O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

31-08-2022

Autor: Karol Pepliński

Wojciechowski: Jesteśmy o krok od wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej

Wojciechowski

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że Komisja Europejska zatwierdziła w środę pierwszy pakiet planów strategicznych WPR.

,,Jesteśmy o krok bliżej wdrożenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej na najbliższe pięć lat” – stwierdził w środę. Według niego WPR ma m.in. wspierać długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.

Wojciechowski: WPR zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła w środę pierwszy pakiet planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej dla: Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii - poinformowała w komunikacie KE.

,,Jesteśmy o krok bliżej wdrożenia nowej WPR na najbliższe pięć lat. Krok ten czynimy w kluczowym momencie, kiedy wyraźnie widać, jak ważne jest solidne wsparcie dla naszego sektora rolnego" – powiedział cytowany w środowej informacji KE unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Zaznaczył, że rolnicy stoją w obliczu wyzwań, takich jak gwałtowny wzrost kosztów produkcji spowodowany rosyjską napaścią na Ukrainę oraz niedawna letnia susza.

,,Rolnictwo jest działalnością długoterminową i europejscy rolnicy muszą mieć jasne ramy prawne i finansowe na przyszłość" – zaznaczył.

Według niego nowa WPR pomoże wspierać stabilne źródła utrzymania w rolnictwie i długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe "poprzez wspieranie inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego".

Nowe plany strategiczne WPR

Wojciechowski wyraził uznanie "dla ciężkiej pracy państw członkowskich w celu sfinalizowania swoich planów i wsparcia sektora rolnego".

,,Komisja będzie nadal określać wytyczne, jak najlepiej wykorzystać to, co WPR oferuje naszym rolnikom, społecznościom wiejskim i obywatelom jako całości" – zapewnił.

KE zwróciła uwagę, że nowa WPR zakłada bardziej wydajny i skuteczny sposób działania.

,,Państwa UE będą wdrażać krajowe plany strategiczne WPR, łącząc finansowanie z tytułu wsparcia dochodu, rozwoju obszarów wiejskich i środków rynkowych" – wskazano.

Zaznaczono, że opracowując swoje plany strategiczne WPR, każde państwo członkowskie dokonało wyboru spośród szerokiego zakresu interwencji na szczeblu UE, dostosowując je i ukierunkowując w taki sposób, aby odpowiadały one szczególnym potrzebom i warunkom lokalnym.

Przypomniano, że KE ocenia, czy każdy plan przyczynia się do realizacji 10 kluczowych celów WPR, które dotyczą wspólnych wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

,,W ten sposób plany te będą zgodne z prawodawstwem UE i powinny przyczyniać się do realizacji celów UE w zakresie klimatu i środowiska, w tym w zakresie dobrostanu zwierząt, określonych w opracowanej przez Komisję strategii +od pola do stołu+ i strategii na rzecz bioróżnorodności" – stwierdzono.

Janusz Wojciechowski

Siedem zatwierdzonych planów

Jak dodano, w latach 2023–2027 WPR skorzysta z finansowania w wysokości 270 mld euro.

,,Siedem zatwierdzonych dziś planów odpowiada budżetowi w wysokości ponad 120 mld euro, z czego ponad 34 mld euro przeznaczone jest tylko na cele środowiskowe i klimatyczne oraz ekoschematy" – wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że ta kwota może być wykorzystana na przykład na promowanie korzystnych praktyk dla gleby oraz poprawę gospodarki wodnej i jakości użytków zielonych.

,,W ramach WPR można również promować zalesianie, zapobieganie pożarom, odtwarzanie lasów i ich przystosowanie do zmiany klimatu" – zaznaczono.

Rolnicy uczestniczący w ekoschematach mogą być wynagradzani m.in. za niestosowanie lub zmniejszenie stosowania pestycydów oraz za ograniczanie erozji gleby.

Według KE od 86 do 97 proc. krajowej wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych będzie uprawianych z zastosowaniem norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

,,Znaczne środki finansowe zostaną również przeznaczone na wsparcie rozwoju produkcji ekologicznej, przy czym większość państw będzie dążyć do podwojenia, a nawet potrojenia powierzchni ekologicznych użytków rolnych" – stwierdzono.

,,Obszary o ograniczeniach naturalnych, takie jak obszary górskie lub przybrzeżne, będą nadal korzystać ze specjalnych środków finansowych na utrzymanie działalności rolniczej” – dodano.

Wpływ wojny na Ukrainie

Poinformowano, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę i obecnym gwałtownym wzrostem cen towarów KE zwróciła się do państw członkowskich o wykorzystanie wszystkich możliwości przewidzianych w ich planach strategicznych WPR, aby wzmocnić odporność sektora rolnego w celu promowania bezpieczeństwa żywnościowego.

,,Obejmuje to zmniejszenie zależności od nawozów sztucznych i zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych bez uszczerbku dla produkcji żywności, a także promowanie zrównoważonych metod produkcji" – wyjaśniono.

W ocenie KE jednym z głównych wyzwań stojących przed europejskim rolnictwem w nadchodzących latach jest wymiana pokoleń.

,,Znaczenie ma utrzymanie konkurencyjności sektora rolnego i zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich" – podkreślono.

Jak dodano, w każdym zatwierdzonym planie wyróżnia się wsparcie specjalne dla młodych rolników opiewające na ponad 3 mld euro, które ma dotrzeć bezpośrednio do młodych rolników w siedmiu krajach.

,,Dzięki funduszom na rozwój obszarów wiejskich wspierane będą tysiące miejsc pracy i lokalne przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, poprawi się też dostęp do usług i infrastruktury, takiej jak sieci szerokopasmowe" – oceniono.

Zgodnie z długoterminową wizją dla obszarów wiejskich UE potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich mają być też zaspokajane za pomocą innych unijnych instrumentów, takich jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności lub europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Czytaj też: Kowalczyk: KE zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR

PAP/fot.MRIRW

 

swiatrolnika.info 2023