Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: T. Raszkiewicz 11-04-2015 01:32:00

90. posiedzenie Sejmu

90. posiedzenie Sejmu

W ostatnim dniu 90. Posiedzenia Sejmu Izba m.in. ustaliła ostateczny tekst pięciu ustaw. Do podpisu prezydenta trafią m.in. regulacje zapobiegające zbyt dużemu nagromadzeniu spraw u poszczególnych komorników...

W ostatnim dniu 90. Posiedzenia Sejmu Izba m.in. ustaliła ostateczny tekst pięciu ustaw. Do podpisu prezydenta trafią m.in. regulacje zapobiegające zbyt dużemu nagromadzeniu spraw u poszczególnych komorników, a także zmiany w Prawie o ruchu drogowym, dotyczące zasad używania fotelików dla dzieci. Sejm przeprowadził też debatę nad rządowym projektem i trzema poselskimi propozycjami regulującymi leczenie niepłodności, w tym metodę in vitro. Sejm podjął również decyzje personalne - dokonał wyboru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciela Sejmu w Krajowej Radzie Prokuratury.

Pracodawcy będą mogli wystąpić do ZUS o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty także składek z części pracowniczej
To jedno z głównych rozwiązań zawartych w przyjętej przez posłów nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa zwiększa możliwości wystąpienia do ZUS o odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Dotychczas było to możliwe w przypadku składek finansowanych przez płatników, czyli opłacanych za pracowników przez pracodawcę. Posłowie zdecydowali o objęciu nim także składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, czyli przez pracowników z ich wynagrodzenia. Zmiany te mają pomóc wielu przedsiębiorcom w wyjściu z zadłużenia i kontynuowaniu działalności w dotychczasowym zakresie. Nowelizacja wprowadza ponadto mechanizm, który chroni składki ubezpieczonych przed realnym spadkiem ich wartości, spowodowanym ich opóźnionym przekazaniem. Cel ten ma zostać osiągnięty przy pomocy tzw. opłaty prolongacyjnej, która trafi na konta ubezpieczonych. Nowelizacją zajmą się teraz senatorowie.

Skuteczniejsze ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością
To podstawowy cel uchwalonej dziś ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy przewidują m.in., że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej - niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością - będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmiany struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. Ustawa wprowadza i szczegółowo określa 4 postępowania restrukturyzacyjne: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego układowego, układowego i sanacyjnego. Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe będą prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, a czynności sądowe będzie wykonywać sędzia-komisarz. Uchwalone przepisy zakładają też wprowadzenie dodatkowych gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza. Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują ponadto utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU), który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. W CRRU znajdą się także wzory pism i formularzy, wymaganych w trakcie postępowania. Administratorem systemu będzie minister sprawiedliwości. W ustawie zawarte zostały również m.in. regulacje określające przebieg odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych w tym m.in. wobec deweloperów, emitentów obligacji oraz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są m.in. regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które mają wejść w życie od 1 lutego 2018 r. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Dane osobowe przetwarzane dla celów statystycznych będą lepiej chronione
Taki jest cel uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma umożliwić realizację zadań przez system statystyki publicznej, takich jak m.in. dostarczanie, w interesie publicznym, informacji o zachodzących zjawiskach np. demograficznych, społecznych i gospodarczych, przy jednoczesnym poszanowaniu konstytucyjnych zasad ochrony praw oraz wolności człowieka i obywatela. W związku z tym, nowelizacja konkretyzuje i doprecyzowuje ustawowe upoważnienie służb statystyki publicznej do przetwarzania danych osobowych. Z poziomu rozporządzenia do aktu rangi ustawowej został przeniesiony katalog danych osobowych, które mogą być przetwarzane do celów statystycznych. Znalazły się w nim 23 punkty takie jak m.in. imiona i nazwisko, płeć, obywatelstwo, stan cywilny, wykształcenie czy zawód. Ustawa zawiera też 42-punktowy katalog informacji o życiu i sytuacji, których pozyskanie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych dla celów statystycznych. Znalazły się w nim takie informacje jak m.in. śluby, rozwody i separacje, migracje ludności. W celu odciążenia obywateli, w tym przedsiębiorców, od uciążliwych obowiązków informacyjnych nowelizacja przewiduje, że Główny Urząd Statystyczny będzie częściej korzystał z danych pochodzących ze źródeł administracyjnych i publicznych rejestrów prowadzonych np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia, z zachowaniem tajemnicy statystycznej. Ponadto od 2018 r. w procesie zbierania danych będą wykorzystywane nowe technologie. Dzięki temu organizacja badań statystycznych ma być prostsza i nowocześniejsza. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Preferencyjne zasady opodatkowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych
To efekt nowelizacji przyjętej przez posłów w głosowaniach w ostatnim dniu 90. posiedzenia Sejmu. Zmiana ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw umożliwia rolnikom opodatkowanie na preferencyjnych zasadach sprzedawanych przez nich przetworzonych produktów rolnych (np. dżemów, serów czy wędlin). Rolnicy będą mogli opodatkować przychody ze sprzedaży tych produktów zryczałtowanym podatkiem dochodowym o preferencyjnej stawce 2 proc. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, a także objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych). Korzyści wynikające z nowelizacji nie obejmą też produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy. Przyjęte przez Sejm rozwiązania trafią teraz do Senatu.

Od 2016 r. o podziale pieniędzy na drogi lokalne będzie decydować MIR
Taką zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Od przyszłego roku podziału pieniędzy na drogi lokalne będzie dokonywał minister odpowiedzialny za sprawy transportu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie jest to zadanie ministra właściwego ds. administracji publicznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Zmiana wynika z zadań ministra ds. transportu, wśród których jest koordynacja działań na rzecz rozwoju sieci dróg lokalnych. Ma też związek z koniecznością utrzymania mechanizmu wsparcia inwestycji na drogach gminnych i powiatowych po 2015 r., gdy wygaśnie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zaplanowany na lata 2012-2015. Nowy program ma być w dużej części oparty na rozwiązaniach wypracowanych w ramach NPPDL. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Prawo do korzystania z obrońcy już na etapie czynności wyjaśniających
To istota zmiany Kodeksu postępowania karnego, przyjętej dzisiaj przez posłów w głosowaniach. Nowelizacja przyznaje prawo do obrony, w tym do skorzystania z pomocy obrońcy, osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające. Organy prowadzące czynności będą miały obowiązek poinformować tę osobę o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Dotychczas prawo do obrony w postępowaniu wykroczeniowym miały dopiero tzw. osoby obwinione, czyli takie, przeciwko którym już wniesiono wniosek o ukaranie za wykroczenie. Ustawa dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11). Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Nowe regulacje dotyczące liczby postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez poszczególnych komorników
Sejm zajmie się propozycją Senatu do nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom w liczbie spraw wpływających do poszczególnych komorników, a tym samym poprawić ich działanie. Do tej pory komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru gdy przeprowadzanie już przyjętych postępowań egzekucyjnych było opóźnione o ponad 6 miesięcy. Teraz komornik będzie miał obowiązek odmowy również wtedy, gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. spraw i jednocześnie w poprzednim roku załatwił skutecznie mniej niż 35 proc. egzekucji albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. Ustawa trafi do podpisu głowy państwa.

Ostatni parlamentarny etap prac nad ustawą zwiększającą bezpieczeństwo dzieci w samochodach
Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wdrażającej do polskiego prawa regulacje unijne (m.in. dyrektywę Komisji 2014/37/UE), dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci w pojazdach. Nowe przepisy m.in. zaostrzają wymogi dotyczące parametrów technicznych dla fotelików samochodowych. Ponadto ustawa wprowadza bezwzględny zakaz przewożenia dziecka poniżej 3 lat w pojeździe, który nie ma pasów bezpieczeństwa i fotelika. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach będzie uzależniony tylko od ich wzrostu – dzieci poniżej 150 cm wzrostu będą mogły być przewożone na przednim siedzeniu wyłącznie w foteliku. Z kolei dzieci o wzroście co najmniej 135 cm, które nie zmieszczą się w dostępnych fotelikach, będą mogły podróżować na tylnym siedzeniu przypięte jedynie pasami. Można będzie również przewozić trzecie dziecko w wieku co najmniej 3 lat tylko w pasach bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu, gdy dwójka dzieci podróżuje z tyłu w fotelikach i nie da się zainstalować trzeciego urządzenia tego typu. Nowelizacja przewiduje też, że nie trzeba będzie zapinać pasów dzieciom poniżej 3 lat podróżującym autobusem oraz dzieciom w wieku, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej, korzystającym z transportu miejskiego. Rozszerzono ponadto katalog osób, które nie muszą zapinać pasów o żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

źródło: Sejm RP, fot. Krzysztof Białoskórski

 
Opublikował:
Author: T. Raszkiewicz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.