Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 02-09-2015 01:00:00

Czynniki determinujące efektywność produkcji wysokiej jakości żywca wołowego, cz. II

Czynniki determinujące efektywność produkcji wysokiej jakości żywca wołowego, cz. II

Każdy system chowu bydła mięsnego determinowany jest przede wszystkim rozrodem. Powinien on uwzględniać predyspozycje genotypowe oraz kryteria kwalifikacji jałowic do pierwszego zapłodnienia, model produkcji w stadzie podstawowym (SP).

Każdy system chowu bydła mięsnego determinowany jest przede wszystkim rozrodem. Powinien on uwzględniać predyspozycje genotypowe oraz kryteria kwalifikacji jałowic do pierwszego zapłodnienia, model produkcji w stadzie podstawowym (SP).

DWyboru modelu produkcyjnego dokonuje się przed rozpoczęciem chowu na podstawie analizy bazy paszowej w tym TUZ, stanu pomieszczeń inwentarskich, możliwości nadzoru i obsługi zwierząt w kolejnych fazach produkcji. Możemy wyróżnić dwa podstawowe modele ze względu na kumulację wycieleń: model rozproszony z wycieleniami przez cały rok, model skumulowany z sezonowym wycieleniem. Technologie chowu w stadach podstawowych dostosowujemy w zależności od pory roku, z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Stado nie może być pozostawione bez nadzoru, obowiązkowy jest codzienny przegląd stada. Dobrze wyrośnięta matka produkuje więcej mleka – lepszy odchów cieląt,  łatwiej urodzi pierwsze i kolejne cielęta, gwarantuje dłuższe użytkowanie. Należy również ustalić system prowadzenia wypasu. Wypas kwaterowy lub dawkowy- dozowany, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie runi pastwiskowej i zapobiega jej niszczeniu. Najlepszym sposobem wypasu (dla zwierząt) jest umożliwienie bydłu  korzystania z pastwiska przez całą dobę, naturalna regulacja ilość pobieranej paszy.     
 
Udział różnych komponentów ojcowskich i matczynych, wzajemnie się uzupełniających decyduje o wyniku ekonomicznym – opłacalności hodowlanej. Na zdolność produkcyjną stada rzutuje ilościowy aspekt reprodukcji. Najbardziej efektywnym jest model, w którym można zawęzić sezon wycieleń całego stada do okresu 2-3 miesięcy późno-zimowych lub wczesno-wiosennych. Zależy to od dyscypliny krycia buhajami. W konsekwencji na wiosenne, bogate w składniki pokarmowe pastwiska, wychodzą krowy z cielętami, które mogą intensywnie je wykorzystać. Prawidłowy odchów młodych zwierząt niezależnie od przyjętego systemu decyduje o późniejszym ich użytkowaniu. Straty powstające w okresie wychowu cieląt należą do najbardziej dotkliwych, wynikają one najczęściej z niewiedzy i zaniedbania. Niskie temperatury (nawet do minus 20° C) nie są tak groźne dla bydła miesnego, jak przeciągi i wysoka wilgotność panujące w wielu pomieszczeniach odchowu.  Hodowca powinien umieć skorygować dawki pokarmowe w zależności od zaistniałej sytuacji. W naszych warunkach optymalne dobowe przyrosty opasanych buhajków winny mieścić się w granicach 1000-1100 g, gdyż takie przyrosty gwarantują odpowiednią wartość rzeźną i jakość mięs. Natomiast wyższe wymagają skarmiania dużej ilości pasz treściwych, co może okazać się ekonomicznie nieuzasadnione. 
 
Bardzo istotne jest comiesięczne ważenie zwierząt, ocena ich kondycji, stanu zdrowia oraz obserwacja behawioru. Ważenie zwierząt jest ważne w celu określenia tempa przyrostów czy osiągają prawidłowe parametry rozwoju i czy są prawidłowo żywione!!! Bydło nie powinno wykazywać oznak dolegliwości fizycznych. Bardzo ważna jest przede wszystkim szeroko pojęta profilaktyka i szczepienia ochronne.  Efekt hodowlany w stadzie można zmierzyć ilością zwierząt odchowanych i zakwalifikowanych do dalszej hodowli.      
 
Końcowy efekt produkcji żywca wołowego określa jego wartość rzeźna i właściwości jakościowe mięsa, które są uzależnione od: typu użytkowego, rasy, płci, końcowej masy ciała, i wielu innych czynników. Uważa się, że mięso wołowe dobrej jakości uzyskuje się przede wszystkim z młodego bydła, które przed ubojem osiągnęło odpowiednią wartość rzeźną. Bydła ras mięsnych, a także ras o użytkowości dwukierunkowej, odkłada nieco mniej łoju wewnętrznego, a więcej tłuszczu wewnętrznego i międzymięśniowego, głównie podskórnego. W obrocie handlowym preferowane jest mięso o barwie różowo-czerwonej, które odznacza się drobno włóknistą strukturą, dużą kruchością i soczystością. Płeć bydła ma również istotny wpływ na jego wartość rzeźną. Wolce w stosunku do buhajków zużywają o 20% więcej białka na 1 kg przyrostu masy ciała przy jednocześnie mniejszych o 13% przyrostach dziennych. Jeszcze mniej korzystne wyniki uzyskuje się w opasie jałówek. Obserwuje się bowiem u nich dużą skłonność do odkładania tłuszczu w tuszy, nawet przy stosunkowo małych przyrostach dziennych. Najwyższą wydajność rzeźną uzyskuje się dla buhajków, a najniższą dla jałówek. Wyższa intensywność opasania i obniżony wiek przy uboju prowadzą do uzyskania lepszego jakościowo mięsa. Dotyczy to buhajków, u których zagęszczenie tkanki łącznej następuje szybciej niż u jałowic i wolców.     
Okres dostosowania gospodarstw polskich hodowców i producentów bydła mięsnego do standardów UE wymaga legislacji w zakresie prawa polskiego oraz obowiązkowego wdrożenia audytu w celu kontroli gospodarstw ubiegających się o status "standardowego dostosowania". Należałoby rozważyć możliwość skorzystania z pomocowych programów częściowo finansowanych przez UE w celu utworzenia czysto rasowych stad bydła mięsnego.
Mamy możliwości należy tylko po nie sięgnąć.
Czytaj więcej: Czynniki determinujące efektywność produkcji wysokiej jakości żywca wołowego, cz. I
Produkcja wina w Polsce może być opłacalna, jednak jest to przedsięwzięcie, które wymaga dużych inwestycji, wiedzy, a przede wszystkim – cierpliwości. Dla pasjonatów, którzy się na nie zdecydowali, jest to nie tylko biznes, ale i sposób na życie
 
Dr hab. Maciej Adamski prof. nadzw.
Fot. RM


Autor: Mateusz Chrząszcz 29-11-2021 12:00:08

Polski Związek Pszczelarski wraz z rządem o przyszłości pszczelarstwa

Polski Związek Pszczelarski wraz z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa spotkali się by omówić kwestie inwestycji.

Podczas spotkania poruszony został temat specjalistów chorób pszczół, którzy mogą pełnić rolę wspierającą i pomocniczą w badaniu weterynaryjnym. Wicepremier i wiceminister zostali również zaproszeni do udziału w XXXIII pielgrzymce polskich pszczelarzy do klasztoru na Jasnej Górze.

Tematy poruszone na spotkaniu

Najważniejszym zagadnieniem spotkania było omówienie zapisów znajdujących się w III wersji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 odnoszących się do pszczelarstwa i interwencji sektorowych. Przedstawiciele PZP poruszyli szereg kwestii nurtujących pszczelarzy oraz organizacje pszczelarskie. Zarówno wicepremier Kowalczyk, jak i wiceminister Bartosik wykazali się znajomością tematyki pszczelarskiej oraz podeszli z pełnym zrozumieniem dla przedstawianych postulatów.

Podczas spotkania sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił, iż część postulatów Związku została już wprowadzona do III wersji Planu Strategicznego np. propozycja PZP dot. dopisania przy „pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” możliwości tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także propozycja utrzymania w tej samej interwencji kosztów dodatkowych dla organizacji pszczelarskich (na koszty administracyjne). Z uwagi na wagę przedstawianych problemów postanowiono omówić szczegóły poszczególnych interwencji kolejnego dnia podczas roboczego spotkania.

Podczas trwania spotkania wyjaśnione zostały kwestie nurtujące pszczelarzy i wojewódzkie/regionalne związki pszczelarzy. W przypadku interwencji związanych ze wspieraniem poziomu wiedzy pszczelarskiej otrzymaliśmy informację, iż nie wpisano tam zapisu związanego z kosztami dodatkowymi, ponieważ wszystkie koszty ponoszone na organizację szkoleń będą kwalifikować się do rozliczenia (jako podstawowe).

Część uwag PZP będzie uszczegółowionaPolski Związek Pszczelarski 02 dopiero na poziomie wytycznych do poszczególnych interwencji sektorowych i niestety nie można ich zapisać w Planie Strategicznym, ale już dziś obiecano wziąć je pod uwagę. Uznano, że są to bardzo ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę i – jak zauważono – będą one omawiane w późniejszym okresie również z PZP.

Polski Związek Pszczelarstwa stawia na inwestycje

Polski Związek Pszczelarski wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem oraz sekretarzem stanu Ryszardem Bartosikiem omówili kwestie inwestycji, wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 65 zł. Podczas spotkania temat dyskusji zszedł na wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 30 zł,

Kolejnym tematem była pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – wpisano możliwość tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także uwzględniono możliwość ponoszenia kosztów dodatkowych przez organizacje do 7% do limitu 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił Prezydenta PZP, że jest otwarty na uwagi i sugestie, także liczy na dalszą dobrą współpracę z Polskim Związkiem Pszczelarskim.

Czytaj również: Koronawirus w rolnictwie – liczne sektory dotknięte pandemią

gov.pl/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 28-11-2021 13:30:22

Zwierzęta laboratoryjne pod większą ochroną. Prezydent podpisał ustawę

Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnej dyrektywy i ma m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nowa wymuszona przez Unię Europejską

Wprowadzane nowelą zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do przepisów dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Po przeanalizowaniu zarzutów formalnych KE uznano, że usunięcie części przedstawionych uchybień nie jest możliwe bez takiej nowelizacji. Prace legislacyjne – jak przekazano podczas prac legislacyjnych nad ustawą – miały również rozwiązać problemy wskazane podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r., dotyczącej wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

W uzasadnieniu noweli można przeczytać również, że zawarto tam szereg propozycji zmian zwierzęta laboratoryjne 01związanych z potrzebą dostosowania ustawy do aktualnych regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również do warunków i potrzeb społecznych. Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną.

Zwierzęta laboratoryjne mniej wykorzystywane

Przesłaniem całości zmian jest – jak uzasadniał resort edukacji i nauki – stosowanie zasad 3R: Replacement – zastąpienie; Reduction – ograniczenie; Refinement – doskonalenie. W praktyce oznacza to: tam, gdzie jest to możliwe zastąpienie zwierzęcia w eksperymencie przez modele badawcze; ograniczenie liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania oraz udoskonalanie metod w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt w doświadczeniach.

Nowelizacja ustawy nakłada na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Ponadto w projekcie zmieniono definicję "hodowcy" w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta laboratoryjne/gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Uzupełnione zostały też przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach. Ustawa doprecyzowuje też sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli, określając wymagania, jakie powinien spełniać taki ekspert, a także warunki jego wpisu na listę ekspertów oraz wykreślenia z niej.

Czytaj również: Leki weterynaryjne u progu technologicznej i biznesowej rewolucji

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-10-2021 17:07:48

Kolumbia sterylizuje nielegalnie sprowadzone hipopotamy Escobara

Hipopotamy Escobara, które zostały nielegalnie sprowadzone na jego posiadłość, będą sterylizowane. Tak zdecydowały władze Kolumbii. Zwierzęta w związku ze wzrostem populacji stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności.

Kolumbijski rząd zdecydował o sterylizacji hipopotamów

Według kolumbijskich mediów do soboty służby weterynaryjne poddały sterylizacji za pośrednictwem substancji chemicznych 24 z prawie 90 hipopotamów sprowadzonych przez barona w latach 80. z Afryki. Choć na początku było ich zaledwie cztery, hipopotamy Escobara szybko się rozmnożyły.

Wydawany w Bogocie dziennik “El Tiempo” ujawnił, że środek chemiczny podawany w dwóch dawkach hipopotamom w celu ich sterylizacji został sprowadzony z USA za pośrednictwem kolumbijskiej ambasady w Waszyngtonie.

Pszczoły augustowskie – rodzimy gatunek pod większą ochroną

Hipopotamy z posiadłości Escobara zagrażają mieszkańcom

Stołeczny dziennik dowiedział się, że decyzja o sterylizacji zwierząt zapadła po potwierdzeniu, że co najmniej kilkanaście hipopotamów z gospodarstwa należącego kiedyś do Escobara, szefa legendarnego kartelu z Medellin, skierowało się na inne tereny, korzystając z rzeki Magdalena.

Kolumbijski rząd zdecydował o tym, aby hipopotamy Escobara zostały wysterylizowane po tym gdy doszło do przełomowego wydarzenia z 11 maja 2020 r. W pobliżu posiadłości Escobara, tzw. Haciendy Napoles w Puerto Triunfo, jeden z hipopotamów zaatakował mężczyznę, poważnie go raniąc.

Zabity w 1993 r. w trakcie policyjnej obławy Pablo Escobar przez lata gromadził w swojej liczącej ponad 20 km 2 posiadłości egzotyczne zwierzęta, m.in. żyrafy, tygrysy, antylopy oraz hipopotamy. W Hacienda Nápolés - luksusowej posiadłości mieścił się dom kolonialny, park z rzeźbami i zoo, w którym można było znaleźć wspomniane wyżej gatunki zwierząt z różnych kontynentów.

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.