Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Tomasz Racki 12-12-2021 01:23:06

Podatki stanowiące koszty uzyskania przychodów w podatku CIT

Podatki

Przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności rozlicza różnego rodzaju podatki i zobowiązania parapodatkowe. Poznajmy zawiłości podatku CIT.

Zasadą jest, że obciążenia podatkowe nakładane przez różne przepisy stanowią koszty podatkowe, jeżeli związane są z działalnością gospodarczą i spełniają ogólne przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodów. Ustawodawca przewidział jednak szereg sytuacji, w których podatnik nie może zakwalifikować zapłaconych podatków do kosztów uzyskania przychodów.

Problematyczny podatek VAT

Najbardziej interesująca dyskusja dotyczy możliwości zakwalifikowania w koszty uzyskania przychodów kwoty podatku VAT naliczonego, która nie została przez podatnika odliczona. Zasadą jest, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46) ustawy o CIT podatek od towarów i usług nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, w których VAT może stanowić koszty uzyskania przychodów. Pierwszy przypadek dotyczy podatników VAT zwolnionych, którzy nabywają towary i usługi do świadczenia usług albo sprzedaży towarów zwolnionych z VAT. Sytuacja może dotyczyć świadczeń zwolnionych, jak i samego zwolnienia podmiotowego z VAT. W takiej sytuacji nieodliczony podatek VAT wykazany na fakturze zakupu może stanowić koszty uzyskania przychodów.vat pit cit podatek podatki

Druga sytuacja dotyczy przypadków wymienionych w ustawie o VAT, w których zgodnie z przepisami VAT podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. Przykładem są usługi gastronomiczne lub noclegowe. W takich okolicznościach podatnik również jest uprawniony do zaliczenia nieodliczonego VAT w koszty podatkowe, chyba że naliczony podatek VAT powiększałby wartość środka trwałego lub wartości niematerialne i prawne. Inna sytuacja wystąpi natomiast, jeżeli podatnik pomimo możliwości odliczenia podatku VAT nie decyduje się na takie odliczenie. Wówczas nieodliczony VAT nie powinien stanowić kosztu uzyskania przychodu, ponieważ wynika on z decyzji przedsiębiorcy.

Powyższe rozważania odnosiły się do podatku naliczonego. Ustawodawca przewiduje także sytuacje, w których podatnik może kwalifikować w koszty uzyskania przychodów wartość podatku należnego. Chodzi tu głównie o różnego rodzaju nieodpłatne przekazania towarów lub świadczenia usług, które zgodnie z ustawą o VAT podatnik musiał opodatkować VAT należnym oraz o sytuacje zużywania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. Ponadto kosztem uzyskania przychodów będzie w przypadku importu usług lub WNT wartość podatku należnego przekraczająca wartość podatku naliczonego.

Ostatnia kategoria dotyczy możliwości zakwalifikowania w koszty podatkowe kwoty podatku VAT nieuwzględnionej w wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatek akcyzowy od ubytków wyrobów akcyzowych

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT kosztów uzyskania przychodów nie stanowią straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków. Kosztem podatkowym są jedynie straty w towarach niezawinione przez podatnika. Ubytki wyrobów akcyzowych mogą powstawać jedynie w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz w przypadku wystąpienia strat objętych zwolnieniem od akcyzy w związku z przeznaczeniem. Wszelkie inne straty towarów akcyzowych oraz związany z nimi podatek akcyzowy nie powinny stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku z tytułu przychodów z budynków czy podatku od spadków i darowizn w przypadku ustawy o PIT. Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć też kwoty zapłaconego podatku dochodowego oraz wpłat z zysku wynikających z odrębnych przepisów.
Pozostałe obciążenia podatkowe i parapodatkowe, jeżeli będą spełniały ogólne przesłanki kwalifikacji w koszty podatkowe, mogą co do zasady stanowić koszty uzyskania przychodów. Jako przykład można wskazać podatek od nieruchomości, który zasadniczo może stanowić koszty uzyskania przychodów. Różny jest moment ujęcia tych kosztów na potrzeby CIT i PIT, a wynika on także z różnego sposobu rozliczania tego podatku przez osoby prawne i fizyczne.

Podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty należności budżetowych oraz innych należności, do których stosujemy przepisy Ordynacji podatkowej. Jest to odmienny reżim niż w przypadku odsetek wynikających z należności handlowych. Ustawodawca sankcjonuje tu w dodatkowy sposób brak terminowego wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa.

Czytaj także: Nowy podatek przychodowy dla największych firm. Kto go zapłaci?

Skarbiec/ fot. pixabay

 

Opublikował:
Tomasz Racki
Author: Tomasz Racki
O Autorze
Rolnik, absolwent dziennikarstwa, zapalny kolarz. Wielbiciel przyrody, pieszych wędrówek i córki – Zosi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Polska Agencja Prasowa 16-01-2022 15:30:12

MRiRW: Podatek dla rolników ryczałtowych nie ulega zmianie

Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku – podaje MRiRW.

Resort rolnictwa przypomniał w komunikacie, że Sejm 13 stycznia 2022 r. uchwalił i skierował do Senatu nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Jak podało ministerstwo, ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5 proc. – do stawki 0 proc.; na paliwa silnikowe, czyli olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23 proc. do stawki 8 proc.; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8 proc. do stawki 0 proc.; na gaz ziemny – do stawki 0 proc. i na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5 proc.

MRiRW: stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT niezmienna

MRiRW przekazało, że "nie ulega zmianie 7 proc. stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych". "Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym 7 proc." – przekazał resort.

Ministerstwo rolnictwa wskazało, że objęcie 0 proc. stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych "umożliwi znaczące obniżenie ich cen dla konsumentów".

Jak tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy sprzedaży przez producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. będzie obowiązywała 0 proc. stawka VAT od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w poz. 1-18 zał. 10 do ustawy VAT, w szczególności: warzyw, owoców i orzechów jadalnych, zbóż, nasion i owoców oleistych; ziaren, nasion i owoców różnych; roślin przemysłowych lub leczniczych; słomy i pasz – wyłącznie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, produktów mleczarskich; jaj ptasich; miodu naturalnego; jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych oraz ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem m.in. homarów i ośmiornic.

Obniżka podatku VAT na nawozy

"Przy sprzedaży nie wymienionych mrirw w poz. 1-18 zał. nr 10 do ustawy VAT produktów rolnych stawka w wysokości 0 proc. nie będzie miała zastosowania – w takim przypadku właściwa będzie stawka podatku 8 proc. – dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych" – napisano.

Jak podkreśla MRiRW, "bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym okresie do 0 proc. stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne".

Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 r.

Czytaj też: Zerowy VAT na nawozy nie zrekompensuje wzrostu cen

PAP/fot.pixabay/fot. MRiRW

 


Autor: Tomasz Racki 16-01-2022 12:03:11

Handel potrzebuje dodatkowej przestrzeni logistycznej

Handel, w szczególności detaliczny, wykazuje zapotzrebowanie na dodatkową przestrzeń logistyczną. Ten trend utrzyma się w tym roku.

Wśród trendów w branży handlowej na 2022 r. eksperci wymieniają też m.in. dalszy rozwój automatyzacji. Jak zwrócono uwagę we wtorkowej informacji CBRE, w ciągu 18 miesięcy pandemii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z ograniczeniami w handlu stacjonarnym. To spowodowało, że mocno rozwijał się i zmienił e-commerce, w tym magazyny i łańcuchy dostaw. "Rosło zapotrzebowanie na przestrzeń operacyjną, konieczne były zmiany w podejściu do zapasów i zwrotów produktów oraz rozwój technologii" – zaznaczono.

Trendy na rynku handlu

Prognozując trendy na rynku handlu i dostaw w bieżącym roku eksperci wskazali m.in. na wzrost zapotrzebowania na przestrzeń operacyjną. Jak wyjaśniono, ze względu na wzrost sprzedaży online firmy zaczęły potrzebować więcej przestrzeni logistycznej. "Konieczne było przenoszenie się do większych zakładów przemysłowych i logistycznych, ale również ponowne oceny tego, jak najlepiej wykorzystywać już posiadaną powierzchnię" – zaznaczono. Według CBRE zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń się utrzyma, szczególnie wśród detalistów.eksport polskiej zywnosci rosnie handel zagraniczny

Wskazano też na zmiany w zapasach - chodzi o przenoszenie produktów ze sprzedaży stacjonarnej do kanału online. Eksperci ocenili, że nowa struktura zapasów, która już z nami zostanie, będzie wymagała większej liczby lokalizacji magazynowych. "Optymalizacja pozwala na wzrost liczby obsługiwanych zamówień przy minimalizowaniu kosztów" – wskazano.

Handel prze ku automatyzacji

Inny wymieniany trend to dalszy rozwój automatyzacji. Przypomniano, że boom w handlu elektronicznym zwiększył zastosowanie technologii w zbieraniu, pakowaniu i realizacji zamówień. "Na rynek wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne, które usprawniają proces bez potrzeby zmiany całej infrastruktury" – zaznaczono. Np. rozwiązania AMR (autonomiczne roboty mobilne) poprawiają efektywność bez zwiększania zasobów ludzkich, uwzględniając nagłe wzrosty sprzedaży. Dodatkową korzyścią automatyzacji jest większe bezpieczeństwo pracy, co jest istotne w pandemii – podkreślono.

Eksperci wskazali też na tzw. zrównoważone zwroty. Zwrócono uwagę, że robiąc zakupy online konsumenci cenią sobie szybką, bezpłatną wysyłkę i łatwe zwroty, a zapewnienie tego klientom może być, jak wskazano, skomplikowane i kosztowne, szczególnie dla detalistów. Dlatego coraz więcej firm wprowadza np. opakowania wielokrotnego użytku czy minimalizuje ilość odpadów. "W kolejnych miesiącach na rynek wprowadzane będą kolejne, innowacyjne rozwiązania" – wskazano.

Czytaj także: Światowy handel z prognozą znacznego wzrostu w przyszłym roku

PAP/fot. pixabay

 


Autor: Polska Agencja Prasowa 16-01-2022 01:44:52

W Belgii powstaje największy port kontenerowy w Europie

Już niedługo powstanie największy port kontenerowy na Starym Kontynencie. Plany obejmują połączenie dwóch ważnych i działających już portów.

Belgijski urząd ds. konkurencji zatwierdził w poniedziałek połączenie portów w Antwerpii i Brugii. Dzięki tej decyzji powstanie Port of Antwerp-Bruges, największy port kontenerowy w Europie. Komisja ds. konkurencji badała, co planowane połączenie obu portów w Port of Antwerp-Bruges oznaczałoby dla konkurencji – informuje dziennik „Het Nieuwsblad”. W poniedziałek ostatecznie uznano, że "koncentracja nie grozi żadnymi konsekwencjami, które stałyby na drodze do wydania zgody".

Nowy port kontenerowy będzie gigantyczny

Antwerpia jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla tranzytu chemikaliów, podczas gdy port w Brugii służy do transportu samochodów i skroplonego gazu ziemnego. Jak informuje „HN”, badania wykazały, że obie jednostki dobrze się uzupełniają.

Oba porty poinformowały o planach połączenia w lutym ubiegłego roku. Teraz wspólnie będą obsługiwać łącznie około 278 mln ton ładunków rocznie, z czego 157 mln ton stanowić będą kontenery.

Port of Antwerp-Bruges będzie odpowiadał także za ponad 15 proc. całkowitego przeładunku gazu w Europie.

Czytaj także: Ceny transportu morskiego rosną z powodu braku kontenerów w Chinach

 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.