PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników pomocne w zarządzaniu ryzykiem

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników pomocne w zarządzaniu ryzykiem

Autor: Monika Faber 2021-12-26 06:01:24
Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników wiążą się z warunkami przyrodniczymi i ekonomicznymi. Z tego względu istnieje np. ubezpieczenie upraw.

Zawierane są najczęściej w związku ze zmiennymi warunkami przyrodniczymi i ekonomicznymi, które prowadzą często do dużego wahania dochodów rolnika i ograniczają możliwość rozwoju gospodarstwa. Wówczas wymaga ono szczególnej i pełnej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników obejmują wiele kwestii

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników są dość obszerne i obejmują:

1. Ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

To ubezpieczenie obejmuje ruchomości domowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, inwentarz martwy związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zwierzęta gospodarskie i przechowywane ziemiopłody. Stanowi ono uzupełnienie obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za straty, które są spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak np. ogień, huragan, grad, lawina, powódź, deszcz nawalny, zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego oraz podczas akcji ratunkowej prowadzonej w związku ze zdarzeniem, a także szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku lub wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

2. Ubezpieczenie maszyn rolniczych (Agrocasco)

Ubezpieczenie to obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje maszyn i pojazdów rolniczych. Ubezpieczyć je można od klęsk żywiołowych oraz rabunku i kradzieży.

3. Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie to stanowi uzupełnienie dotowanych obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych. Obejmuje rośliny lub ich plony, uprawy wieloletnie tylko w latach ich plonowania oraz drzewka i krzewy owocowe w szkółkach. Ubezpieczenie to chroni przed skutkami gradobicia, powodzi, przymrozków wiosennych, ujemnymi skutkami przezimowania, huraganu, ognia oraz innych zdarzeń losowych. Ubezpieczone mogą być także nakłady poniesione na uprawę roślin.

4. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa

Budżetu państwa udziela dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności. Umowa ubezpieczenia może obejmować wszystkie lub wybrane przez producenta rolnego rodzaje ryzyka. Dopłaty wynoszą 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt. Składka ta dla będzie wynosiła nie więcej niż 0,5 proc. sumy ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwie.

Ubezpieczenia związane z bezpieczeństwem zwierząt

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników obejmują nie tylko uprawy czy maszyny, ale również zwierzęta.

5. Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

Ubezpieczenie może objąć zwierzęta hodowlane i użytkowe, bydło, trzodę chlewną, drób, konie lub inne zwierzęta gospodarskie. Ubezpieczeniem objęte są choroby oraz wypadki, których następstwem jest ubój z konieczności lub śmierć zwierzęcia. Ubezpieczyciele często proponują dodatkowe ubezpieczenia obejmujące: czas transportu oraz okres przebywania w bazie i na wystawie, utratę przydatności do reprodukcji, utratę płodu, oraz operację i okres pooperacyjny

6. Ubezpieczenie drobiu

Obejmuje kury, kaczki, gęsi i indyki niezależnie czy są one przeznaczone na tucz, chów na nioski, czy też produkcję jaj. Zakres ubezpieczenia chroni przed szkodami w hodowli związanymi z: ogniem, huraganem, powodzią, podtopieniem, deszczem, śniegiem, piorunem, eksplozją, gradem, upadkiem statku powietrznego, lawiną, zapadaniem i usuwaniem się ziemi oraz wydostaniem się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, a także szkodami spowodowanymi chorobami, wypadkami oraz kanibalizmem. Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyko wypadku niezawinionych przez ubezpieczającego przerw w dopływie prądu do fermy.

7. Ubezpieczenie chowu i hodowli stawu rybnego

Objęte nim mogą być karpie i pstrągi tęczowe w poszczególnych stadiach ich chowu lub hodowli. Odszkodowanie można uzyskać w przypadku zatrucia lub uduszenia się ryb, ich ucieczki lub niedoboru wody. Ubezpieczenie zawiera się na okres jednego stadium hodowli ryb.

8. Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

Obejmuje lisy, norki i nutrie hodowane na fermach zgodnie z wymogami hodowli zwierząt futerkowych. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku padnięcia lub koniecznego uboju zwierząt z powodu choroby, wypadku, ognia, powodzi lub huraganu.

9. Ubezpieczenie pasiek

Ubezpieczenie to mogą zawrzeć zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Ubezpieczenie obejmuje zatrucie pszczół środkami ochrony roślin, zniszczenie pasiek przez osoby trzecie, zwierzęta, ogień, powódź, huragan, uderzenie pioruna, zniszczenie pni pszczelich spowodowane niezawinionym przez ubezpieczającego wypadkiem w czasie ich transportu na pożytki. Ponadto można rozszerzyć ubezpieczenie o kradzież pni pszczelich lub rodzin pszczelich z uli z plastrami czerwia albo miodu.

Warto dodać, że jednym z tematów niedawnych rozmów ministra rolnictwa z prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” były ubezpieczenia rolne.

Czytaj też: Liczba zagrożeń rośnie, a ubezpieczenia w rolnictwie nie wystarczają

wmodr.pl/fot.pixabay