Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 01-03-2017 12:00:56

Na co pieniądze: PROW 2014- 2020 w pigułce

Na co pieniądze: PROW 2014- 2020 w pigułce

Budżet PROW 2014-2020 określony został na poziomie ok 13,6 mld euro. Na co i dla kogo są pieniądze. Przewodnik po budżecie

Budżet PROW 2014-2020 określony został na poziomie ok 13,6 mld euro.

Poszczególne instrumenty Programu przyczyniają się do osiągania celów związanych z (I) rozwojem gospodarstw, (II) wzmacnianiem przedsiębiorczości, (III) rozwojem terytorialnym, (IV) transferem wiedzy i innowacji, (V) systemami jakości żywności, oraz ochroną ekosystemów i zasobów naturalnych. Poniżej opisano podstawową charakterystykę poszczególnych instrumentów:

 

I ROZWÓJ GOSPODARSTW

 • Premie dla młodych rolników

Wsparcie:  premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana w ratach- brak wkładu własnego.

Beneficjent: osoba, która ma nie więcej niż 40 lat. Ubezpieczenie w KRUS 12 miesięcy od otrzymania wsparcia. Gospodarstwo młodego rolnika o wielkości co najmniej średniej krajowej.

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wsparcie: premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana w ratach - brak wkładu własnego.

Beneficjent: rolnik - osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS, również przed wsparciem.

 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Wsparcie:  płatność jednorazowa. 120 % sumy rocznych stawek płatności dla małych gospodarstw w systemie płatności bezpośrednich.

Beneficjent: rolnik prowadzący małe gospodarstwo rolne, odchodzący z rolnictwa. Wysokość rocznych płatności bezpośrednich nie większa niż 1250 euro.

 • Modernizacja gospodarstw rolnych

Wsparcie: refundacja do 60 % kosztów, i nie więcej niż:

900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt,

500 tys. zł na inwestycje związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi, w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca

200 tys. zł na pozostałe inwestycje.

Beneficjent: rolnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której gospodarstwo położone jest na terenie Polski. Obligatoryjnie prowadzenie uproszczonej rachunkowości.

 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Wsparcie: refundacja do 60 % kosztów, i nie więcej niż:

       200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane budynkami inwentarskimi,

 500 tys. zł – na inwestycje dot. budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

Beneficjent:  rolnik.

 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Wsparcie: refundacja do 60 % kosztów, i nie więcej niż 50 tys. zł.

Beneficjent:  rolnik. Wsparcie na obiekty do przechowywania i aplikowania nawozów naturalnych.

 • Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Wsparcie: refundacja do 80 % kosztów, i nie więcej niż: 300 tys. zł, lub - 100 tys. zł,  dla wsparcia związanego z ASF.

Beneficjent: spółka wodna lub rolnik (dla ASF). Spółka wodna w zakresie sprzętu do utrzymania urządzeń wodnych, rolnik w zakresie bioasekuracji.

 • Tworzenie grup i organizacji producentów

Wsparcie: płatność ryczałtowa do 100 tys. euro w pięcioletnim okresie w odniesieniu do wielkości produkcji sprzedanej: 10 % za 1 rok, 8 % za drugi rok, 6% za 3 rok, 5% za 4 rok, 4% za 5 rok.

Beneficjent:  nowa grupa producentów rolnych, która została uznana najwcześniej 1 stycznia 2014.

 

II. WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie:  premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana w ratach – brak wkładu własnego.

Beneficjent : osoba fizyczna, rolnik, domownik lub małżonek rolnik (ubezpieczeni w KRUS), na preferencyjnych zasadach rolnicy rezygnujący z prowadzenia małych gospodarstw. Obligatoryjnie i utrzymanie stworzenie miejsca pracy.

 • Rozwój usług rolniczych

Wsparcie: refundacja do 50 % kosztów i nie więcej niż 500 tys. zł.

Beneficjent: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca od 24 miesięcy działalność gospodarczą w zakresie  usług rolniczych. Obligatoryjnie świadczenie usług na rzecz gospodarstw.

 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie (refundacja części poniesionych kosztów) i beneficjenci (zależnie od zakresu)

3 mln zł – podmioty prowadzące działalność przetwórczą,

15 mln zł - grupy producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów,

300 tys. zł -  rolnik domownik lub małżonek rolnika.

 

III. ROZWÓJ TERYTORIALNY

 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Działanie obejmuje szereg typów operacji związanych m. in. z: gospodarką wodno – ściekową,  (do 2 mln zł); budową lub modernizacją dróg lokalnych, (do 3 mln zł); ochroną zabytków i budownictwa tradycyjnego, (do 500 tys. zł na miejscowość); inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej, (do 500 tys. zł na miejscowość); inwestycje w targowiska (do 1 mln zł w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

Działanie wdrażane przez Samorządy Województw, skierowane głównie do jednostek samorządu terytorialnego.

 • Leader

Wsparcie: refundacja części poniesionych kosztów, wysokość wsparcia uzależniona od rodzaju operacji:

300 tys. zł - operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,

100 tys. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,

50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną.

 • Beneficjent (w zależności od zakresu operacji):

osoba fizyczna,

osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne,

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.

 • Scalanie gruntów

Wsparcie: refundacja 100% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż:

W zakresie opracowania projektu scalenia:

do 800 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,

do 650 euro/ha – pozostałe województwa.

W zakresie zagospodarowania poscaleniowego:

do 2 tys. euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,

do 1, 9 tys. euro/ha – pozostałe województwa.

Beneficjent – Starosta.

 

IV. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

 • Współpraca

Wsparcie: refundacja części poniesionych kosztów i nie więcej niż:

- 2 mln zł – koszty ogólne, związane z funkcjonowaniem grupy na rzecz innowacji,

-10 mln zł – koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacji w rolnictwie i leśnictwie

Beneficjent: Grupy operacyjne na rzecz innowacji.

 

V.  SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

 • Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Wsparcie do 2 tys. euro rocznie na gospodarstwo rolne przez 3 lata od przystąpienia do systemu jakości

Beneficjent:  Rolnik

 • Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Wsparcie: refundacja 70% kosztów kwalifikowalnych za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent: „zespół promocyjny” – co najmniej dwóch rolników.

 

VI. OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE

ZASOBAMI NATURALNYMI

 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Realizowanych jest 7 pakietów rolno - środowiskowo – klimatycznych. Wsparcie w formie płatności ryczałtowych. Stawka płatności uzależniona od powierzchni objętej działaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi lub od liczby zwierząt. O pomoc może ubiegać się rolnik oraz inni zarządcy gruntów, lub ich grupy.

 • Rolnictwo ekologiczne

Wsparcie ma formę płatności ryczałtowych realizowanych w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne oraz w związku z utrzymaniem rolnictwa ekologicznego. Poziom płatności uzależniony od wielkości powierzchni gospodarstwa (degresywność). W przypadku gospodarstw o najmniejszej powierzchni (do 50 ha) płatność  100%. Beneficjentem pomocy jest rolnik.

 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

Płatności  ONW dla gospodarstw położonych na obszarach górskich, nizinnych (dwie strefy) oraz na obszarach ze specyficznymi utrudnieniami. Roczna płatność stanowi iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz liczby hektarów zgłoszonych we wniosku. Beneficjentem w ramach tego instrumentu jest rolnik.

 • Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Wyróżnia się trzy rodzaje pomocy: wsparcie na zalesienie - jednorazowa płatność za wykonanie zalesienia, premia pielęgnacyjna - płatność wypłacana przez 5 lat na utrzymanie i pielęgnowanie uprawy  oraz premia zalesieniowa - płatność wypłacana przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej. Beneficjentami są rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne oraz  jednostki samorządu terytorialnego będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – tylko w zakresie wsparcia na zalesienie.

Działanie/poddziałanie/typ operacji

Budżet ogółem (euro)

Premie dla młodych rolników

717 997 734

Restrukturyzacja małych gospodarstw

1 022 550 529

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

30 000 317

Modernizacja gospodarstw rolnych

2 500 064 486

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

61 671 455

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

37 604 545

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

314 981 968

Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym
i leśnym

402 987 547

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

479 370 115

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

64 999 372

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

693 070 461

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

1 000 000 049

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

74 966 634

Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność
w ramach LEADER

734 999 913

Scalanie gruntów

138 994 740

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

58 001 302

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw

75 002 515

Współpraca w ramach grup EPI

57 999 730

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

28 004 179

Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

1 366 715 491

Rolnictwo ekologiczne

699 961 515

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

1 983 345 943

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

300 997 069

Pomoc techniczna

208 283 391

Renty strukturalne - zobowiązania

560 000 000

RAZEM PROW 2014-2020

13 612 571 000

 

MRiRW/Maks Weber/fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


PZPRZ apeluje o uelastycznienie terminów obejmujących nawozy azotowe

dopuszczalnych terminówPZPRZ zwrócił się do Ministra Rolnictwa oraz Ministra Infrastruktury z prośbą o elastyczniejsze terminy obejmujące nawozy azotowe i ich stosowanie.

Związek uściślił w piśmie, że chodzi o przepisy Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. związane z obowiązującym w Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”, który został przyjęty zgodnie z obowiązującą Dyrektywą 91/676/EWG, zwaną dyrektywą azotanową.

Nawozy azotowe – apel PZPR o elastyczniejsze terminy stosowania

PZPRZ zwracając się do obu ministrów podkreślił, że jego prośba wynika przede wszystkim z wagi problemów związanych z ograniczeniami prawnymi obejmującymi nawozy azotowe oraz ich stosowanie przez polskich producentów rolnych. Zauważa również nieracjonalne wyznaczenie ograniczeń w stosowaniu nawozów konkretnymi datami jak uczyniono to w wymienionym Programie (na 1 marca w okresie po zimowym i 31 października w okresie przedzimowym), co w zasadniczy sposób utrudnia osiąganie przez producentów celów produkcyjnych i ekologicznych.

“W opinii rolników i ekspertów Związku, to nie daty zapisane w ww. rozporządzeniu powinny decydować o ich zastosowaniu a przede wszystkim sprzyjająca pogoda. Z uwagi na zmieniający się klimat, w wielu rejonach Polski, już w połowie lutego, ze względu na właściwe warunki agrotechniczne i pogodowe, wskazane jest zastosowanie nawozu azotowego, tymczasem przepis zakazujący tej praktyki przed 1 marca powoduje, że rolnicy tracą cenny czas i wodę z gleby, która spełnia kluczową rolę w prawidłowym przyswojeniu tego składnika przez rośliny, co może mieć nie tylko niekorzystne skutki produkcyjne ale także ekologiczne” – napisało w piśmie PZPRZ.

Zdaniem Związku, również jesienny termin powinien, z podobnych względów zostać wyeliminowany z Programu. Uzasadnieniem dla tej propozycji są powtarzające się w ostatnich latach duże braki wilgoci w glebie także jesienią, uniemożliwiające terminowe zastosowanie nawozów mineralnych, naturalnych, płynnych i stałych. PZPRZ uważa, że wymieniona data powinna zostać z tego przepisu usunięta. I najlepiej byłoby zastąpić ją określeniem warunkującym stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych brakiem zamarznięcia gleby i brakiem okrywy śniegowej.

“Panie Ministrze, nasza prośba o zmiany w Programie wynika również z sytuacji jaka panuje w zakresie cen nawozów. Nawozy azotowe przy tych poziomach cenowych (a w tym roku katastrofalnie wysokich) my producenci jesteśmy zmuszeni do bardzo racjonalnego ich dawkowania. Nie możemy sobie pozwolić w żadnej mierze na nieefektywne ich wykorzystanie” – zaapelował Związek.

Związek zwraca uwagę na rosnące ceny nawozów

Od dłuższego Związek poddaje permanentnej ocenienawozy uprawa koszty produkcji płodów rolnych. Wynika z niej, że ostatnie lata były związane z ciągłym spadkiem naszych dochodów z produkcji roślinnej, ale przeprowadzona w październiku bieżącego roku ocena, biorąca pod uwagę obowiązujące obecnie ceny nawozów, wskazuje, że ich zrównoważenie z przyszłymi przychodami ze sprzedaży płodów rolnych będzie po prostu trudne.

“Ta sytuacja już dziś zabiera nam – rolnikom – możliwość racjonalnego kształtowania rozwoju naszych gospodarstw. Niestety, z informacji kierowanych do Zarządu Związku wynika, że z powodu wysokich cen środków produkcji (w tym głównie właśnie nawozów), aktualnie znaczna część krajowych gospodarstw nie ma zabezpieczenia na pierwszą, wiosenną dawkę nawozową. Rośliny niedostatecznie nawożone słabiej będą się rozwijały, a jeśli dodatkowo wystąpią niedobory opadów (które są obecnie pewną normą) to negatywny wpływ niekorzystnej pogody na poziom plonów i ich jakość spotęguje się. Bez wątpienia sytuacja ta wpłynie niekorzystnie nie tylko na nasze gospodarstwa ale także na cały przemysł spożywczy, bo zbiory będą mniejsze i gorsza będzie ich jakość” – podkreśla PZPRZ

Jak zauważa w swoim komunikacie z połowy listopada 2021 r. Grupa Azoty S.A. – główny producent nawozów na rynek krajowy – nadchodząca zima, najprawdopodobniej przyczyni się do dalszych wzrostów cen głównych surowców energetycznych takich jak gaz, energia elektryczna, węgiel czy paliwa. Niestety, efektem takiej sytuacji mogą być kolejne wzrosty cen produktów finalnych – w tym nawozy azotowe.

“Panie Ministrze – to nie polscy rolnicy są winni obserwowanej aktualnie sytuacji cenowej na rynku nawozowym, są jednak zmuszeni funkcjonować nadal w takiej rzeczywistości gospodarczej, jaka jest. Ci, którzy decydują się na zalecaną przez ekspertów dywersyfikację ryzyka, czyli na zakup choć części potrzebnych nawozów dla zabezpieczenia ciągłości i efektywności własnej produkcji, chcieliby mieć możliwość ich racjonalnego zastosowania, w terminie najbardziej odpowiednim ze względu na przyjęte zasady agrotechniczne. Nie chcą być krępowani przepisami, które określają urzędnicy w Brukseli kierowani politycznymi postanowieniami, a które nie mają nic wspólnego z zasadami dobrej praktyki rolniczej i nie chcą tracić potencjału nawozów, które byli zmuszeni kupić po takich jak obecnie, realnie zdecydowanie zbyt wysokich, cenach” – wyjaśnia Związek

Zdaniem Związku przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczaniu” w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych w naszym kraju – szkodzą polskiemu rolnictwu i są wręcz trudne do realizacji.

“Panie Ministrze, na początku 2020 roku, dzięki wielokrotnym, wcześniejszym apelom kierowanym przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych do Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Gróbarczyka – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Mateusza Morawieckiego – premiera, a także do Janusza Wojciechowskiego – Komisarza UE ds. rolnictwa – gdzie przedstawiliśmy liczne argumenty merytoryczne przemawiające za zmianą obowiązujących przepisów – Rząd przyjął rozporządzenie zezwalające na stosowanie nawozów azotowych przez rolników już od 15 lutego. Było to jednak jednorazowe odstępstwo – zgoda została wydana tylko na okres wiosny 2020 r.” – wyjaśniło PZPRZ.

Użyte nawozy azotowe mogą uratować wiosenne plony

Zgodnie z powyższym odstępstwem, stosowane nawozy azotowe na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych tj. dla gruntów, które pokryte są roślinami od 15 lutego były możliwe do użycia, jeżeli gleba nie była zamarznięta, zalana wodą lub pokryta śniegiem.

“Dzięki temu odstępstwu, ewidentnie – w 2020 roku – udało się rolnikom uratować plony. Początek tego roku był stosunkowo ciepły i wilgotny, dzięki czemu podany wcześniej azot startowy został bardzo dobrze wykorzystany przez rośliny. W kolejnych dwóch miesiącach przy całkowitym braku opadów ówczesnej wiosny wystąpiła susza – która w sytuacji trzymania się na sztywno omawianych przepisów spowodowałaby, że azot podany dopiero w tym terminie po prostu ulotniłby się do atmosfery, a z pola nie byłoby co zbierać. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rolników w stosowaniu nawozów oraz decyzji dot. odstępstwa od przepisów, zbiory zbóż zostały wtedy uratowane” – podkreślono w piśmie

“Nie wiemy jak będzie wyglądała wiosna 2022 roku, oraz każda kolejna. Wiemy jednak, że zjawisko wiosennej suszy – z uwagi na zmieniający się klimat – powtarza się coraz częściej. Rolnicy to ludzie myślący i odpowiedzialni. Szanujmy ich mądrość i doświadczenie i pozwólmy im stosować nawozy w uprawach wtedy, kiedy jest to konieczne, a nie wtedy gdy pozwala na to Bruksela” – dodano.

Podsumowując, PZPRZ wnosi do ministrów o wprowadzenie stałych zmian lub ponownie, podobnych jak wiosną ubiegłego roku, czasowych odstępstw w ww. przepisach dotyczących dopuszczalnych terminów obejmujących nawozy azotowe i stosowanie ich w rolnictwie w okresach przed oraz po zimowych na terenie Polski.

Czytaj też: Plan nawożenia azotem. Właściwa interpretacja przepisów ustawy

pieczywopelnoziarniste.home.pl/fot.Pixabay


PROW – Sejm znowelizował ustawy dotyczące programu

Sejm znowelizował w czwartek ustawy dotyczące PROW na lata 2014-2020. Za znowelizowanymi ustawami głosowało 436 posłów.

W czwartek Sejm znowelizował ustawy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja tego programu została przedłużona na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych. Posłowie podczas prac sejmowych nie zgłosili poprawek merytoryczny, pozytywnie oceniając rządowy projekt. Jedyne zmiany, jakich dokonano, miały miejsce podczas pierwszego czytania; były to poprawki Biura Legislacyjnego o charakterze doprecyzowującym.

Nowelizacja ustaw

Sejm znowelizował w czwartek ustawy dotyczące PROW na lata 2014-2020. Przedłuża on realizację tego programu na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych. Posłowie podczas prac sejmowych nie zgłosili poprawek merytoryczny, pozytywnie oceniając rządowy projekt. Jedyne zmiany, jakich dokonano, miały miejsce podczas pierwszego czytania; były to poprawki Biura Legislacyjnego o charakterze doprecyzowującym.

Za znowelizowanymi ustawami głosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jak mówił podczas II czytania projektu poseł sprawozdawca Jerzy Małecki (PiS), potrzeba przedłużenia realizacji PROW na lata 2021-2020 wynika z faktu, iż procedura ustawodawcza odnosząca się do Wspólnej Polityki Rolnej nie została zakończona w terminie umożliwiającym państwom członkowskim i KE przygotowanie wszystkich elementów do stosowania nowych norm prawnych i planów strategicznych WPR.

Przepisy PROW

Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Jak informowali autorzy projektu, do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań._fountain-g14474d5f9_1280.jpg

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m. W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej. Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Sprawdź: PROW – nowe decyzje Rady Ministrów odnośnie przedłużenia programu

PAP/fot.pixabay.com


Dopłaty 2021 – ponad 12 mld zł zaliczek trafiło na konta rolników

Do 30 listopada ponad 1,2 mln rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie bezpośredniej dopłaty 2021, otrzymało z tego tytułu zaliczki w wys. ok. 10 mld zł.

Z kolei do ponad 858 tys. beneficjentów trafiło 2,21 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych PROW. 1. grudnia br. ARiMR rozpoczęła także przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW za 2021 r. Agencja będzie starała się wypłacić pieniądze jak najszybciej. Ostateczny termin na realizację płatności bezpośrednich i obszarowych za 2021 r. upływa 30 czerwca 2022 roku.

Budżet na dopłaty 2021 z tytułu PROW wynosi ponad 3 mld zł

W tegorocznej kampanii wnioski złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. sięga nieco ponad 3 mld zł. ARiMR ruszyła także z nowym naborem.

Prosimy, aby rolnicy oczekujący na wypłaty, sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych – jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Czytaj także: Uzupełniająca płatność podstawowa dla rolników już w 2022 r. 

źródła: gov.pl/ fot. pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 


Zanieczyszczenie wód azotanami – termin naboru wniosków do ARiMR już blisko

Zanieczyszczenie wód azotanami jest sukcesywnie zwalczane przez ARiMR. Do 10 grudnia można składać wnioski o wsparcie na ten cel.

„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – taki tytuł nosi projekt dofinansowań. O niego mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wysokość pomocy w walce z azotanami

Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.Zanieczyszczenie wod 0202 Co jednak istotne, inwestycje te muszą zapewnić dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Walka z problemem takim jak zanieczyszczenie wód azotanami jest kontynuowane

Zanieczyszczenie wód azotanami – wnioski do 7 lutego 2022

Wnioski można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie, a suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przy ocenie wniosków brana będzie pod uwagę m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, czy udział kosztów kwalifikowanych inwestycji w całym przedsięwzięciu objętym operacją. Dodatkowe punkty otrzyma rolnik, który nie występował wcześniej o taką pomoc lub nie starał się o wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. Zanieczyszczenie wód azotanami – o pozycji w rankingu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów do Agencji.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1152 oraz 2145) zwanego dalej, „rozporządzeniem wykonawczym”.

Czytaj również: Zanieczyszczenie wód w Polsce – czy jest bardzo źle?

Gov.pl /fot.pixabay


Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, czyli program pomocowy „Współpraca” rusza pod koniec grudnia. Nabór będzie trwać do końca stycznia.

Halina Szymańska, Prezes ARiMR informuje, że od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Wsparcie finansowe rusza pod koniec roku

Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Mogą się o nie ubiegać grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

• w ramach dostaw bezpośrednich lub
• przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej lub
• w ramach rolniczego handlu detalicznego lub
• w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
• w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku, gdy jej nie ma, musi działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i są reprezentowane w tym zakresie przez wybranego przedstawiciela. Grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku gdy grupa operacyjna nie posiada zdolności prawnejTworzenie krótkich łańcuchów dostaw 02, posługuje się numerem identyfikacyjnym lidera.

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Kto może zdobyć pomoc?

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych podmiotów gospodarczych, które działając na danym terenie tworzą więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do nabywcy, jest świeższy i ma niższą cenę. Należy zaznaczyć, że pomiędzy producentem a kupującym może być tylko jeden pośrednik.

Pomoc będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez wsparcie metod organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

• budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury;
• zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu;
• zakup lub instalację wyposażenia;
• odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji;
• zakup środków produkcji;
• koszty ogólne i bieżące.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:

• 325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,
• 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas odbył się jeden nabór wniosków o taką pomoc. ARiMR podpisała 53 umowy o przyznaniu wsparcia na kwotę ponad 17 mln zł.

Czytaj również: ARiMR ruszyło z naborem wniosków o wsparcie na małe przetwórstwo

Gov.pl /fot.pixabay


ARiMR ruszyło z naborem wniosków o wsparcie na małe przetwórstwo

Od 30 listopada można ubiegać się o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. ARiMR będzie przyjmować dokumenty do 29 grudnia 2021 roku.

Agencja w komunikacie poinformowała, że nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój kierowany jest do dwóch grup wnioskodawców.

Małe przetwórstwo – kto może skorzystać ze wsparcia?

Pierwszą grupę, która może się starać o wsparcie na “małe przetwórstwo” stanowią rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł wsparcia.

Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów, maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

Poziom dofinansowania w obu przypadkach wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Na jakie inwestycje można przeznaczyć wsparcie?

Ubiegający się o dofinasowanie muszą podlegać ubezpieczeniuMale przetworstwo 02 społecznemu rolników, być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku, posiadać numer identyfikacyjny.

Wsparcie na "małe przetwórstwo" można otrzymać m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem o specjalistyczne środki transportu, niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych, a także o cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

Wnioski o wsparcie na “małe przetwórstwo” przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Przypomnijmy, że ARiMR uruchomiło również nabór wniosków na duże przetwórstwo.

Czytaj też: Przetwórstwo dostanie 4,5 mld złotych z KPO

PAP/fot.Pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.