Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Daria Wyrostkiewicz 18-03-2019 13:12:09

TYLKO U NAS! Ministerstwo Rolnictwa murem za ustawą o kołach gospodyń wiejskich

TYLKO U NAS! Ministerstwo Rolnictwa murem za ustawą o kołach gospodyń wiejskich

Swiatrolnika.info zapytał Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o spór dot. kół gospodyń wiejskich pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a resortem.

Ministerstwo Rolnictwa odpowiada na nasze pytania i broni ustawy o KGW. W połowie lutego Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny podjął temat obecnie obowiązującej ustawy dotyczącej kół gospodyń wiejskich. Przypominamy historię wątpliwości dot. ustawy.


Pierwszy raz Rzecznik kwestionował ustawę już na etapie prac sejmowych nad nią.  Po wejściu w życie temat często podejmowały media.


Tak szeroko komentowana ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich doczekała się nawet oficjalnego wystąpienia RPO do ministra rolnictwa o zajęcie stanowiska w sprawie i ocenie zasadności podjęcia zmian legislacyjnych w owej ustawie.  


To, co głównie zarzucano ustawie, to fakt niezgodności z Konstytucją. Zarzucono jej między innymi, że ogranicza prawo obywateli do dowolnego zrzeszania się oraz terenu, na którym mogą powstawać KGW. Potęrznym zarzutem wydawał się fakt braku kompetencji ze strony Prezesa ARMiR jako dokonującego wpisu nowo powstałego KGW do rejestru.  


O powyższe zapytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


„Wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich rozwiązania, w tym możliwość tworzenia zorganizowanej formy prawnej jaka są koła gospodyń wiejskich, która jednocześnie posiada osobowość prawną, nie sprzeciwia się konstytucyjnej zasadzie wolności zrzeszania się wyrażonej w art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podnieść bowiem należy, że wraz z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich nie zrezygnowano w polskim prawodawstwie z innych dostępnych form zrzeszania się ani nie ograniczono do nich dostępu ani przez społeczność wiejską, ani też społeczność mieszkającą na terenach miast”


– odpowiada na pytania swiatrolnika.info MRiRW.


 „Wprowadzenie przepisów ograniczających liczbę kół na terenie jednej wsi, miało na celu zorganizowanie społeczeństwa zamieszkującego określony obszar wiejski do wspólnego, zgodnego podejmowania działań na rzecz rozwoju wsi oraz społeczności wiejskiej, które to działania, z uwagi na skalę, będą działaniami skutecznymi. Szczególnej uwagi wymaga także fakt, że dany region wiejski (jedna wieś czy kilka sąsiednich wsi), jako społeczność boryka się z tymi samymi problemami życia codziennego. Z uwagi na wspólne problemy, ustawa motywuje do współdziałania w zakresie ich rozwiązywania oraz mobilizowania społeczności lokalnej do podejmowania wspólnych inicjatyw nakierowanych na rozwój wspólnego obszaru. Jednocześnie należy podkreślić, że przepisami ustawy o kołach gospodyń wiejskich, ustawodawca przewidział miesięczny okres od dnia wejścia w życie ustawy, w którym podmioty, które funkcjonowały w oparciu o przepisy dotychczasowe, mogły skorzystać z uprawnienia uzyskiwania wpisów zgodnie z zasadą pierwszeństwa oraz bez obowiązywania warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.
Jest to jedno z rozwiązań, które umożliwiało funkcjonującym dotychczas, głównie kołom działającym bez organizacyjnoprawnej formy, na uzyskiwanie osobowości prawnej, jak również tworzenia kół gospodyń wiejskich w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.”


– wyjaśnia MRiRW.


„W zakresie tematu dotyczącego przekazania Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kompetencji organu rejestrowego podnieść należy, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest niezależnym organem powołanym do wykonywania określonych zadań, zgodnie z przepisami prawa. Gwarantem w zakresie legalności funkcjonowania podmiotów uzyskujących na podstawie odpowiednich ustaw osobowości prawnej, są ustanowione w tym zakresie przepisy. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich określa szereg warunków, które powinny być spełnione, aby koło gospodyń wiejskich mogło uzyskać osobowość prawną, określa organizacyjne ramy funkcjonowania takich osób prawnych, ale przede wszystkim przepisy te przyznają Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprawnienia nadzoru oraz określają ramy podejmowanych działań w przypadku wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto, koła gospodyń wiejskich są podmiotami ściśle i bezpośrednio związanymi z rozwojem wsi i podejmowaniem działań nakierowanych na poprawę warunków życia społeczeństwa zamieszkującego tereny wiejskie. Mając zatem na uwadze charakter tych organizacji oraz cele, ustawodawca w sposób przemyślany zdecydował się na przekazanie kompetencji rejestrowych organowi, jakim jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bowiem, to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest podmiotem, który w sposób szczególny wspiera polską wieś, ale również przez wieloletnie działania na rzecz jej rozwoju, zna potrzeby społeczeństwa wiejskiego i w sposób profesjonalny zapewni rzetelne prowadzenie Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich”


– prostuje niejasności resort rolnictwa.


„Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich w art. 9 ust. 4 wprowadza uprawnienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przekazania stosownych upoważnień dla kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wydawania w jego imieniu decyzji dotyczących wpisu kół do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Tym samym, ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa wiejskiego, tj. poprzez decentralizację zadań na Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zbliżył niejako organ rejestrowy do społeczeństwa.”


– podsumowuje ministerstwo.

 

W ostatnim czasie przepisy dotyczące KGW zostały doprecyzowane.


Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców Takie możliwości daje im znowelizowana 15 marca przez Sejm ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich.


Nowela zmienia uchwaloną w listopadzie 2018 r. ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną i umożliwiła prowadzenie dzielności gospodarczej. Koła, zakładane na mocy tej ustawy, muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Doprecyzowanie przepisów było konieczne ,aby umożliwić faktyczną i efektywną partycypację w kołach gospodyń wiejskich wszystkim osobom, które działały w kołach funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, niezależnie od obecnego statusu administracyjnego obszaru działalności koła, a także wszystkim osobom chcącym działać w danym kole, niezależnie od ich miejsca stałego zamieszkania (choćby po to, by członkami kół w miejscu swojego pochodzenia mogły być także osoby na co dzień zamieszkujące w mieście).


W nowelizacji  zawarto też  kilka zmian porządkujących, a także doprecyzowano rolę Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, między innymi w zakresie prowadzenia skoordynowanych działań na rzecz promowania i wspierania kół gospodyń wiejskich w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, co powinno przyczynić się do trwałego zakorzenienia kół wśród instytucji społeczeństwa obywatelskiego.


Projekt zawiera również przepisy finansowe konieczne dla kontynuowania w 2019 r. realizacji instrumentu pomocowego dla kół gospodyń wiejskich, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy.
W związku z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich z dniem 28 listopada 2018 r. w okresie pierwszego miesiąca obowiązywania ustawy wnioski o pomoc finansową złożyło ok. 5 tys. kół gospodyń wiejskich i z tego tytułu w ramach budżetu państwa na 2018 r. łącznie z wydatkami niewygasającymi została uruchomiona kwota 16,5 mln zł.


Na 2019 rok rząd proponuje się limit wydatków w wysokości 40 mln zł, z tego  nie więcej niż 4 %, to jest 1,6 mln zł zostanie przeznaczone na realizację zadań Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Natomiast kwota 38,4 mln zł pozwali na przyznanie pomocy finansowej dla ok. 11,6 tys. kół.


Daria Plewa

Maks Weber

fot. Pixabay


Polecane z kategorii Życie rolnika
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.