O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

06-01-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Ekologiczne użytki rolne w Polsce w latach 2019–2020

Ekologiczne użytki rolne

Ekologiczne użytki rolne to użytki, na których stosowane są ekologiczne metody produkcji. Jak zmieniała się ich powierzchnia w Polsce w latach 2019-2020?

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych obejmuje powierzchnię użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne. W 2019 r. udział powierzchni użytków rolnych z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych stanowił 3,46% powierzchni użytków ogółem. Z kolei w 2020 r. powierzchnia ta wzrosła w porównaniu do 2019 r., o 0,33% (tj. z 507 637,13 ha w 2019 r. do 509 291,27 ha w 2020 r.).

Ekologiczne użytki rolne na przestrzeni ostatnich lat

Ekologiczne użytki rolne od 2014 r. stopniowo zmniejszają swoją powierzchnię. W porównaniu z 2013 r., kiedy to obszar rolnictwa ekologicznego stanowił największą powierzchnię (669 969,37 ha), w latach 2019 i 2020 tendencja spadkowa powierzchni użytków ekologicznych uległa zmianie i wzrosła o odpowiednio 4,7% i o 5,1% w porównaniu do 2018 r.

W 2019 r. wśród wszystkich ekologicznych producentów rolnych: 78,8% gospodarstwa zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną, a 21,2% – wyspecjalizowane zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Z kolei w 2020 roku wśród wszystkich ekologicznych producentów rolnych: 78,2% prowadziło gospodarstwa zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną, a 21,8% wyspecjalizowane zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej.

W porównaniu z 2019 r. wzrosła więc liczba gospodarstw zajmujących się produkcją ekologiczną, jak i nieekologiczną (o 0,6 p.p.), oraz prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą (o 0,6 p.p.). Zmniejszyła się natomiast liczba gospodarstw specjalizujących się wyłącznie w produkcji roślinnej.

Spadek powierzchni upraw

W 2019 r. największą powierzchnię ekologicznych użytkówEkologiczne uzytki rolne 02 rolnych stanowiły: zboża 154 981,3 ha (30,5%), rośliny na paszę 118 547,5 ha (23,4%) oraz łąki i pastwiska 99 973,1 ha (19,7%). Ich łączny udział stanowił 73,6% powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Z kolei uprawy sadownicze i jagodowe, warzywa, rośliny strączkowe na suche nasiona, rośliny przemysłowe i ziemniaki stanowiły łącznie 23,9% powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Ekologiczne użytki rolne w przypadku pozostałych upraw to zaledwie 2,5% użytków rolnych.

Z kolei w 2020 r. największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych stanowiły uprawy zbóż 148 393,7 ha (29,2%). Na drugim miejscu uplasowały się rośliny na paszę, które obejmowały powierzchnię 116 540,5 ha (23,1%). Z kolei łąki i pastwiska o powierzchni 85 741,3 ha, stanowiły 16,9% powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Udział tych trzech upraw wyniósł 69,2% powierzchni ekologicznych użytków rolnych, co stanowi spadek o 4,7 punktu procentowego w porównaniu z 2019 r. Uprawy sadownicze i jagodowe, warzywa, rośliny strączkowe na suche nasiona, rośliny przemysłowe i ziemniaki stanowiły łącznie 27,2% powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Pozostałe uprawy obejmowały 3,6% użytków rolnych.

W porównaniu do 2019 r. w 2020 r. zwiększyła się liczba drobiu (o 43,8%), krów mlecznych (o 9,8%), owiec (o 4,7%) i bydła na mięso o 0,3%. W okresie tym zmniejszyła się natomiast liczba świń (o 22,3%) i kóz (o 30,8%). W 2019 r., średnio w skali całego kraju, na 100 ha ekologicznych użytków rolnych przypadało 95,4 sztuk drobiu, 3 sztuki owiec, 2,2 sztuk krów mlecznych, 1,6 sztuk bydła przeznaczonego na mięso oraz po 1 sztuce kóz i świń. W 2020 r. średnio w skali całego kraju, na 100 ha ekologicznych użytków rolnych, przypadało 136,7 sztuk drobiu, 3,1 sztuk owiec, 2,4 sztuk krów mlecznych, 1,6 sztuk bydła mięsnego oraz mniej niż 1 koza i mniej niż 1 świnia.

Czytaj też: Konsumenci żywności ekologicznej coraz częściej stawiają na kiszonki

„Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019–2020”, GIJHARS, Warszawa 2021/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023