PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Import produktów ekologicznych z państw trzecich do Polski w latach 2019-2020

Import produktów ekologicznych z państw trzecich do Polski w latach 2019-2020

Autor: Michał Rybka 2022-01-02 10:08:21
Import produktów ekologicznych

Import produktów ekologicznych jak i same produkty w państwach trzecich muszą spełniać wymagania w zakresie metod produkcji oraz zasad kontroli.

Do państw trzecich zaliczamy kraje, które nie należą do Unii Europejskiej i nie są stroną w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Produkty tych krajów są importowane do krajów Wspólnoty i odnoszą się w swym oznakowaniu do rolnictwa ekologicznego. Zasady wymieniane w pierwszym akapicie muszą być nadzorowane pod każdym względem i na każdym etapie produkcji ich przetwórstwa i wprowadzaniu do obrotu. Import tych produktów jest zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007, który mówi, że do jednego z państw UE, produkty mogą być swobodnie wprowadzane do obrotu we wszystkich państwach członkowskich.

Kraje, z których mógł być dokonywany import

Import produktów ekologicznych w latach 2019-2020 mógł być prowadzony z państw trzecich wymienionych na liście stanowiącej załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008. Rozporządzenie objęło takie państwa jak: Argentyna, Australia, Chile, Kostaryka, Indie, Izrael, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Tunezja, Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Nowa Zelandia oraz Republika Korei.

Handel z tymi państwami mógł być prowadzony z zachowaniem:

– kategorii produktów, które można importować z poszczególnych uznanych państw trzecich jako produkty rolnictwa ekologicznego,
– właściwych organów w uznanych krajach trzecich, odpowiedzialnych za system kontroli,
– uznanych przez Komisję Europejską jednostek certyfikujących i organów kontroli, mogących przeprowadzać kontrole na równoważność z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 oraz wydawać świadectwa kontroli w poszczególnych państwach trzecich,
– terminu ważności wpisu państwa trzeciego do wykazu.

Import produktów ekologicznych w kontekście kontroli

Niezwykle istotnym aspektem są warunki, na jakich dopuszcza się do obrotu wytwory ekologiczne na terytorium UE z państw trzecich. W Polsce taki organ nosi nazwę IJHARS. Podczas inspekcji pokazuje się świadectwo kontroli. Jest to dokument potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie z zasadami produkcji równoważnymi zasadom określonym w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Z kolei podmioty gospodarcze, które wytworzyły te produkty, podlegały kontroli. Natomiast świadectwo takiej kontroli wystawia się oraz weryfikuje w systemie o nazwie TRACES.importproduktowekologicznych2

Wojewódzcy inspektorzy JHARS podczas rutynowych kontroli sprawdzają czy świadectwa kontroli importerów były wystawione przez jednostki certyfikujące lub organy kontroli wymienione w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 lub w wykazie w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (w przypadku produktów importowanych z krajów trzecich uznanych przez Komisję Europejską). W zakres danej gałęzi produktów z danego kraju trzeciego wchodzi zweryfikowanie czy importowane produkty w swoim oznakowaniu zawierały właściwy numer kodowy jednostki certyfikującej lub organu kontroli, zgodny odpowiednio z załącznikiem III lub załącznikiem IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008.

Import produktów ekologicznych w 2019 r.

W 2019 r. WIJHARS przeprowadziły łącznie 1234 kontrole graniczne mające na celu dopuszczenie do swobodnego obrotu na terytorium UE przesyłek produktów rolnictwa ekologicznego importowanych z państw trzecich.

Przez cały ten rok zgłoszenia przesyłki do WIJHARS, w celu dopuszczenia jej do swobodnego obrotu, dokonało 105 importerów. Kontroli WIJHARS podlegały towary importowane z aż 42 krajów trzecich były to: Albania, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chiny, Dominikana, Egipt, Ekwador, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Nowa Zelandia, Pakistan, Paragwaj, Peru, RPA, Rosja, Serbia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone Ameryki, Tajlandia, Turcja, Ukraina oraz Wietnam.

Finalna ilość towarów ekologicznych, importowanych do Polski z państw trzecich oscylowała na 27 786,04 ton.

Import produktów ekologicznych w 2020 r.

Natomiast w 2020 r. WIJHARS przeprowadziły w sumie 1550 kontroli granicznych. Przez cały miniony rok zgłoszenia przesyłki WIJHARS w celu dopuszczenia jej do swobodnego obrotu dokonało 134 importerów. Produkty ekologiczne zgłoszone do kontroli granicznej pochodziły z 44 (to o 2 kraje więcej niż w 2019 r.) i były to: Albania, Argentyna, Australia, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chiny, Dominikana, Egipt, Ekwador, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Japonia, Kambodża, Kanada, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kostaryka, Madagaskar, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Pakistan, Paragwaj, Peru, RPA, Rosja, Serbia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina oraz Wietnam.

Finalna ilość towarów ekologicznych, importowanych do Polski z państw trzecich wyniosła 34 811 ton.

Zobacz też: Produkty ekologiczne: Lepiej wydać więcej na żywność, a mniej w aptece

źródła: IJHARS/ fot. pixabay.com