Osoby chcący nabyć tereny rolne muszą pamiętać, że są one sumowane i na tej podstawie ustala się obowiązki wobec nowych właścicieli ziem. By uniknąć błędów co do odpowiednik wymogów personalnych dla osób fizycznych nabywających grunty rolne najlepiej zapoznać się z poniższym artykułem.

Nabycie nieruchomości rolnej do 1 ha powierzchni przez osoby fizyczne

Zakupienie gruntu rolnego do 1 ha jest wyłączone z większości przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W owym wypadku nie trzeba prowadzić gospodarstwa rolnego, czy posiadać rolniczej kwalifikacji oraz mieszkać w gminie, w których chciałoby się nabyć teren rolny by bez zgody KOWR móc wejść w posiadanie danego obszaru. Jedyne obostrzenie to prawo pierwokupu nabycia nieruchomości rolnej, które leży po stronie KOWR lub dzierżawcy w przeciągu miesiąca o zawiadomieniu go o takiej możliwości w chwili gdy spełnia odpowiednie przesłanki zawarte w art. 3 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pierwszeństwo prawa pierwokupu przysługuje dzierżawcy, natomiast dopiero w dalszej kolejności później KOWR. Są dwie kluczowe kwestie, o których musi pamiętać nabywca nieruchomości: ziemie powyżej 0,3 ha znajdująca się na wsi nie można przekazać lub zbyć wcześniej niż po 5 latach, chyba, że taka zgodę wyda KOWR, a druga z nich dotyczy osób, które posiadają w sumie działki rolne o powierzchni większej niż 1 ha. Muszą one zacząć prowadzić działalność rolną i co więcej zamieszkać w jednej z min gmin na terenie, które znajdują się nieruchomości.

Nabycie nieruchomości rolnej powyżej 1 ha przez osoby fizyczne

Nabycie nieruchomości rolnej 05102Nabywają takiej wielkości teren o owym przeznaczeniu należy spełnić wymogi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także otrzymać zgodę od KOWR na nabycie owej ziemi. Po pierwsze należy spełnić wymogi przypisane do rolnika indywidualnego, tj.: zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego posiadać kwalifikacje rolnicze, w tym dyplomy naukowe, świadectwa szkolne lub uprawnienia zawodowe, ponadto to osoby nabywające daną nieruchomość zobowiązane są do prowadzenia działalności rolniczej właśnie na tym obszarze, następnie nowy właściciel zobligowany jest do zamieszkiwania przez 5 lat w gminie, której nieruchomość nabył. Nabycie nieruchomości rolnej powyżej 1 ha zobowiązują do złożenia w KOWR pełnej dokumentacji, która zawierać powinna: „wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne”, który zawiera: wykaz działek, które chciałoby się nabyć, określenie celu, dla którego nabywa się nieruchomość rolną, sposób wykorzystania kupowanej powierzchni.

Czytaj także: Protest rolników! Rolnicy odpalili race. Lider AGROunii: to zapowiedź tego, co może się stać

Ponadto do dokumentacji dołożyć należy: zaświadczenia uwierzytelniające kwalifikacje rolnicze, wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący owej nieruchomości, odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informacja o numerze z księgi wieczystej , co więcej zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy, dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Zebrana i złożona dokumentacja po standardowo 30 dniach powinna być rozpatrzona przez KOWR i sporządzona odpowiedź. Prawo pierwokupu ma zastosowanie również tutaj przez dzierżawcę lub KOWR.

Nabycie nieruchomości rolnej, a jej zbycie

Wniosek o fakcie zbycia nieruchomości do KOWR musi złożyć zbywca i nowy nabywca, aby otrzymać zgodę na sprzedaż osobie nie będącej rolnikiem. Co więcej należy wykazać, że nie można było zbyć nieruchomości innemu rolnikowi. Przez 30 dni można publikować na portalu KOWR ogłoszenie o chęci sprzedaży danego gruntu. Cena widniejąca na owej stronie internetowej musi odzwierciedlać faktyczny stan za jaki chciałoby się ja sprzedać. Zbywca ziemi składa wniosek do KOWR z następującymi informacjami i dokumentami: dane nabywcy, informacje o sprzedawanym terenie, wypisem z ewidencji gruntów i budynków, zaświadczeniem o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, a także dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Wymogi te nie maja zastosowania do zbywcy w postaci: bliskiej osoby, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji KOWR wskazującym na nabycie nieruchomości rolnej lub jej zbycie możemy zawrzeć akt notarialny.

 cdr.gov.pl