Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 01-09-2014 14:44:43

Modernizacja gospodarstw rolnych według nowych zasad

Modernizacja gospodarstw rolnych według nowych zasad

27 sierpnia br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego...

Nowe warunki przyznawania wsparcia na modernizacje gospodarstw rolnych

 

Rozporządzenie określa dodatkowe kryteria wyboru operacji, preferujące projekty przyczyniające się do poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego, dotyczące zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych (TUZ), jednakże pod warunkiem iż wielkość powierzchni TUZ nie zmieni się bądź też ulegnie zwiększeniu, realizowane w gospodarstwie, w którym głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna oraz minimalną liczbę punktów, której uzyskanie stanowi warunek przyznania pomocy.

W celu przyspieszenia tempa kontraktacji środków w ramach działania rozporządzenie wprowadza nowe terminy. I tak na usunięcie przez wnioskodawcę braków we wniosku o przyznanie pomocy ustalono termin 14 dni zamiast 21 dni, na wniesienie przez wnioskodawcę prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy 14 dni zamiast 45 dni, oraz znosi możliwość występowania przez wnioskodawcę z prośbą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przedłużenie terminu wykonania określonej czynności w toku postępowania.

Ponadto rozporządzenie określa sposób postępowania z wnioskami złożonymi w naborach w latach 2011-2013, na sfinansowanie których zabrakło środków w limitach wojewódzkich. Przepisy nakładają na wnioskodawców, którzy złożyli ww. wnioski, obowiązek dokonania aktualizacji danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy i określają termin, w którym należy dokonać aktualizacji - dzień rozpoczęcia i zakończenia terminu zostanie podany na stronie internetowej administrowanej przez Agencję formę - na formularzu udostępnionym przez Agencję, zakres aktualizacji danych - w szczególności dane dotyczące wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz inne dane, które uległy zmianie w związku ze zmianą stanu faktycznego, miejsce i sposób złożenia aktualizacji danych - osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, w którym został złożony wniosek albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji w województwie, na terenie którego znajduje się oddział regionalny Agencji, w którym został złożony wniosek.

Brak aktualizacji wniosku w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa lub nieprzekazanie do Agencji formularza aktualizacyjnego w wyznaczonym terminie skutkować będzie odmową przyznania pomocy.

Po aktualizacji danych, wnioski o przyznanie pomocy zostaną uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów przyznanych z uwzględnieniem dotychczasowych i nowych kryteriów wyboru operacji.

W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczonym na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną (30 czerwca 2015 r.) konieczne jest przekazywanie kompletnych i poprawnie wypełnionych formularzy aktualizacyjnych oraz jak najszybsze uzupełnianie ewentualnych braków we wnioskach, co umożliwi sprawna ocenę wniosku i zawarcie umowy przyznania pomocy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: MRiRW


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.