O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

08-10-2014

Autor: Świat Rolnika

Historyczny próg stóp procentowych. Rada zapowiada, że to nie jest jeszcze koniec

Brak grafiki

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej.

Fot. Freeimages


Rada postanowiła również, że oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej będzie wynosić 0,9 stopy referencyjnej NBP.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych trwa ożywienie gospodarcze, a perspektywy wzrostu PKB pozostają korzystne. W strefie euro natomiast dynamika aktywności gospodarczej jest nadal niska, a wskaźniki koniunktury pogorszyły się w ostatnim okresie.W największych gospodarkach wschodzących dynamika PKB także pozostaje relatywnie niska, a w niektórych z nich, w tym w Rosji, spowalnia.

W ostatnich miesiącach obniżyły się ceny wielu surowców rolnych i energetycznych, co wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach. W najbliższym otoczeniu Polski – w tym w strefie euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej – inflacja pozostaje zbliżona do zera.

Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. Jednocześnie wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarczej następuje dywergencja polityki pieniężnej w głównych gospodarkach.Rezerwa Federalna ogranicza skalę luzowania ilościowego, natomiast Europejski Bank Centralny zwiększa skalę ekspansji monetarnej.

W Polsce dane o aktywności w III kwartale sygnalizują dalsze spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. Wskazuje na to spowolnienie dynamiki produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej w ostatnich miesiącach. Spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej jest także sygnalizowane przez obniżenie się wskaźników koniunktury.

Pomimo obniżenia dynamiki aktywności gospodarczej, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal rośnie. Wzrost zatrudnienia sprzyja spadkowi bezrobocia. Stopa bezrobocia pozostaje jednak podwyższona, co nadal ogranicza presję płacową. W efekcie dynamika wynagrodzeń w przedsiębiorstwach utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie ustabilizowała się dynamika akcji kredytowej dla sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W sierpniu dynamika cen konsumpcyjnych ponownie się obniżyła i pozostała ujemna (wyniosła -0,3% r/r). Do spadku cen przyczyniło się głównie obniżenie cen żywności,związane z wysoką podażą produktów rolnych, spadkiem cen surowców na rynkach światowychi rosyjskim embargiem na import żywności.Jednocześnie inflacja bazowa utrzymała się na bardzo niskim poziomie, co potwierdza brak presji popytowej w gospodarce. Na brak presji kosztowej wskazuje natomiast utrzymujący się spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszą temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W ocenie Rady napływające dane wskazują na spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP, za wyjątkiem stopy depozytowej, która pozostała bez zmian, zawężając różnicę pomiędzy stopą lombardową a depozytową.Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej jeśli napływające informacje, w tym listopadowa projekcja NBP, potwierdzą istotne ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.

swiatrolnika.info 2023