Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 27-07-2016 11:42:45

100 000 zł dla rolników

100 000 zł dla rolników

 Środki z PROW na założenie firmy może otrzymać osoba która jest rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem, jeśli jest ubezpieczona w KRUS, a gospodarstwo, w którym pracuje, otrzymuje dopłaty bezpośrednie.

Środki z PROW na założenie firmy może otrzymać osoba która jest rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem, jeśli jest ubezpieczona w KRUS, a gospodarstwo, w którym pracuje, otrzymuje dopłaty bezpośrednie.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano działania mające promować różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Zostały one przygotowane z myślą o rolnikach, którzy chcą stworzyć dla siebie dodatkowe źródło dochodu. Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?  

 

Dotacja jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej i może wynieść maksymalnie 50 % poniesionych wydatków. Jedna osoba z tego działania może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł. Po podpisaniu umowy można otrzymać 20 % zaliczki od kwoty dofinansowania, jednak trzeba na tę zaliczkę ustanowić gwarancję bankową.  

 

Jakie wydatki można sfinansować?  

 

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej może obejmować koszty:  

 

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;  

 

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” nie otrzymamy dotacji na koszty związane z prostymi inwestycjami odtworzeniowymi. Inwestycje, których celem jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku trwałego np. wymiana skorodowanego pokrycia dachowego budynku na nowe pokrycie blachą, są inwestycjami odtworzeniowymi. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane: remont, to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Tak więc zwykły remont obiektów budowlanych, jako inwestycja odtworzeniowa, nawet jeżeli zastosowano inne materiały budowlane, nie może być dofinansowany. Jednak możemy otrzymać dofinansowanie do kosztów wymiany pokrycia dachowego w sytuacji, gdy np. poza wymianą pokrycia dachowego na budynku tym planuje się modernizację (przebudowę) w postaci: wykonania ocieplenia dachu z pianki poliuretanowej, wydzielenia pomieszczeń służących celom działalności gospodarczej lub zakupu i montażu urządzeń wentylacji budynku lub inną inwestycję towarzyszącą, która wprowadza element modernizacji w odniesieniu do danego obiektu budowlanego.  

 

W przypadku inwestycji budowlanych zawierających odniesienie do pojęcia „remont połączony z modernizacją” należy mieć na uwadze, że dokumenty towarzyszące inwestycji (projekt budowlany, kosztorysy, rysunki charakterystyczne itd.) powinny wykazywać, że inwestycja nosi znamiona „modernizacji”. Ustalenie, czy roboty budowlane stanowią remont połączony z modernizacją, odnoszą się do całego obiektu budowlanego (a nie tylko do elementu obiektu budowlanego), co oznacza, że obiekt zawierający elementy „modernizacji” może być w całości zaliczony do kosztów kwalifikowalnych. Wszelkie inwestycje polegające na wykonaniu nowych, nieistniejących dotychczas składników lub elementów, głównie w sferze aktywów trwałych, są inwestycjami nieodtworzeniowymi i możemy do nich otrzymać dotację.

 

2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;  

 

Zwracamy uwagę, że kosztem kwalifikowalnym mogą być roboty budowlane wykonywane w istniejących budynkach mieszkalnych. Z powyższego względu nie otrzymamy dofinansowania na dokończenie budowy budynku mieszkalnego. Częstym przypadkiem jest występowanie Wnioskodawców przykładowo, o pomoc finansową, na wykonanie posadzki i dokończenie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w oparciu o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Należy podkreślić, że dofinansowanie zostanie przyznane do: przebudowy, nadbudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, tj. takich, które zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, a wszystkie roboty budowlane w tym budynku zostały zakończone zgodnie z tym projektem (budynek posiada posadzki, dach, wszystkie wymagane instalacje itd.). Możliwe jest, że budynek został przekazany do użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych w oparciu o decyzję warunkową przekazania do użytkowania. Również w takim przypadku, Wnioskodawca powinien wcześniej dokończyć roboty budowlane w takim budynku mieszkalnym, a dopiero później występować z wnioskiem o przyznanie pomocy na roboty budowlane, które zostaną wykonane w oparciu o odrębne zgłoszenie lub odrębną decyzję o pozwoleniu na budowę.  

 

Otrzymamy dofinansowanie do kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych w istniejących budynkach mieszkalnych, które w wyniku realizacji robót budowlanych stają się budynkami niemieszkalnymi,  

 

Nie otrzymamy dofinansowania do kosztów związanych z rozbudową budynku mieszkalnego, który w wyniku realizacji robót budowlanych stanie się budynkiem niemieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym z częścią usługową. Jak również do kosztów planowanej nadbudowy nad planowaną rozbudową (np. wykonanie pomieszczeń dla turystów nad planowaną rozbudową budynku mieszkalnego).  

 

3) zagospodarowania terenu;  

 

4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;  

 

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;  

 

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:

a) dotacje możemy otrzymać w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

b) dotacje możemy otrzymać w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;    

Uwaga: Z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.  

 

7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Uwaga!!! Wszystkie zakupione rzeczy muszą być nowe  

 

Dofinansowanie otrzymamy również na tzw. koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, tj.:

• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: − kosztorysów, − projektów architektonicznych lub budowlanych, − ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, − dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, − wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, − projektów technologicznych;

• opłat za patenty lub licencje,

• sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.   w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych, wydatki na koszty ogólne możemy ponieść przed dniem złożenia wniosku.  

 

Należy pamiętać !!! Realizację inwestycji możemy rozpocząć od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej, jednak do dnia podpisania umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mamy żadnej gwarancji, że środki te zostaną zwrócone.  

Na co nie dostaniemy pieniędzy?  

Nie otrzymamy dofinansowania na:

• budowy budynków mieszkalnych,

• zakupu rzeczy używanych,

• zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

• podatku od towarów i usług (VAT),

• finansowania poprzez leasing zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.  

 

PROW/Fot.PROW


Polecane z kategorii Dopłaty
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.