Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 02-09-2015 01:00:00

Czynniki determinujące efektywność produkcji wysokiej jakości żywca wołowego, cz. I

Czynniki determinujące efektywność produkcji wysokiej jakości żywca wołowego, cz. I

Zachodzące zmiany strukturalne w naszym rolnictwie zmierzają przede wszystkim do zwiększenia powierzchni gospodarstw, przy jednoczesnym  zmniejszeniu ich liczebności. Należałoby zweryfikować dotychczasowe kierunki produkcji rolniczej w celu lepszego dostosowania ich do wymogów rynku, zasad ekonomicznych oraz uwarunkowań przyrodniczych.

Zachodzące zmiany strukturalne w naszym rolnictwie zmierzają przede wszystkim do zwiększenia powierzchni gospodarstw, przy jednoczesnym  zmniejszeniu ich liczebności. Należałoby zweryfikować dotychczasowe kierunki produkcji rolniczej w celu lepszego dostosowania ich do wymogów rynku, zasad ekonomicznych oraz uwarunkowań przyrodniczych.

Decyzja o kierunku działalności rolniczej powinna być podejmowana na podstawie dobrego rozeznania warunków świadczących o możliwościach produkcji i zbytu  produktów oraz na podstawie kalkulacji ekonomicznej. Przy dużej zmienności poszczególnych czynników nie można przyjąć uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich producentów, należy tego dokonać indywidualnie.     Jak mają postąpić rolnicy, którzy dotychczas utrzymywali bydło mleczne, ale nie są wstanie sprostać nowym realiom - wymogom rynku? Co mogą zrobić Ci, którzy mają gospodarstwa z dużą ilością trwałych użytków zielonych (TUZ)? Mogą  zainteresować się chowem i hodowlą bydła mięsnego. Wołowina jest towarem, który można sprzedać w całej Europie. Użytkowanie mięsne bydła to nadal inseminacja krów ras mlecznych nasieniem buhajów ras mięsnych. Równocześnie rozwija sie hodowla bydła typowo mięsnego (czysto rasowego i mieszańców). Otrzymane tą drogą  80–100 kg cielęta lub 250–350-kilogramowe bukaty, są sprzedawane do dalszego opasu, eksportowane. W kraju znajdują również coraz częściej nabywców opasy o wysokich masach ciała (400-600kg).     
 
Zasadą mięsnego kierunku użytkowania bydła jest wykorzystanie krów tylko do rozrodu i wychowu cieląt. Mogą być one później przeznaczone do dalszego opasu a jałówki do reprodukcji w różnych typach stad. Warto pamiętać, że bydło mięsne nie stanowi konkurencji dla bydła mlecznego, ale pozwala na pełne wykorzystanie trwałych użytków zielonych,  i zagospodarowanie nieużytków, których mamy bardzo dużo. Na podstawie wieloletniego doświadczenia szacujemy że efektywność produkcji zależy od 3 podstawowych grup czynników: reprodukcji (w 60-65%), technologii chowu ( w 30-35%) i genotypu (w 5-10%).  Od system chowu zależy efektywność produkcji, np. systemy kombinowane - chowu bydła mięsnego z ograniczonym (dawkowanym) dostępem do pastwiska lub bez pastwiska, przy utrzymaniu alkierzowo – okólnikowo - wybiegowym.  Żywienie i pasze, pielęgnacja, utrzymanie zimowe, pomieszczenia, itp. decydują w ponad 30% o wyniku ekonomicznym (opłacalności produkcji). W ostatnich  latach dobrą cenę młodego żywca (ok. 300kg na eksport) miały 3 rasy: limousin, charolaise i simental.  Simentale cenione są przez hodowców, którzy mogą ukierunkować się na produkcję mleka z jednoczesną produkcją żywca lub nawet odwrotnie produkcji żywca (dobrej jakości) bez rezygnacji z produkcji mleka.  Średnia wydajność za laktację kształtuje się na poziomie około 7000 kg, przy nakładach na żywienie mniejszych niż w przypadku krów HF. O simentalach można mówić tylko pozytywnie. Lista zalet jest długa: dwukierunkowość, bardzo dobre wykorzystanie pasz objętościowych, odporność na choroby, łatwość w aklimatyzowaniu się do trudnych warunków środowiskowych, dobrą płodność, długowieczność, skład mleka (sery), predyspozycje do różnych systemów opasania, łagodny temperament. To tylko jedna z propozycji. Nie ma najlepszej rasy mięsnej. Ta jest dobra która spełnia wymogi konkretnego gospodarstwa (każde jest inne) i oczekiwania hodowcy.         
 
System chowu bydła mięsnego zawiera skoordynowany układ elementów: organizacyjnych, technologii utrzymania zwierząt, żywienia i użytkowania. Wybór systemu chowu w dostosowaniu do danego środowiska hodowlanego pozostaje wciąż dość otwarty. Wykorzystanie trwałych użytków zielonych w chowie jest zawsze pochodną obsady i zróżnicowania gatunkowego zwierząt. Te z kolei uzależnione są od niezbędnych nakładów finansowych warunkujących opłacalność produkcji. To idea ograniczonego powrotu do ekstensywnego chowu zwierząt, minimalizującego koszty utrzymania, przygotowanie pastwiska. Cdn.
Produkcja wina w Polsce może być opłacalna, jednak jest to przedsięwzięcie, które wymaga dużych inwestycji, wiedzy, a przede wszystkim – cierpliwości. Dla pasjonatów, którzy się na nie zdecydowali, jest to nie tylko biznes, ale i sposób na życie
 
Dr hab. Maciej Adamski prof. nadzw.
Fot. RM


Autor: Mateusz Chrząszcz 29-11-2021 12:00:08

Polski Związek Pszczelarski wraz z rządem o przyszłości pszczelarstwa

Polski Związek Pszczelarski wraz z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa spotkali się by omówić kwestie inwestycji.

Podczas spotkania poruszony został temat specjalistów chorób pszczół, którzy mogą pełnić rolę wspierającą i pomocniczą w badaniu weterynaryjnym. Wicepremier i wiceminister zostali również zaproszeni do udziału w XXXIII pielgrzymce polskich pszczelarzy do klasztoru na Jasnej Górze.

Tematy poruszone na spotkaniu

Najważniejszym zagadnieniem spotkania było omówienie zapisów znajdujących się w III wersji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 odnoszących się do pszczelarstwa i interwencji sektorowych. Przedstawiciele PZP poruszyli szereg kwestii nurtujących pszczelarzy oraz organizacje pszczelarskie. Zarówno wicepremier Kowalczyk, jak i wiceminister Bartosik wykazali się znajomością tematyki pszczelarskiej oraz podeszli z pełnym zrozumieniem dla przedstawianych postulatów.

Podczas spotkania sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił, iż część postulatów Związku została już wprowadzona do III wersji Planu Strategicznego np. propozycja PZP dot. dopisania przy „pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” możliwości tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także propozycja utrzymania w tej samej interwencji kosztów dodatkowych dla organizacji pszczelarskich (na koszty administracyjne). Z uwagi na wagę przedstawianych problemów postanowiono omówić szczegóły poszczególnych interwencji kolejnego dnia podczas roboczego spotkania.

Podczas trwania spotkania wyjaśnione zostały kwestie nurtujące pszczelarzy i wojewódzkie/regionalne związki pszczelarzy. W przypadku interwencji związanych ze wspieraniem poziomu wiedzy pszczelarskiej otrzymaliśmy informację, iż nie wpisano tam zapisu związanego z kosztami dodatkowymi, ponieważ wszystkie koszty ponoszone na organizację szkoleń będą kwalifikować się do rozliczenia (jako podstawowe).

Część uwag PZP będzie uszczegółowionaPolski Związek Pszczelarski 02 dopiero na poziomie wytycznych do poszczególnych interwencji sektorowych i niestety nie można ich zapisać w Planie Strategicznym, ale już dziś obiecano wziąć je pod uwagę. Uznano, że są to bardzo ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę i – jak zauważono – będą one omawiane w późniejszym okresie również z PZP.

Polski Związek Pszczelarstwa stawia na inwestycje

Polski Związek Pszczelarski wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem oraz sekretarzem stanu Ryszardem Bartosikiem omówili kwestie inwestycji, wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 65 zł. Podczas spotkania temat dyskusji zszedł na wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 30 zł,

Kolejnym tematem była pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – wpisano możliwość tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także uwzględniono możliwość ponoszenia kosztów dodatkowych przez organizacje do 7% do limitu 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił Prezydenta PZP, że jest otwarty na uwagi i sugestie, także liczy na dalszą dobrą współpracę z Polskim Związkiem Pszczelarskim.

Czytaj również: Koronawirus w rolnictwie – liczne sektory dotknięte pandemią

gov.pl/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 28-11-2021 13:30:22

Zwierzęta laboratoryjne pod większą ochroną. Prezydent podpisał ustawę

Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnej dyrektywy i ma m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nowa wymuszona przez Unię Europejską

Wprowadzane nowelą zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do przepisów dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Po przeanalizowaniu zarzutów formalnych KE uznano, że usunięcie części przedstawionych uchybień nie jest możliwe bez takiej nowelizacji. Prace legislacyjne – jak przekazano podczas prac legislacyjnych nad ustawą – miały również rozwiązać problemy wskazane podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r., dotyczącej wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

W uzasadnieniu noweli można przeczytać również, że zawarto tam szereg propozycji zmian zwierzęta laboratoryjne 01związanych z potrzebą dostosowania ustawy do aktualnych regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również do warunków i potrzeb społecznych. Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną.

Zwierzęta laboratoryjne mniej wykorzystywane

Przesłaniem całości zmian jest – jak uzasadniał resort edukacji i nauki – stosowanie zasad 3R: Replacement – zastąpienie; Reduction – ograniczenie; Refinement – doskonalenie. W praktyce oznacza to: tam, gdzie jest to możliwe zastąpienie zwierzęcia w eksperymencie przez modele badawcze; ograniczenie liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania oraz udoskonalanie metod w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt w doświadczeniach.

Nowelizacja ustawy nakłada na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Ponadto w projekcie zmieniono definicję "hodowcy" w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta laboratoryjne/gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Uzupełnione zostały też przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach. Ustawa doprecyzowuje też sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli, określając wymagania, jakie powinien spełniać taki ekspert, a także warunki jego wpisu na listę ekspertów oraz wykreślenia z niej.

Czytaj również: Leki weterynaryjne u progu technologicznej i biznesowej rewolucji

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-10-2021 17:07:48

Kolumbia sterylizuje nielegalnie sprowadzone hipopotamy Escobara

Hipopotamy Escobara, które zostały nielegalnie sprowadzone na jego posiadłość, będą sterylizowane. Tak zdecydowały władze Kolumbii. Zwierzęta w związku ze wzrostem populacji stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności.

Kolumbijski rząd zdecydował o sterylizacji hipopotamów

Według kolumbijskich mediów do soboty służby weterynaryjne poddały sterylizacji za pośrednictwem substancji chemicznych 24 z prawie 90 hipopotamów sprowadzonych przez barona w latach 80. z Afryki. Choć na początku było ich zaledwie cztery, hipopotamy Escobara szybko się rozmnożyły.

Wydawany w Bogocie dziennik “El Tiempo” ujawnił, że środek chemiczny podawany w dwóch dawkach hipopotamom w celu ich sterylizacji został sprowadzony z USA za pośrednictwem kolumbijskiej ambasady w Waszyngtonie.

Pszczoły augustowskie – rodzimy gatunek pod większą ochroną

Hipopotamy z posiadłości Escobara zagrażają mieszkańcom

Stołeczny dziennik dowiedział się, że decyzja o sterylizacji zwierząt zapadła po potwierdzeniu, że co najmniej kilkanaście hipopotamów z gospodarstwa należącego kiedyś do Escobara, szefa legendarnego kartelu z Medellin, skierowało się na inne tereny, korzystając z rzeki Magdalena.

Kolumbijski rząd zdecydował o tym, aby hipopotamy Escobara zostały wysterylizowane po tym gdy doszło do przełomowego wydarzenia z 11 maja 2020 r. W pobliżu posiadłości Escobara, tzw. Haciendy Napoles w Puerto Triunfo, jeden z hipopotamów zaatakował mężczyznę, poważnie go raniąc.

Zabity w 1993 r. w trakcie policyjnej obławy Pablo Escobar przez lata gromadził w swojej liczącej ponad 20 km 2 posiadłości egzotyczne zwierzęta, m.in. żyrafy, tygrysy, antylopy oraz hipopotamy. W Hacienda Nápolés - luksusowej posiadłości mieścił się dom kolonialny, park z rzeźbami i zoo, w którym można było znaleźć wspomniane wyżej gatunki zwierząt z różnych kontynentów.

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.