PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Trwa 3. posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Trwa 3. posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Autor: Robert Maj 2015-12-03 14:00:00
Brak grafiki

Zaproponowane przez prezydenta podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł to jedno z rozwiązań, którym zajmie się Sejm na 3. posiedzeniu Izby. Posłowie rozpatrzą również m.in. obywatelski projekt obejmujący celników emeryturami mundurowymi oraz propozycję grupy obywateli, aby refundacja leków była uzależniona wyłącznie od decyzji lekarzy, a wskazania refundacyjne były uwarunkowane stanem klinicznym pacjenta i wiedzą lekarską.

Zaproponowane przez prezydenta podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł to jedno z rozwiązań, którym zajmie się Sejm na 3. posiedzeniu Izby. Posłowie rozpatrzą również m.in. obywatelski projekt obejmujący celników emeryturami mundurowymi oraz propozycję grupy obywateli, aby refundacja leków była uzależniona wyłącznie od decyzji lekarzy, a wskazania refundacyjne były uwarunkowane stanem klinicznym pacjenta i wiedzą lekarską.

W porządku obrad jest także przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom. Ponadto posłowie zdecydują, czy będą głosować nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 56).

Propozycja zmian w zasadach refundacji leków
Zakłada to obywatelski projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 25). Projekt przewiduje, że decyzję o przepisaniu danego leku ze zniżką będzie podejmował lekarz, biorąc pod uwagę stan pacjenta i w oparciu o wiedzę medyczną. Leki mają być refundowane w całym zakresie zastosowań klinicznych i przeznaczeń, a nie – jak obecnie – wyłącznie zgodnie ze wskazaniami medycznymi określonymi przez producenta przy rejestracji leku. Przy decyzji o refundacji będzie brana pod uwagę 5-znakowa Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Proponowana nowelizacja zwalnia lekarzy z obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności za przepisywane leki. Ich zadaniem będzie tylko przyporządkowanie danego leku do określonego stanu klinicznego według wyżej wymienionej klasyfikacji. Według autorów projektu dzięki zmniejszeniu obciążenia czynnościami administracyjnymi lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu na leczenie chorych. Ponadto, zgodnie z projektem apteki, które kupiły leki po wyższej cenie niż obowiązująca po zmianie poziomu odpłatności, będą mogły je zwrócić do hurtowni po cenie zakupu. Dodatkowo pacjenci, którzy w ciągu roku kalendarzowego wydadzą na leki refundowane więcej niż trzykrotność płacy minimalnej (obecnie 5250 zł), otrzymają z Narodowego Funduszu Zdrowia zwrot tej nadwyżki. Projekt, wraz z wykazem podpisów popierających go obywateli, wpłynął do Sejmu VII kadencji 16 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. 19 listopada 2015 r. marszałek Sejmu VIII kadencji skierował do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Jacek Krajewski (prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie).

Włączenie Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych
Zakłada to obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30). Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 marca 2015 r., który za niekonstytucyjne uznał odmienne traktowanie funkcjonariuszy Służby Celnej w porównaniu z innymi służbami mundurowymi. Zaproponowane zmiany w kompleksowy sposób regulują zasady nabywania i korzystania z uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy celnych. Obecnie celnicy podlegają zasadom powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że prawa emerytalne nabywają w wieku 67 lat. Projekt zakłada m.in. że – tak jak inni mundurowi – będą oni przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby. Po 15 latach na emeryturę może przejść funkcjonariusz, który wstąpił do służby przed 1 stycznia 2013 r. Natomiast rozpoczynający służbę po 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny osiągną w 55. roku życia i po odsłużeniu 25 lat. Projekt wpłynął do Sejmu 28 sierpnia 2015 r., tj. w VII kadencji. Prace nad nim nie zostały zakończone, więc zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, marszałek Sejmu VIII kadencji 19 listopada 2015 r. skierował projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Izby. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej reprezentuje Sławomir Siwy.

Sejm rozpocznie prace nad projektem podwyższającym kwotę wolną od podatku
To istota prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 51). Głowa państwa zaproponowała zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3091 zł do 8000 zł (w świetle obowiązujących zasad zaokrągleń, podatek nie będzie odprowadzany także od dochodu w wysokości 8 002 zł). Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie z 556,02 zł do 1440 zł kwoty zmniejszającej podatek. W ocenie wnioskodawcy wejście projektowanych rozwiązań w życie w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących najniższe dochody. Z przytoczonych w uzasadnieniu danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, że w skali roku minimum egzystencji wynosi 6.529,08 zł dla mieszkającej samotnie osoby pracującej oraz 6.185,16 zł dla emeryta. Oznacza to, że obecnie podatek PIT jest ściągany nawet od tych dochodów, które nie zaspokajają nawet najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych człowieka. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że podobne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 28 października 2015 r. (sprawa o sygnaturze K 21/14) podkreślił, że obowiązująca kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych. Projekt wpłynął do Sejmu 30 listopada 2015 r., a 1 grudnia tego roku został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem głowę państwa reprezentuje podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek.

Zapewnienie stabilniejszego finansowania Instytutu Zachodniego
To cel poselskiego projektu ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (druk nr 49). Projekt zmienia podstawy funkcjonowania dotychczas istniejącej placówki: Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego, działającej na mocy ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r. i podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdaniem wnioskodawców formuła działania placówki jako ośrodka badawczego nie sprzyja rozwojowi Instytutu, który jest think tankiem – połączeniem instytutu badawczego z jednostką analityczną i ekspercką. Wnioskodawcy wskazują, że działalność podobnych placówek: Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia jest uregulowana w odrębnych ustawach (odpowiednio z 20 grudnia 1996 r. i 15 lipca 2011 r.). Rozpatrywany przez Sejm projekt właśnie w odrębnej ustawie reguluje zasady i podstawy funkcjonowania Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Placówka będzie się zajmować m.in. gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w stosunkach polsko-niemieckich. Jednocześnie Instytut ma być odpowiedzialny za przygotowywanie analiz i ekspertyz oraz prowadzenie badań naukowych. Instytut będzie finansowany dotacją podmiotową z budżetu państwa. W pierwszym roku funkcjonowania ma ona wynieść 3,5 mln zł, a w kolejnych latach wzrosnąć do 4,5 mln zł. Obecnie Instytut otrzymuje dotację statutową na poziomie ok. 800 tys. zł. Organy instytutu – dyrektora oraz radę – będzie powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów. Obecnie jest to kompetencja ministra. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu 26 listopada 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PiS. Tego samego dnia projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Tadeusz Dziuba.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 3. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat cofnięcia reformy edukacyjnej. O przedstawienie informacji wnioskował KP PO. Posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii. Wśród nich m.in. resortowy program „Maluch 2015”, podatek od supermarketów, kontrola rządu nad spółkami górniczymi, jak również prace związane ze zmianą przepisów dotyczących zaniechania komercjalizacji szpitali publicznych.

Sejm RP
Fot. Rafał Zambrzycki