PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Do czego zobowiązuje Polskę unijna inicjatywa LULUCF

Do czego zobowiązuje Polskę unijna inicjatywa LULUCF

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-12-14 00:01:20
LULUCF

LULUCF nazwa unijnej inicjatywy, mającej na celu zwiększenie zaangażowania sektora rolnictwa i leśnictwa w walkę z globalnym ociepleniem klimatu.

Inicjatywa ta obejmuje gospodarowanie glebą, drzewami, roślinami, biomasą i drewnem, które mają bardzo duże znaczenie w polityce przeciwdziałania zmianie klimatu prowadzonej przez Unię Europejską. Działania te są bowiem bardzo istotne, jako jedne z nielicznych możliwości mogą  również, prócz emisji, usuwać CO2 z atmosfery.

Unijne rozporządzenie LULUCF

Rada Europejska już w 2014 roku podjęła zobowiązanie, że do 2030 r. kraje Unii Europejskiej zredukują emisję gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Zaangażowane w to miały być wszystkie działy, w tym również te, które użytkują grunty rolne i leśne. Od roku 2015 trwało gromadzenie danych związanych z wpływem sektora LULUCF na emisję gazów cieplarnianych.

Unijni urzędnicy uzgodnili możliwość kompensacji z innymi branżami,  ale tylko w wysokości 3,5% pochłoniętej przez drzewa masy dwutlenku węgla. Ostatecznie treść rozporządzenia LULUCF została przyjęta przez Radę Europejską 14 maja 2018 r., a przyjęty dokument określa zobowiązania poszczególnych państw w zakresie ograniczania i rozliczania emisji gazów cieplarnianych  przez sektor, a także ustanawia ramy włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

,,Zakres zobowiązań został rozszerzony, tak aby obejmował on wszystkie rodzaje użytkowania gruntów w tym terenów podmokłych. Dlatego wprowadza się praktyki przyjazne klimatowi i środowisku. Oznacza to pomoc dla rolników w rozwoju praktyk rolnych przyjaznych klimatowi oraz wsparcie dla leśników dzięki lepszemu uwidocznieniu korzystnego dla klimatu wpływu produktów drzewnych, które mają zdolność przechowywania dwutlenku węgla pochłoniętego z atmosfery i mogą zastępować materiały charakteryzujące się dużą intensywnością emisji” – czytamy na stronie WIR.

Odpowiednie gospodarowanie w sektorze leśnym i rolniczym

W przepisach, unijni urzędnicy ujęli między LULUCF innymi zasady rozliczania dotyczące ilości obszarów gruntów zalesionych i wylesionych, rozliczania pochłaniania i emisji zarządzanych gruntów leśnych, czy zasady rozliczania CO2 "magazynowanego" w produktach drzewnych. Rozporządzenie UE o użytkowaniu gruntów i leśnictwie określa wiążące zobowiązanie dla każdego z państw członkowskich w zakresie emisji dwutlenku węgla w obszarze zarządzania gruntami i leśnictwa oraz wprowadza zasady rozliczania służące sprawdzeniu, czy spełniono te wymogi. 

,,Chodzi o to, aby gospodarować tak w sektorach leśnych i rolnych, aby bilans emisji i pochłaniania CO2 był zerowy lub, co jest bardzo korzystne większe pochłanianie niż emisja. Najkrócej mówiąc rolnictwo może tak prowadzić swoją produkcję, zwracając uwagę na czynniki przyrodnicze, aby emisja dwutlenku węgla do atmosfery w ujęciu bilansowym się zerowała lub była ujemna. Chodzi o odpowiednią uprawę, dobór roślin, kondycję gleby” – opisuje WIR.

Czytaj też: Rolnicy między niekorzystnymi zdarzeniami pogodowymi i negatywnymi skutkami przepisów

wir.org.pl/fot.pixabay