Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 2017-06-09 08:00:55

Ważne dla rolników. Przykład umowy na dostawę produktów rolnych

pióro

Przypominamy rolnikom, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1419).

Umowa na dostawę produktów rolnych musi być sporządzona w formie pisemnej przed dokonaniem dostawy.

Umowa dostawy szczególności powinna zawierać następujące elementy:

1. Cenę do zapłaty za dostawę.

Cena określona w umowie jest może być ustalona jako stała przez cały czas trwania umowy.

Może również być obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych.

2. Ilość i jakość produktów.

Umowa powinna określać ilość i parametry jakościowe dostarczanych produktów rolnych wraz z terminem realizacji dostaw.

3. Okres obowiązywania umowy.

Umowa może być sporządzana na czas ograniczony lub nieograniczony. Powinna zawierać ustalenia dotyczące rozwiązania umowy. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie narzucają minimalnego okresu obowiązywania umowy. Strony umowy w dwustronnych negocjacjach określają długość obowiązywania umowy.

4. Szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności.

Wskazać trzeba terminy dla wystawienia faktury, termin uregulowania należności, nr konta, na które należy przekazać należność.

5. Ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych.

Uregulowane powinny być kwestie, kto dokonuje badania jakości dostawy, kto ponosi koszty tych badań, ocen, itp.

6. Przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Wskazać trzeba, jakie okoliczność „nadzwyczajne” będą zwalniały strony z odpowiedzialności za niewykonanie umowy dostawy.

Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów, w tym elementy powyżej określone, są swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

 Wyjątki

Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne dostarczane są przez producenta nabywcy, mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymogi dotyczące umów wynikające z wyżej cytowanej ustawy.

Poniżej przestawiamy  przygotowany przez Pomorską Izbę Rolniczą przykład – wzorzec umowy dostawy, który może być modyfikowany w zależności od konkretnej translacji.

Umowa dostawy

zawarta w dniu ……………………….. w …………………………

pomiędzy:

1. …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

NIP……………REGON ……………………KRS………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

zwanym dalej Odbiorcą

a

2. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

NIP ………… REGON……………………,

zwanym dalej Dostawcą,

o następującej treści:

§ 1.

1. Odbiorca zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy

…………………………………………………………………………………………..

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć …………………….. o niżej określonych

parametrach jakościowych:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

§ 2.

1. Dostawa będzie dokonana do dnia …………………………………………….do siedziby Odbiorcy

……………………………………………………………………...

2. Odbiorca w dniu dokonania dostawy we własnym zakresie i na własny koszt

dokonana zbadania dostarczonego przedmiotu dostawy.

 § 3.

Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Dostawcy za zrealizowaną dostawę wyniesie

…………………………………..słownie: …………………………………...……….. złotych

§ 4.

Wynagrodzenie określone w § 3 płatne będzie w ciągu …… dni od daty odbioru dostawy

na konto Dostawcy …………………………………………………………………………..

§ 5.

1. Odbiorca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia

dodatkowego terminu dostawy, jeżeli Dostawca opóźnia się z dostarczeniem rzeczy,

że nie jest prawdopodobne dostarczenie w umówionym terminie.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyny wskazanej w ust. 1 jest możliwe przed upływem

terminu do dostarczenia przedmiotu dostawy.

§ 6.

1. Odbiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu nie zrealizowania warunków

dostawy w przypadku zaistnienia siły wyższe, za którą strony uznają:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu nie zrealizowania warunków

dostawy w przypadku zaistnienia siły wyższe, za którą strony uznają:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

§ 7.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy

kodeksu cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Dostawca Odbiorca

PIR/ Maks Weber/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.