PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Owoce / Producenci jabłek dostaną nadzwyczajną pomoc. Sprawdź warunki

Producenci jabłek dostaną nadzwyczajną pomoc. Sprawdź warunki

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-04-25 16:00:00
Producenci jabłek

Polscy producenci jabłek mogą otrzymać pomoc finansową w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. z 2022 r., poz. 879), z dniem 25 kwietnia 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

Producenci jabłek mogą dostać pomoc

Producenci jabłek zainteresowani zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” muszą złożyć Zgłoszenie do Centrali ARiMR. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzeń do produkcji oraz prowadzenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

Zakład przetwórczy ubiegający się o zgłoszenie do udziału w mechanizmie powinien złożyć do Centrali ARiMR Zgłoszenie zakładu przetwórczego do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc_dostosowawcza@arimr.gov.pl, w terminie do 28.04.2022 r.

Za datę złożenia „Zgłoszenia (…)” przyjmuje się datę jego wpływu w formie skanu do ARiMR na adres pomoc_dostosowawcza@arimr.gov.pl.

Prezes Agencji w dniu 29.04.2022 r. opublikuje na stronie internetowej Agencji (www.gov.pl/web/arimr) Listę zgłoszonych zakładów przetwórczych do udziału  w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

producenci jabłek

Komu przysługuje pomoc?

Pomoc finansowa przysługuje producentowi jabłek albo organizacji producentów owoców i warzyw. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta jabłek działań prośrodowiskowych w gospodarstwie.

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek sprzedanych przez producenta jabłek albo organizację producentów zakładom przetwórczym, znajdującym się na liście zakładów przetwórczych wskazanych w Wykazie prowadzonym przez Prezesa ARiMR.

Maksymalna ilość jabłek, w odniesieniu do których może zostać udzielona pomoc, wynosi 200 000 ton. Prezes ARiMR ogłasza informację o dacie zakończenia realizacji dostaw jabłek, które będą mogły zostać objęte pomocą, poprzez komunikat zamieszczony na stronie internetowej ARiMR.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn ilości jabłek kwalifikujących się do pomocy wyrażonej w kilogramach oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg.

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II określonym w normie handlowej dla jabłek, o której mowa w art. 3 rozporządzenia 543/2011, z wyjątkiem wymagań dotyczących prezentacji i oznakowania produktów.

Producenci jabłek albo organizacje producentów składają wnioski o udzielenie pomocy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania zgłoszeń oraz wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady naliczania, przyznawania i wypłacania pomocy, określone są w Instrukcjach.

Czytaj też: Sadownicy otrzymają pomoc? Chodzi o jabłka deserowe

ARiMR/fot.pixabay
 

 


Autor: Świat Rolnika

Mniejsze plony i złe warunki pogodowe. Produkcja jabłek w Chinach bije na alarm


Autor: Świat Rolnika

Polacy coraz chętniej sięgają po mało znane owoce. Dereń jest jednym z nich


Autor: Michał Rybka

Problemy egipskiej gospodarki. Polskie jabłka tracą główny rynek zbytu


BULT SMOGOWICZE