Talk icon

Informacje

31-12-2021

Autor: Mateusz Chrząszcz

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników – typy i rodzaje

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników są niezbędne, kiedy wymaga tego interes społeczny bądź interes ekonomiczny.

Najważniejszą cechą ubezpieczenia obowiązkowego jest nakaz prawny jego zawarcia w myśl warunków ubezpieczenia, jakie możemy znaleźć w rozporządzeniu ministra finansów. Wysokość takich stawek ustala ubezpieczyciel. Zakład ubezpieczeń nie może ustalać stawek ubezpieczeniowych poniżej kosztów świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w celu eliminacji konkurencji.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC)

Ten typ ubezpieczenia dotyczy tylko osób fizycznych. Osoby prawne z takiego obowiązku są zwolnione. Mogą one swoją odpowiedzialność cywilną ubezpieczać na zasadach OC ogólnego. Składkę ubezpieczeniową wylicza się na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego w odniesieniu do hektara fizycznego gruntów. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma na celu zapewnienie wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń w przypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego innym osobom, za którą ponosi on odpowiedzialność (na zasadzie winy lub ryzyka). Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie swoich roszczeń odszkodowawczych i chroni go skutecznie przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody zobowiązanego do jej naprawienia.

Pojęcie szkód związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego jest stosunkowo szerokie, gdyż dotyczy w równym stopniu szkód bezpośrednio związanych z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruchy maszyny itp.), jak i szkód powstałych w wyniku ruchu na drogach publicznych (zaprzęgi konne). woźnicy, opiekunowie zwierząt itp.).

Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń. Umowy zawierane są na okres dwunastu miesięcy.

Umowę tego rodzaju ubezpieczenia należy zawrzeć z wybranym firmą ubezpieczeniową, wykonującą działalność ubezpieczeniową w zakresie tego ubezpieczenia. Umowa określa sumę gwarancyjną lub sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników — ubezpieczenie budynków

W przypadku polis ubezpieczeniowych budynków wchodzących w skład organizacji rolniczej, podmiotami zobowiązanymi do jej zawarcia są osoby fizyczne będące właścicielami organizacji rolniczej obejmującej takie budynki. Obowiązek ubezpieczenia budynku obejmuje również usługi specjalne w produkcji rolnej.Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników 02

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje, gdy jest on przykryty dachem. Polisa obejmuje fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody, balkony, dachy, instalacje oraz trwałe elementy wykończeniowe każdego ubezpieczonego domu.

Ochroną objęte są budynki rolnicze, tj. budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze. W przypadku szkody firma ubezpieczeniowa, z którą zawarto polisę, wypłaci odszkodowanie proporcjonalnie do wartości szkody, do wysokości sumy ubezpieczenia budynku. Suma ubezpieczenia jest uzgadniana przez nabywcę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym i stosowana do każdego projektu z osobna.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Przeprowadzaniem kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia budynków obowiązany jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a uprawnionym do takiej kontroli jest starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017r., poz. 2047, z późn. zm.) od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia Celem wprowadzenia tej ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności rolniczej, a co za tym idzie popularności ubezpieczeń rolnych i ich rozpowszechnianie.

Budżet państwa zapewnia rekompensatę za składki z tytułu umów ubezpieczenia produkcji: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepaku, chmielu, tytoniu, warzyw owocowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków lub roślin strączkowych. Ochrona obejmuje szkody spowodowane przez burze, powodzie, deszcze nawalne, grad, błyskawice, osuwiska, lawiny, susze, negatywne skutki zimowych i wiosennych przymrozków.

Polisy ubezpieczeniowe mogą obejmować wszystkie rodzaje ryzyka lub są wybierane przez producenta rolnego. Dotacja wynosi 65 proc. minimalna składka ubezpieczeniowa w wysokości 50% powierzchni uprawnej. Ta premia za uprawy nie przekracza 9%. suma ubezpieczenia upraw. Dla upraw uprawianych na gruntach rolnych klasy V i VI powyższą taryfę można ustalić na wyższym poziomie, tj. odpowiednio 12%. oraz 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, będzie zmuszony do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty będzie stanowiła równo-wartość 2 euro od 1 ha, a opłata ta będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę rolnika. Sankcje te nie będą stosowane w dwóch przypadkach:

• niezawarcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umów w sprawie dopłat do ubez-pieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

• gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-woju Wsi umowy w sprawie dopłat.

W szczególności o ubezpieczeniu powinny pamiętać osoby korzystające z wybranych działań PROW 2014-2020. W przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, obejmującej ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, wszelka pomoc udzielana poszkodowanym producentom rolnym będzie pomniejszona. Natomiast niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich nie ma wpływu na ubieganie się przez nich o dotacje z tytułu płatności bezpośrednich.

Odszkodowania będą wypłacane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku, gdy szkody w plo-nie głównym w wyniku suszy wyniosą co najmniej 25 proc., natomiast w wypadku innych zdarzeń losowych co najmniej 10 proc. plonu głównego. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

• powódź i suszę – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy

• grad i przymrozki wiosenne – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy

• ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego z tym, że powinna ona być zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce jest zobowiązany do zawarcia polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni właściciela lub kierowcę pojazdu przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobie trzeciej. Firma ubezpieczeniowa wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie właściciela samochodu. Ubezpieczenie zatem z jednej strony chroni mienie sprawcy szkody, z drugiej zaś zapewnia poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Czytaj również: Ubezpieczenia rolne były tematem rozmów ministra rolnictwa z NSZZ Solidarność RI

Źródło: wmodr.pl /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023