Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 12-07-2014 07:00:00

Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych pochodzących z domów i gospodarstw

Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych pochodzących z domów i gospodarstw

Wokół nas ciągle jeszcze znajduje się  wiele wyrobów zawierających rakotwórczy azbest,  który   posiadając  unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych chemikaliów, ogniotrwałość,  a także ze względu na trwałość szacowaną...

Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych pochodzących z domów i gospodarstw

Wokół nas ciągle jeszcze znajduje się  wiele wyrobów zawierających rakotwórczy azbest,  który   posiadając  unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych chemikaliów, ogniotrwałość,  a także ze względu na trwałość szacowaną na 30 do 60 lat znalazł w XX wieku szerokie zastosowanie w budownictwie. Wyroby z azbestu stosowano powszechnie gdyż miały dużo zalet – były tanie, trwałe, odporne na ogień i korozję.

Odpady azbestowo- cementowe stanowiące niegdyś cenny surowiec stanowią obecnie istotne źródło emisji pyłu. Odpady te zastosowane w budownictwie oraz  do utwardzania podwórek, podjazdów, dróg uległy zużyciu i degradacji pod wpływem warunków atmosferycznych, co jest przyczyną uwalniania się włókien azbestu do powietrza atmosferycznego. Wdychając powietrze z włóknami azbestu zwiększamy ryzyko chorób azbestozależnych.

Czy w naszym najbliższym otoczeniu azbest również został wykorzystany jako materiał budowlany?
Informacja o występowaniu w budynku lub obiekcie azbestu powinna być umieszczona w dokumentacji technicznej, a najczęstsze miejsca występowania wyrobów zawierających azbest budownictwie to:

    na pokryciach dachów, jako płyty prasowane płaskie (typu Karo), faliste (typu NF) i gąsiory (typu GZN i GZD),
    na strychach i ocieplonych stropodachach, jako obudowy stalowej konstrukcji nośnej, wykładziny stropów w budownictwie lekkim, a także jako wykładziny stropów wykonane przy użyciu natrysku lub tynku azbestowego,
    w pomieszczeniach użytkowych budynków jako obudowy konstrukcji nośnej, ściany działowe, ściany osłonowe czy elewacje, a także jako wykładziny ścian wykonane przy użyciu natrysku lub tynku azbestowego,
    w piwnicach, w postaci izolacji urządzeń ciepłowniczych, rur, bojlerów, zaworów oraz w postaci sufitów podwieszonych.

Wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dopóki nie podlegają działaniom mechanicznym - łamaniu, ścieraniu itp. lub gdy ich stan techniczny ocenia się na dobry, a przy użytkowaniu spełniane są wymagania techniczne opisane w przepisach prawnych. Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z 1997r. dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r., a przepisy wykonawcze do tej ustawy określają sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania tych wyrobów. Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Marszałka województwa obowiązek  prowadzenia  rejestru wyrobów zawierających azbest, co oznacza, że w każdej gminie powinna  zostać wykonana oraz aktualizowana inwentaryzacja  tych wyrobów.

Według ww. przepisów osoba fizyczna, wykorzystująca (posiadająca) wyroby zawierające azbest na terenie swoich nieruchomości, jest zobowiązana do wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w miejscach ich wykorzystywania, poprzez sporządzenie spisu z natury rodzaju, ilości i miejsca ich wykorzystywania. Dokonuje się tego na specjalnym formularzu (dostępnym w Urzędzie Gminy , Miasta i Gminy, Miasta), który pozwala obliczyć punkty i zakwalifikować produkt do jednego z trzech stopni pilności usunięcia go z nieruchomości. Stopień pierwszy zobowiązuje do niezwłocznego usunięcia lub naprawy wyrobu zawierającego azbest. Stopień drugi nakłada obowiązek powtórzenia oceny po okresie jednego roku, zaś trzeci po okresie pięciu lat.

Wynik inwentaryzacji należy ująć w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" sporządzonej w dwóch egzemplarzach na ww. formularzu. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają tę informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a  drugi egzemplarz przechowują przez okres jednego roku. Przekazanie tej informacji stanowi obowiązek właścicieli miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, a jego nie spełnienie podlega karze grzywny zgodnie art.346.1. ustawy Prawo ochrony środowiska. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny od 10 zł do 20 tys. zł liczonej w stawkach dziennych.

„Informacja o wyrobach zawierających azbest” podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. W niektórych gminach inwentaryzacja taka jest powierzana wyspecjalizowanym firmom usuwającym azbest,  których pracownicy wypełniają w/w formularz razem z właścicielem (użytkownikiem wieczystym lub zarządca) nieruchomości. W przypadku stwierdzenia występowania azbestu w użytkowanych miejscach lub wyrobach należy je oznakować oraz umieścić w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznego postępowania w danym miejscu lub z danym wyrobem.

W zależności od oceny stanu technicznego np.  pokrycia dachu, może zaistnieć pilna konieczność usunięcia lub zabezpieczenia pokrycia dachowego albo wymóg ponownej oceny stanu  technicznego dachu w określonej przyszłości (do 1 roku, do 5 lat). Pilny obowiązek wymiany dachu nastąpi w przypadku uzyskania w ocenie stanu wyrobu zawierającego azbest powyżej 120 punktów. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.

Jeśli wystąpi konieczność prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest powinien zgłosić planowane prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli starosty bądź wojewody (inspektora nadzoru budowlanego).

Prace zdjęcia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia mogą  zostać wykonane wyłącznie  przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań, co powinno być stosownie udokumentowane. Wykonawca taki,  posiadając niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewni zabezpieczenie pracowników oraz środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

Listę podmiotów  uprawnionych do usuwania azbestu prowadzi starostwo (często informacje te  można uzyskać również w urzędzie gminy). W praktyce właściciele domów pokrytych eternitem często nie mają wystarczających środków, aby wymienić pokrycie dachowe. Koszty zdjęcia i usunięcia eternitu uzależnione są  od stopnia skomplikowania konstrukcji dachu, lokalnych kosztów robocizny i odległości do najbliższego składowiska odpadów zawierających azbest. Cena zdjęcia i utylizacji pokrycia zawierającego azbest waha się w granicach pomiędzy 15 do 35 zł/m2.

Gminy, zawierając umowy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotacje do usuwania wyrobów zawierających azbest pozyskują środki na dofinansowanie tych zadań. W zależności od gminy dofinansowanie to może sięgać 100% demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcy mogą uzyskać informacje o tym czy gmina prowadzi program utylizacji azbestu oraz dotyczące ww. dofinansowania w wydziale ochrony środowiska swojego Urzędu Gminy (Miasta i Gminy, Miasta). Niestety nie każda gmina ma przeznaczone środki na pomoc finansową przy realizacji takiej inwestycji, dlatego zanim przystąpimy do usuwania eternitu warto sprawdzić w urzędzie gminy, czy można  liczyć na jej wsparcie w tym zakresie.

Należy pamiętać, że dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty zdjęcia i usunięcia eternitu i nadal pozostaje problem nowego pokrycia dachu. Oprócz przewidywanych kosztów nowego pokrycia dachowego należy wziąć pod uwagę stan więźby. W pełni ocenia się go dopiero po zdjęciu eternitu, zaś wstępnie mogą w tym pomóc oględziny od strony strychu. Może zrobić to przedstawiciel firmy usuwającej azbest i stwierdzić na tej podstawie, czy przekroje i rozstaw krokwi pozwalają na ułożenie pokrycia cięższego niż eternit, a także ewentualnie ocieplenia. Jego opinia jest wystarczająca w przypadku pokrycia o ciężarze nie większym niż eternit, jeśli jednak ma być ono cięższe, niezbędna jest opinia konstruktora, który szczegółowo opisuje konieczne rozwiązania. Im bardziej skomplikowany kształt dachu, tym zazwyczaj wyższa cena pokrycia.

źródło: CDRAutor: Monika Faber 07-12-2021 22:02:34

10 mln euro na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 2022 roku planuje przeprowadzić nabór do konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”.

O dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości do 2 mln euro będą mogły się starać mikro-, małe i średnie firmy. – Chodzi o przedsiębiorców działających nad morzem, na jeziorach, rzekach, ale nie rybaków. Mamy na myśli działalność związaną z turystyką, oczyszczaniem wód, dbaniem o ochronę środowiska w obszarze wodnym – wymienia Monika Karwat-Bury z PARP. Do rozdysponowania będzie ok. 10 mln euro. PARP planuje ogłosić konkurs na przełomie 2021 i 2022 roku, wnioski będzie można składać przez dwa miesiące – od lutego do marca 2022 roku. Ocena wniosków, w zależności od ich liczby, potrwa od trzech do sześciu miesięcy, wówczas zostanie też ogłoszona lista projektów, które dostaną wsparcie. Projekty muszą zostać zakończone do kwietnia 2024 roku. Na inwestycje w portach morskich lub śródlądowych można uzyskać do 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.

Innowacje tematem konkursu PARP

W najbliższych tygodniach planujemy ogłosić konkurs w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”. To konkurs, który już miał swoją pierwszą edycję w 2019 roku, ale otrzymaliśmy dodatkowe środki i zdecydowaliśmy o ogłoszeniu nowego naboru w tym obszarze tematycznym – mówi Monika Karwat-Bury, ekspertka w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna forma pomocy zagranicznej przyznawanej przez Norwegię nowym państwom członkowskim UE od 2004 roku. W ramach Funduszy Norweskich realizowanych jest kilkanaście programów (w tym największy budżetowo program, którego operatorem jest PARP), w których dotacje mogą pozyskać projekty związane np. z ochroną środowiska, efektywnością energetyczną czy ograniczaniem nierówności społecznych.

Schemat „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” ma zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorców poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą firmy. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Nie możemy udzielać dofinansowania firmom transportowym. Przedsiębiorcy, którzy działają w obszarze transportu wodnego, mają możliwość otrzymania dofinansowania tylko na wybrane typy projektów, np. na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub zwiększenie efektywności energetycznej. Nie mogą jednak realizować klasycznych inwestycji, czyli zakupu taboru transportu wodnego – podkreśla ekspertka PARP.

Natomiast w przypadku przystani, portów morskich lub portów śródlądowych jest rozgraniczenie, czy na pewno jest to port związany z działalnością transportową, czy przystań jachtowa prowadząca działalność turystyczna, rekreacyjną.

Wnioski do konkursu można składać do marca

PARP planuje ogłosić konkurs na przełomie innowacje2021 i 2022 roku, wnioski będzie można składać przez dwa miesiące – od lutego do marca 2022 roku. Ocena wniosków, w zależności od ich liczby, potrwa od trzech do sześciu miesięcy, wówczas zostanie też ogłoszona lista projektów, które dostaną wsparcie. Projekty muszą zostać zakończone do kwietnia 2024 roku. Na inwestycje w portach morskich lub śródlądowych można uzyskać do 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.

Aktualnie mamy do dyspozycji około 7 mln euro, dokładna kwota będzie określona w ogłoszeniu konkursu. Kwota ta najprawdopodobniej ulegnie dalszemu zwiększeniu dzięki powstającym w programie oszczędnościom – do około 10 mln euro. Natomiast pojedynczy przedsiębiorca może otrzymać od 200 tys. euro do maksymalnie 2 mln euro – wskazuje Monika Karwat-Bury.

W pierwszej edycji konkursu do PARP wpłynęło 28 wniosków. Spośród nich 12 zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę prawie 10 mln euro. Projekty ocenione pozytywnie dotyczyły przede wszystkim inwestycji w rozwój infrastruktury małych portów, przystani oraz ekologicznych i niskoemisyjnych środków transportu w działalności turystycznej na terenie jezior.

Mamy też projekty związane z migracją ptaków na dużych przestrzeniach morskich i związane z farmami wiatrowymi na morzu, także projekty związane z rozwijaniem technologii, które wpływają np. na oczyszczalnie ścieków oraz sposoby oczyszczania i uzdatniania wody – wymienia ekspertka w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

Organizowany konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” może pomóc małym firmom, a przy okazji rozwiązać problem, jakim jest zanieczyszczenie wód w Polsce. Wody Polskie podkreślają, że na jakość wód w Polsce wpływa ich skażenie biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi. Dużym problemem jest również zanieczyszczenie rzek i zbiorników wodnych różnego typu odpadami. W ostatnich latach w skali kraju wiele razy zgłaszane były przypadki zanieczyszczenia wód

Czytaj też: Wody Polskie: Ruszyła budowa zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 1

Newseria/fot.pixabay

 


Autor: Polska Agencja Prasowa 07-12-2021 21:00:45

Burza śnieżna w Hiszpanii paraliżuje ruch na drogach

Przechodząca przez Europę Zachodnią burza śnieżna Barra sparaliżowała ruch na drogach w Hiszpanii. We wtorek nieprzejezdnych jest około 60 tras.

Jak podała hiszpańska Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT), we wtorek najtrudniejsze warunki dla kierowców panują na terenie północnej i wschodniej części kraju, gdzie spadło najwięcej śniegu. Do wtorkowego popołudnia alert z powodu pogorszenia się pogody wydano już w 20 spośród 50 prowincji Hiszpanii. W piątek po południu tysiące Hiszpanów udało się na urlopy w związku z weekendem oraz dniami wolnymi od pracy: poniedziałkowym świętem Konstytucji Hiszpanii oraz przypadającą w środę uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Nieprzejezdne drogi i alerty pogodowe w Hiszpanii

Według DGT burza śnieżna spowodowała, że najwięcej nieprzejezdnych dróg wskutek zalegającego śniegu i gołoledzi występuje we wtorek w Asturii, Kantabrii, Aragonii, Katalonii, a także w Kraju Basków i w regionie Nawarry.

Według państwowej agencji meteorologicznej AEMET we wtorek wieczorem oraz w środę w ciągu całego dnia należy spodziewać się nasilenia wichur oraz intensywniejszych opadów śniegu.

Do wtorkowego popołudnia alert z powodu pogorszenia się pogody wydano już w 20 spośród 50 prowincji Hiszpanii.

Służby ostrzegają przed zamiecią

Burza śnieżna spowodowałaburza sniezna na tyle duże utrudnienia w ruchu drogowym, że służby postanowiły ostrzec obywateli. Służby obrony cywilnej wezwały obywateli podróżujących po kraju z powodu długiego weekendu do wcześniejszego powrotu do swoich domów. Przestrzegły, że nasilenie się zamieci przy wzmożonym ruchu może doprowadzić do licznych korków i masowego uwięzienia w zaspach aut, jak miało to miejsce w styczniu podczas śnieżycy Filomena.

W piątek po południu tysiące Hiszpanów udało się na urlopy w związku z weekendem oraz dniami wolnymi od pracy: poniedziałkowym świętem Konstytucji Hiszpanii oraz przypadającą w środę uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

W Polsce co prawda burza śnieżna nie nastąpiła, ale pogoda również nie dopisuje. IMGW informuje, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Na północy oraz południowym zachodzie również rozpogodzenia. W centrum oraz na wschodzie miejscami słabe opady śniegu. W kotlinach górskich lokalnie mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -14 st. na północy kraju do -7 st. w centrum i -2 st. na krańcach północno-zachodnich. 

Czytaj też: Inflacja w Hiszpanii najwyższa od 29 lat – tak źle jeszcze nie było

PAP/fot.pixabay

 


Autor: Polska Agencja Prasowa 07-12-2021 16:00:00

Radio Maryja zachwalane przez Prezydenta: Jest słuchane w Polsce i na świecie

Radio Maryja zorganizowało mszę świętą z okazji 30. Rocznicy powstania. Z tej okazji w Toruniu zjawili się najważniejsi politycy PiSu, oraz kilkunastu biskupów.

We mszy uczestniczyli m. in. ministrowie: obrony Mariusz Błaszczak, edukacji i nauki Przemysław Czarnek, sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Eucharystię koncelebruje kilkunastu biskupów. W hali w Toruniu obecnych jest kilka tysięcy pielgrzymów z całej Polski, a także przedstawiciele Polonii. Mszy przewodniczy metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.

Prezydent Andrzej Duda o Radiu Maryja

Rozgłośnia, która zaczynała skromnie, jako lokalne radio katolickie nadające w Toruniu i Bydgoszczy, po 30 latach, jest słuchana przez tysiące Polaków w całym kraju i na wszystkich kontynentach — napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów 30-lecia Radia Maryja.

"Ósmy grudnia 1991 r. to ważna data w dziejach polskiej radiofonii i Kościoła katolickiego w Polsce, a także w historii odradzającego się w wolnej Rzeczypospolitej społeczeństwa obywatelskiego. Tamtego dnia popłynęły w eter pierwsze audycje Radia Maryja. Rozgłośnia, która zaczynała skromnie, jako lokalne radio katolickie nadające w Toruniu i Bydgoszczy, dzisiaj, po 30 latach, jest słuchana przez tysiące Polaków w całym kraju i na wszystkich kontynentach" – napisał prezydent Duda w liście do uczestników obchodów. List przeczytał w Toruniu minister w prezydenckiej kancelarii Adam Kwiatkowski.

"Niezwykły rozwój tego dzieła wzbudza podziw i każdy może zapytać: jak to możliwe? Człowiek wiary z pewnością dostrzeże tu ingerencję Bożej Opatrzności. Ten piękny jubileusz to także okazja, aby uhonorować wizjonerski zapał, kreatywność i determinację założyciela i dyrektora Radia Maryja, o. Tadeusza Rydzyka" – wskazał prezydent Duda.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński w liście, który odczytał minister Mariusz Błaszczak, podkreślił, że jubileuszowe urodziny Radia Maryja są obchodzone w czasie szczególnym, w czasie coraz trudniejszej próby — zmagań z pandemią koronawirusa i piętrzących się zagrożeń płynących z kraju i z zagranicy.

"Ich animatorzy próbują naruszyć fundamenty naszej cywilizacji, naszej chrześcijańskiej i polskiej tożsamości. Dążą do wyrugowania z naszych serc Pana Boga oraz wszystkiego, co świadczy o naszym narodowym jestestwie. Marzy im się Europa wyjałowiona duchowo, zsekularyzowana, zniewolona wizją łatwego życia bez odpowiedzialności. Marzy im się Polska zamieszkana nie przez Polaków, ale przez pozbawionych głębszych korzeni Europejczyków polskiego pochodzenia. Od kilku miesięcy narasta też kryzys na kierunku wschodnim. Naruszana jest nasza integralność terytorialna, a działania mają w tle dążenie do zmiany układu sił w naszej części Europy" – wskazał lider PiS.

Radio Maryja zorganizowało duże obchodzi 30–lecia

Kaczyński zapewnił: "My nie ustąpimy. Nie ustąpimy dlategoRadio Maryja 02, że jesteśmy wspólnotą, dlatego, że łączą nas najsilniejsze i najtrwalsze z możliwych więzi — miłość do Pana Boga i do Polski". "Nie ustąpimy, ponieważ jesteśmy jedną wielką rodziną, zamieszkującą nasz wspólny dom, naszą ojczyznę. Nie ustąpimy także dlatego, że mamy to szczęście, że istnieje Radio Maryja i Rodzina Radia Maryja. (...) W 30. rocznicę powstania Radia Maryja dziękujemy Panu Bogu za rozgłośnię oraz pozostałe inicjatywy powstałe pod auspicjami toruńskich ojców redemptorystów. Dziękujemy Panu Bogu także za ten wielki dar, jakim jest dla nas osoba czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Ryzyka" — dodał.

Abp Mokrzycki mówił w homilii, że dzięki twórcom i pracownikom rozgłośni "codziennie Bóg wchodzi do polskich domów na całym świecie".

"Wielu może się poczuć członkami jednej katolickiej rodziny, połączonej więzami miłości i solidarności. Również wielu czuje, że Radio Maryja i związana z nim Telewizja Trwam, są jak zapalone pochodnie, rozpraszające ciemności egoizmu, kłamstwa, niesprawiedliwego wyzysku, bezbożności. Znajdują pociechę w tym, że są tacy, którzy kierują się prawością, uczciwością, sumieniem" – wskazał metropolita lwowski.

Dodał, że nie chce powiedzieć, iż nie ma takich szlachetnych postaw w innych mediach, ale w jego ocenie w mediach katolickich są to wartości szczególnie promowane.

"Bylibyśmy dzisiaj daleko od katolickiego ducha, gdybyśmy w świetle bożej prawdy nie chcieli zobaczyć i zrozumieć, jakim jest świat wokół nas w bożej perspektywie" – powiedział w kazaniu.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości.

Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 r. jest dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.

Czytaj również: Czarnek: gdyby nie Radio Maryja, przejechałby nas walec laicyzacji jak na Zachodzie

PAP/fot.Twitter.com/radiomaryja

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.