Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Mateusz Chrząszcz 09-12-2021 23:07:50

Pasy kwietne – nowe perspektywy finansowe w latach 2023-2027

Pasy kwietne

Pasy kwietne oraz inne rodzaje oferowanych łąk powinny działać równie korzystnie i dla zapylaczy, i dla polskich rolników.

W nowej perspektywie fiskalnej wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 w ramach II filaru dopłat planowane jest utrzymanie agendy rolno-środowiskowej i klimatycznej. Jednak w liście pakietów na ten pokaz zaplanowano nowość dla pasów kwiatowych. Chociaż polityka rolna Unii Europejskiej jest z pewnością na „zielonej” ścieżce, ten nowy element planu strategicznego WPR należy wziąć pod uwagę.

Konferencja zorganizowana przez Wydział Rolnictwa

2 grudnia 2021 roku, odbyła się konferencja online, zorganizowana przez Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP, Wydział Ekonomiczny UPP oraz Stowarzyszenie Demeter Polska. Tematyka konferencji obejmowała poniższe zagadnienia:

• Przegląd światowej literatury dotyczącej ekonomicznych aspektów związanych z pasami kwietnymi – dr hab. Krzysztof Kujawa,
• Ekonomiczne aspekty pasów kwietnych w rolnictwie – Prof. dr hab. Wawrzyniec Czubak,
• Różnorodność biologiczna i rolnictwo – przyroda naszym przyjacielem czy wrogiem? – Dr Stephen Venn,
• Projektowana interwencja „Wieloletnie pasy kwietne” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Barbara Możaryn,
• Dobry rolnik. Dlaczego to co przez to rozumiemy ma kluczowe znaczenie w ochronie przyrody? – dr inż. Stanisław Świtek.

Do tematu wprowadził dr Krzysztof Kujawa. Punktem wyjścia są argumenty dotyczące poziomu produkcji żywności w ostatnich dziesięcioleciach. Wzrosła globalna produkcja żywności, wzrosła liczba ludności, a poza stosunkowo niewielkimi obszarami Afryki Środkowej problem niedożywienia na Ziemi prawie całkowicie zniknął. W przeciwieństwie do tego obserwuje się odwrotną tendencję, która polega na tym, że liczba osób otyłych rośnie, a średni światowy BMI jest znacznie wyższy niż kilkadziesiąt lat temu. Zaspokajanie potrzeb żywieniowych ma wpływ na środowisko. Nastąpił wzrost powierzchni gruntów rolnych, które niszczą naturalne ekosystemy. Ponadto zwiększył się stopień oczyszczania chemicznego oraz stopień jednorodności terenów rolniczych. Rezultatem jest specjalny „dzień zagłady” dla wielu gatunków owadów, które są niezbędne do zapylania, zwalczania szkodników i recyklingu składników odżywczych. Z tego powodu obecny model tzw We współczesnym rolnictwie jej zasadniczym elementem jest stosowanie pestycydów. Według tych społeczności marnuje się dużo żywności, a ciągły wzrost produkcji nie jest konieczny, aby wyżywić ludzkość. Wystarczy bardziej równomiernie rozłożyć jedzenie.Pasy kwietne 02

Pasy kwietne – nowa jakość rolnictwa

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uważa, że rolnictwo wysokonakładowe wyczerpuje zasoby naturalne w środowisku. Dlatego, aby zminimalizować jego negatywny wpływ, proponuje wykorzystanie ziemi i wody w sposób regeneracyjny. Stąd propozycja stworzenia pasów kwiatowych, które są bardzo popularne w Europie.

Jak wyjaśniła Pani Barbara Możaryn z Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stawka płatności w ramach pakietu "Wieloletnie pasy kwietne" będzie wynosić 4207 zł do ha. Podobnie jak w pozostałych programach PRŚK, zobowiązanie trwać będzie 5 lat. Korzystać z niego będą mogli posiadacze gospodarstw rolnych o powierzchni gruntów rolnych nie mniejszej niż 1 ha, a do płatności kwalifikować się będą działki nie mniejsze niż 0,1 ha. Warunkiem uzyskania dopłaty będzie przestrzeganie następujących zasad:

• wyznaczenie i utrzymanie na gruntach ornych pasów kwietnych o szerokości od 3 do 9 m i długości co najmniej 35 m, (w przypadku utrzymywania na gruntach ornych więcej niż jednego pasa, odległość między pasami powinna wynosić co najmniej 50 m),
• obsianie pasa mieszanką roślin złożoną z co najmniej 10 gatunków roślin o określonym udziale gatunków jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (gatunki te zostaną określone w przepisach krajowych),
• wysiew mieszanki powinien nastąpić w terminie od 15 sierpnia do 31 października w roku poprzedzającym rozpoczęcie realizacji zobowiązania lub od 1 kwietnia do 15 maja w pierwszym roku realizacji zobowiązania (możliwy jest podsiew w miejscach wypadów roślin),
• koszenie 50% powierzchni pasa raz do roku, w terminie od 30 września do 31 października, z obowiązkiem usunięcia skoszonej biomasy. W dwóch kolejnych latach, należy pozostawić nieskoszony inny fragment pasa,
• w obrębie pasów kwietnych nie można wypasać zwierząt, ani stosować nawozów i środków ochrony roślin.

Czytaj również: Reforma WPR budzi kontrowersje. "Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu"

wir.org.pl / fot.pixabay

Opublikował:
Mateusz Chrząszcz
Author: Mateusz Chrząszcz
O Autorze
Absolwent Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Obronił pracę magisterską na temat „Planowanie przestrzenne w państwie minimum”. Obszarem jego zainteresowań są polityka Polski po 1989 roku oraz szeroko pojęta gospodarka. Prywatnie miłośnik motoryzacji oraz zwiedzania obszarów wielkomiejskich.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 23-01-2022 14:00:00

Odławianie agrofagów w uprawach za pomocą różnych metod

Odławianie agrofagów polega na łapaniu lub wabieniu w celu ich zgromadzenia w jednym miejscu. Istnieje kilka metod, które rolnik może zastosować w uprawach.

Odławianie stosowane jest w celach diagnostycznych, dla ustalenia, jakie gatunki agrofagów i w jakiej liczebności występują na danym obszarze oraz stwierdzenia, w jakim okresie gradacji znajduje się określony gatunek. Najprostszym i niezastąpionym sprzętem sygnalizatora ochrony roślin jest lupa, która pomaga przy identyfikacji szkodliwych organizmów.

Odławianie agrofagów za pomocą czerpaków

Odławianie agrofagów owadzich w celach diagnostycznych i kontroli liczebności populacji prowadzi się za pomocą różnych metod, używając rozmaitego sprzętu entomologicznego i specjalnych urządzeń.

Najprostszym i niezastąpionym sprzętem sygnalizatora ochrony roślin jest lupa, która pomaga przy identyfikacji szkodliwych organizmów. Przydatnym urządzeniem do bardziej precyzyjnego oznaczenia, głównie objawów powodowanych przez patogeny chorobotwórcze są małe przenośne mikroskopy. Owady wabione są do różnego rodzaju pułapek.

Czerpak entomologiczny jest najprostszą pułapką. Odławianie agrofagów przy jego pomocy służy wyłapaniu drobnej entomofauny na różnych uprawach rolnych. Składa się on z metalowej obręczy składanej lub jednolitej, worka płóciennego i rękojeści. Worek zwęża się ku dołowi. Dno worka powinno być zaokrąglone.

Czerpakowanie polega na wielokrotnym energicznym pociąganiu po roślinach uprawnych raz w lewo raz w prawo. Otwór czerpaka powinien zawsze być zwrócony w kierunku ruchu. Najmniejsza liczba pociągnięć na jedną próbę wynosi 25 razy. Można też strząsać wszystkie fitofagi ręką do czerpaka z określonej liczby roślin (np. z 10 roślin rzepaku).

Stosowanie do odłowu naczyń żółtych

Inną metodą na odławianie agrofagów jestOdlawianie agrofagow 02 stosowanie naczyń żółtych. Są to naczynia barwy żółtej z małymi otworkami w pobliżu krawędzi. Żółte naczynia wypełnia się wodą, z dodatkiem kilku kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe i ustawia około 20 m w głąb plantacji, licząc od brzegu pola.

Na dużej powierzchni pola, naczynia należy ustawić na każdym brzegu pola, zawsze na wysokości wierzchołków roślin, a w miarę wzrostu należy regulować wysokość ich umiejscowienia

Kontrola naczyń powinna się odbywać regularnie (minimum dwa razy w tygodniu,
najlepiej codziennie) o tej samej porze dnia np. w południe. Podczas kontroli należy policzyć i odnotować złowione gatunki owadów, i usunąć je z pojemnika. Małe otwory
w pobliżu krawędzi pojemników zapobiegają przelewaniu się wody wraz z odłowionymi owadami, a dodanie kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, zmniejsza możliwość ucieczki odławianych fitofagów.

Odławianie agrofagów za pomocą samołówki świetlnej

Rolę wabiącą samołówki spełnia lampa jarzeniowa, zasilana ze źródła prądu zmiennego. Z góry lampa samołówki przysłonięta jest daszkiem, który chroni instalację elektryczną przed zamoknięciem. Po bokach znajdują się 3 aluminiowe płytki, które w dolnej części obejmuje lejek. Na dolnym brzegu lejka umocowany jest pojemnik z zamknięciem (z wyciętym otworem odpowiadającym średnicy dolnego otworu lejka) do przetrzymywania odławianych motyli. Długość odłowów reguluje zegar czasowy. Samołówki zawiesza się na wysokości 1,4 metra

Odłowy motyli prowadzi się od wiosny do jesieni. Motyle odławia się w nocy od zmierzchu do wczesnego rana. Kontrolę odłowionych owadów przeprowadza się minimum dwa razy w tygodniu, najlepiej codziennie. Odłowione osobniki analizuje się pod względem gatunków i ich liczebności.

Odławianie agrofagów na światło jest metodą selektywną, gdyż nie wszystkie gatunki reagują jednakowo na emitowane światło, ponieważ motyle w pogodne noce reagują na światło z odległości około 400-500 m. Samołówki świetlne stosowane są do kontroli lotu i liczebności np. rolnic.

Czytaj też: Agrofagi – Pomoc finansowa i dotacje z budżetu państwa

cdr.gov.pl/fot.Wikimedia/Facebook


Autor: Sebastian Wroniewski 22-01-2022 22:00:00

Wapnowanie gleby zimą jest możliwe przy sprzyjających warunkach

Wapnowanie gleby zimą może odbyć się przy sprzyjających warunkach. Ważne jest, aby wapno było wysoko reaktywne i prawidłowo wymieszane z glebą

Prawidłowe pH gleby, kształtowane w naszych warunkach głównie przez wapnowanie, jest warunkiem efektywności działania innych nawozów, w tym tych drogich azotowych, fosforowych i potasowych. Gleba, o odpowiednim do swojej kategorii odczynie, jest w stanie odpowiednio buforować i oddawać składniki pokarmowe z tych produktów. Dlatego w obecnej sytuacji uregulowanie pH nabiera jeszcze większego znaczenia.

Wapnowanie gleby zimą bywa ryzykowne

Warunkiem uzyskania dobrego nawożenia jest zastosowanie wapna, które ma działanie odkwaszające. Uzyskamy je tylko wtedy, gdy wapno będzie wykazywać wysoką reaktywność i będzie prawidłowo wymieszane z glebą. Jesienią, po obfitych opadach, w wielu regionach nie można było wjechać w pole ciężkim sprzętem.

Z tego powodu część rolników musiała odstąpić od wykonania planowanego zabiegu wapnowania. Podczas zimy, wczesnym rankiem gleba bywa powierzchniowo zmarznięta, to pozwala na wjechanie ciężkich rozsiewaczy w pole i wykonania zaległego zabiegu wapnowania.

Okres zimowy traktowany jest jako lepszy agrotechnicznie, niż wczesna wiosna. Minie bowiem więcej czasu od zastosowania wapna do siewu roślin. Wapnowanie gleby zimą, na kilka tygodni przed siewem bywa ryzykowne, gdyż może doprowadzić do zaburzenia wschodów rośliny uprawnej.

Wapno może być używane pod kukurydzę, zboża jare i buraki

Wapno uważane jest za produkt wysoko reaktywnyWapnowanie gleby zima 02 w glebie. By ustrzec się negatywnych następstw, dawka nawozu powinna być niższa niż w normalnych warunkach. Nie zaleca się wapnowania wapnem tlenkowym. Jest ono zbyt agresywne i może na tym etapie spowodować problemy ze wchodami rośliny następczej. Ponadto jest mocno higroskopijne i w zetknięciu z wilgocią ulegnie zbryleniu.

Nie mamy także praktycznie możliwości wymieszania go z glebą, a to w przypadku takiego wapna jest warunkiem koniecznym. Lepsze będzie wapno węglanowe, wolniej działające, ale jednocześnie mniej agresywnie. Rozsiane na mokrą ziemię może pozostać dłuższy czas bez przykrycia. Można się zdecydować np. na nawozy wapniowe w postaci granuli, z roku na rok asortyment takich produktów się rozszerza. Należy pamiętać, że wapnowanie gleby zimą, to nie najlepszy termin na wykonanie takiego zabiegu, ale ma ono kilka zalet.

Poza korzyściami organizacyjnymi ciężki sprzęt rozsiewający nie ugniata nadmiernie gleby i nie niszczy jej struktury. Wapno może być wysiewane wówczas pod kukurydzę, zboża jare i w mniejszych dawkach pod buraki. Nie należy stosować wapnowania pod ziemniaki, owies czy łubin żółty, rośliny te nie lubią świeżo zwapnowanych stanowisk.

Czytaj też: Wapnowanie gleby – jak zrobić to mądrze? Kilka cennych porad

wir.org.pl/fot.Pixabay


Autor: Michał Rybka 22-01-2022 15:00:00

Rośliny miododajne z roku na rok zyskują coraz więcej fanów w Polsce

Każdego powinien cieszyć fakt, że co roku w Polsce przybywa osób zainteresowanych pszczelarstwem, a rośliny miododajne są tego nieodłącznym elementem.

Pszczelarstwo jest nie tylko sposobem na życie i spędzanie wolnego czasu blisko natury, ale także pozwala pszczelarzowi produkować zdrowy miód, który może później z powodzeniem sprzedawać. Takie efekty mogą dać pszczelarzowi m.in. miododajne rośliny.

Zagrożenia dla miododajnych roślin

Cenione i wzbogacane naturalne lub półnaturalne rośliny miododajne mogą obdarować nas swoją obfitością, jeśli o nie odpowiednio zadbamy. Pszczelarze alarmują, że w uprawach tychże roślin największym zagrożeniem są monokultury. Stanowią one największe zagrożenie, ponieważ pszczoły nie mogą żywić się tylko jednym gatunkiem, np. rzepakiem, a tym bardziej że jego czas kwitnienia jest bardzo ograniczony. Z racji tej pszczelarze rekomendują, aby sadzić rośliny, które zapewnią obfitość nektaru przez cały okres trwania lata.

Po monokulturze drugim największym zagrożeniem jest powszechne stosowanie środków ochrony roślin (głównie insektycydy). Używanie środków ochrony roślin powoduje, że w dość szybkim tempie ubywa ze środowiska dziko żyjących zapylaczy.roslinymiododajne2

Trzeba pamiętać, że pierwszym cennym pożytkiem pojawiającym się już w okolicach marca jest śnieguliczka przebiśnieg. A wraz z mijającym czasem będą pojawiać się nowe pożytki nektaru i pyłku.

Rośliny miododajne – przykłady

Rośliny miododajne posiadają pokarm białkowy (pyłek kwiatowy) oraz pokarm energetyczny (nektar), z kórego korzystają owady. Wśród roślin miododajnych możemy wyróżnić drzewa: głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), czeremchę zwyczajną (Prunus padus), kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum), klon (Acer), lipę drobnolistną (Tilia cordata), lipę szerokolistną (Tilia platyphyllos), robinię akacjową (Robinia pseudoacacia), śliwę (Prunus) oraz wierzbę (Salix).

Z kolei do krzewów tego rodzaju możemy zaliczyć: berberys (Berberis), kruszynę pospolitą (Rhamnus frangula), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), malinę właściwą (Rubus idaeus) i różę (Rosa).

W rośliny miododajne wpisują się również rośliny zielne takie jak: brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis), chaber bławatek (Centaurea cyanus), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), dziurawiec zwyczajny (Hipericum perforatum), gorczyca biała (Sinapis alba), gorczyca czarna (Sinapis nigra), gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum), kocimiętka właściwa (Nepeta cataria), koniczyna (Trifolium), lucerna (Medicago), melisa lekarska (Melissa officinalis), miodunka (Pulmonaria), mniszek (Taraxacum officinale), rzepak (Brassica napus), szałwia lekarska (Salvia officinalis) czy tojad (Aconitum). Możemy dodać tutaj również jeden rodzaj pnącza, kótry nosi nazwę wiciokrzew (Lonicera).

Szanowanie terenów, na których rosną rośliny miododajne

Pszczelarze są zgodni w tym, że ochrona jak i wzbogacanie rosnących już naturalnych lub półnaturalnych zbiorowisk roślin miododajnych w wybrane gatunki jest lepszym rozwiązaniem niż tworzenie kwietnych łąk praktycznie od zera.

Pszczelarze apelują o poszanowanie ww. miejsc, a wtedy wymienione w naszym artykule gatunki roślin miododajnych oddadzą nam wszystko, co posiadają, czyli walory estetyczne, lecznicze jak i kulinarne. Jeśli chodzi o walory pszczelarskie, to musimy uważać na termin kwitnienia i wydajność miodową ww. roślin.

Czytaj także: Rośliny miododajne – KRIR za promowaniem ich upraw

źródła:podrb.pl/fot.pixabay.com

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.