O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

02-03-2020

Autor: Świat Rolnika

Środki ochrony roślin – skuteczność w aspekcie prawnym

środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin w nowoczesnym rolnictwie powinny działać selektywnie, niezwłocznie, choć krótkotrwale. Muszą one cechować się niską toksycznością względem organizmów stałocieplnych i ludzi oraz – w miarę możliwości – nie gromadzić się w środowisku, nadawać się do łącznego stosowania z innymi agrochemikaliami oraz być łatwe w przechowywaniu.

Środki ochrony roślin – jak badać ich skuteczność?

Badania skuteczności stosowania środków ochrony roślin powinny być prowadzone w oparciu os szczegółowe wytyczne dobrych praktyk doświadczalnych, czyli pozostawać w zgodzie z zaleceniami znajdującymi się w wytycznych Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) nr 181 i 152 dotyczących skuteczności działania środków ochrony roślin.

Środki ochrony roślin – co daje nam EPPO?

Normy EPPO dotyczące oceny skuteczności środków ochrony roślin dostarczają istotnych informacji dla przeprowadzania poszczególnych badań. Badanie jestpestycydy to studium doświadczalne przeprowadzone w odpowiednich warunkach w celu uzyskania informacji o pewnych skutkach, właściwościach i warunkach stosowania środków ochrony roślin (np. badań skuteczności działania, badań bezpieczeństwa roślin uprawnych). Każda indywidualna norma dotyczy konkretnego obiektu na konkretnej roślinie (agrofaga, regulatora wzrostu) i może zawierać informacje o badaniach przeprowadzonych dla różnych celów na tym układzie. Przed napisaniem protokołów doświadczeń zasadnicze znaczenie ma zapoznanie się normą, jak również ogólnymi Normami EPPO: PP 1/135 (ocena fitotoksyczności), PP 1/152 oraz PP 1/225.

Środki ochrony roślin – co określają zalecenia EPPO?

Zalecenia EPPO względem środków ochrony roślin wskazują na właściwy sposób organizacji badań, planowania, realizacji i oceny, dokumentowania i interpretacji wyników w celu uzyskania porównywalnych najbardziej rzetelnych wyników. Zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych badań według ujednoliconych zasad gwarantujących odpowiednią ich jakość, może stanowić podstawę do wzajemnego uznawania uzyskanych wyników przy rejestracji środków ochrony roślin w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj także: Nowe odmiany zbóż w krajowym rejestrze zatwierdzone

Środki ochrony roślin w krajowym rejestrze

Badania dotyczące skuteczności działania środków ochrony roślin mogą być prowadzone na terytorium naszego kraju wyłącznie przez podmioty, które uzyskały stosowne upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

Środki ochrony roślin i rola PIORiN

Nadzór nad podmiotami upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin oraz kontrolę w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

piorin/jac/fot. pixabay

 

swiatrolnika.info 2023