Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 07-04-2017 15:02:05

Wniosek o wotum nieufności. Ministerstwo odpowiada na zarzuty

Wniosek o wotum nieufności. Ministerstwo odpowiada na zarzuty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na zarzuty z dzisiejszego wniosku o wotum nieufności. 

PO zlożyła dziś w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Ministerstwo odpowiada na zarzuty

Opozycja mówiła w Sejmie dziś między innymi o utrudnieniach w sprzedaży, kupnie i dziedziczeniu ziemi oraz o obniżeniu wartości gruntów rolnych. Podnoszono także problem zmian personalnych dokonanych w stadninach państwowych, zarzucając ministerstwu dewastację marki polskiego konia arabskiego.  Wiele krytycznych słów padło pod adresem ARiMR. Ministerstwo odpowiada

 

Ziemia

Zarzuty o mnożeniu zbędnych przeszkód biurokratycznych, utrudnieniach w sprzedaży, kupnie i dziedziczeniu oraz o obniżeniu wartości gruntów rolnych są nieuzasadnione. 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (poz. 585). Wprowadzone do porządku prawnego zmiany miały na celu przede wszystkim przeciwdzia­łanie i przeciwdziałają skutecznie spekulacjom gruntami rolnymi oraz służą wzmocnieniu pozycji go­spodarstw ro­dzinnych, które zgodnie z art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stano­wią podstawę ustroju rolnego państwa.

Podstawową zasadą ustanowioną w obrocie prywatnym jest nabywanie nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych, co stanowi większość przypadków i w tym zakresie brak jest ograniczeń w obrocie nieruchomości rolnymi. Możliwe jest przeniesienie wła­sności nieruchomości rolnej np. na rzecz dzieci w drodze umowy darowizny, czy umowy dożywocia. W tym przypadku nie trzeba spełniać jakichkolwiek dodatkowych przesłanek aby nabyć nieruchomość rolną.

Zainteresowanie uregulowaniem obrotu ziemia rolną jest bardzo duże w wielu krajach UE. Powstał międzynarodowy zespół zajmujący się tym zagadnieniem. Przebieg dyskusji w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi pokazał zgodność państw regionu co do bezwzględnej potrzeby ochrony ziemi, jako ograniczonego zasobu i najważniejszego środka produkcji żywności, przed spekulacyjnym wykupem. Udział w pracach międzynarodowej grupy roboczej potwierdzili eksperci z ministerstw rolnictwa: Polski, Bułgarii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Zmiany w podejściu do tego zagadnienia widać również w Parlamencie Europejskim, w którym przygotowywana jest rezolucja wzywająca państwa członkowskie i Komisję Europejską do wykorzystania narzędzi takich jak np. podatki czy programy pomocowe, by utrzymać w UE rodzinny model rolnictwa. Autorka sprawozdania, niemiecka socjalistka Maria Noichl podkreśliła w nim, że należy zachęcać państwa członkowskie do stosowania instrumentów regulujących obrót gruntami, np. preferencji dla rolników.

Efektem zmiany podejścia jest także to, że KE nie zdecydowała się na wszczęcie wobec Polski formalnej procedury o naruszenie prawa unijnego ws. obrotu ziemią, czyli wysłania tzw. wezwania do usunięcia uchybienia. KE od kilku miesięcy badała przyjętą w ubiegłym roku ustawę w tej sprawie.

Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa monitoruje funkcjonowanie nowych przepisów i jeżeli zajdzie konieczność, to mogą zostać wprowadzone zmiany. Nie będą jednak one szły w kierunku złagodzenia wymogów.

Ponadto dane Głównego Urzędu Statystycznego nie potwierdzają obniżenia wartości gruntów rolnych. Natomiast widoczne jest zatrzymanie nieuzasadnionego wzrostu ich wartości.

 

Stadniny

Kolejne zarzuty dotyczą nieuzasadnionych zwolnień światowej sławy specjalistów i  obsadzania stanowisk osobami niekompetentnymi oraz dewastacja marki polskiego konia arabskiego i - osłabienie wizerunku i pozycji Polski.

Agencja Nieruchomości Rolnych realizowała uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa i z funkcji prezesów stadnin w Janowie Podlaskim i w Michałowie odwołani zostali ich prezesi. Bezpośrednimi powodami odwołania były stwierdzone nieprawidłowości w nadzorze nad powierzonym majątkiem Skarbu Państwa oraz brak odpowiedniego zarządzania stadninami.

Należy podkreślić, że zmiany personalne dokonane w stadninach państwowych Janów Podlaski i Michałów zostały dokonane wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne – mając na względzie dbałość o interes Skarbu Państwa oraz poszanowanie prawa.

Po postępowaniu konkursowym stadniną kieruje uznany naukowiec, specjalista z zakresu hodowli koni.

Hodowla koni arabskich czystej krwi w stadninach w Janowie Podlaskim  i Michałowie należy do polskiej specjalności. Wybitne osiągnięcia w skali światowej zasługują na uznanie i kontynuację w perspektywie wielu lat. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi docenia unikatowe znaczenie tej hodowli i będzie wspierało utrzymanie jej na wysokim poziomie, z której będziemy dumni.

 

ARiMR

Kierując pod adresem ARiMR zarzuty zapomniano o zaniedbaniach własnej koalicji PO-PSL w przygotowaniu systemu informatycznego, który nie był gotowy do obsługi wniosków. Szybkie działania naprawcze doprowadziły do aneksowania umów z wykonawcą i rolnicy otrzymali dopłaty bezpośrednie.

Nie ma opóźnień w realizacji wypłat dopłat bezpośrednich. Łącznie w ramach płatności obszarowych za 2016 rok (dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 – 2020) do 3 kwietnia do rolników trafiło blisko 14 mld zł. Realizacja dopłat rozpoczęła się 17 października 2016 roku wypłatami zaliczek. Otrzymali je wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 r., a kontrola administracyjna ich wniosków zakończyła się pozytywnie. Zaliczki w wysokości 70 proc. należnych rolnikom płatności wypłacane były do 30 listopada 2016 r. Od 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje płatności końcowe.

Należy podkreślić, że tak wcześnie i w tak dużej wysokości zaliczki były realizowane po raz pierwszy.

 

MRiRW

Ocena działalności resortu rolnictwa i kierowane pod jego adresem zarzuty nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

W zderzeniu z faktami trudno mówić o obniżeniu aktywność resortu i zaniechaniu podjęcia działań w zakresie cofnięcia kar za nadprodukcję mleka.

Starania o to rozpoczęły się wkrótce po objęciu resortu. MRiRW na forum UE podejmowało działania ukierunkowane na niepłacenie przez rolników tych kar – m.in. pismem do Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 2015 r. oraz pismem z dnia 25 lutego 2016 r. Komisja stanęła na stanowisku, że opłata od polskich rolników w roku kwotowym 2014/2015 jest należna według prawa i nie jest możliwe, aby państwa członkowskie lub UE zwolniła ich z tego zobowiązania prawnego. Następnie podjęta została, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – uchwała Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka dotycząca umorzenia opłaty z uwagi na trudną sytuację finansową. Komisja nie wyraziła zgody na tę formę pomocy, niemniej – na wniosek Polski – Komisja wyraziła zgodę na udzielanie rolnikom (m.in. producentom mleka) w drodze nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym -do dnia 15 października 2016 r. producenci mleka mogli ubiegać się o udzielenie pożyczki – na okres nie dłuższy niż 10 lat – na sfinansowanie m.in. tych należności.

W MRiRW opracowano „Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”. Celem było wypracowanie, klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego. Program miał także na celu usystematyzowanie oraz zebranie informacji o obecnie podejmowanych inicjatywach oraz kierunkach działań umożliwiających rozwój rynków rolnych w Polsce. Program koncentruje się na dziewięciu rynkach rolnych, tj. rynkach: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw i ich przetworów oraz tytoniu.

Zaproponowane zostało włączeniu rynku mleka i przetworów mlecznych do obszarów objętych Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Przedstawiony zostanie zakres wsparcia tego rynku w ramach dostępnego instrumentarium SOR.

Nie jest prawdziwe twierdzenie o braku podejmowania działań w zakresie GMO.

16 marca 2017 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Mimo to, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ale również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaczęły napływać liczne listy społeczne, wyrażające sprzeciw wobec przyjętej praktyce tj. skreślaniu z listy odmian zakazanych do stosowania w Polsce tych odmian, które zostały skreślone ze wspólnotowego katalogu. Mając zatem na uwadze potrzebę zapewnienia najwyższego poziomu ochrony przed potencjalnym zastosowaniem materiału siewnego odmian skreślonych ze wspólnotowego katalogu oraz pomimo zakończenia tego etapu legislacyjnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował nowy załącznik do rozporządzenia, w którym znalazły się wszystkie odmiany kukurydzy MON 810 – również te, które zostały skreślone ze wspólnotowego katalogu w latach 2013-2016. Nowy projekt zostanie w ciągu najbliższych dni przedłożony do rozpatrzenia Rady Ministrów.

Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął prace nad opracowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810 – projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem RD 207.

Sprawę wyrównania wsparcia rolników Minister stawia bardzo jasno w rozpoczętej już dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. Ważne jest zachowanie w pełni wspólnotowego charakteru tej polityki, w tym, także w wymiarze finansowym. Dla Polski kluczowe jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE) oraz nie naruszały zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE (art. 40 ust. 2 TFUE). Propozycje muszą wreszcie zapewnić równe warunki konkurowania polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku. Powinno to nastąpić poprzez m.in. ujednolicenie wysokości płatności bezpośrednich. 

 

Parlament odrzucił wniosek PO o odwołanie rządu PiS. "Za" głosowało 174, "przeciw" 238, czterech posłów wstrzymało się od oddania głosu.

 

minrol.gov.pl/MD/pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.