PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Pasy kwietne – nowe perspektywy finansowe w latach 2023-2027

Pasy kwietne – nowe perspektywy finansowe w latach 2023-2027

Autor: Mateusz Chrząszcz 2021-12-09 22:07:50
Pasy kwietne

Pasy kwietne oraz inne rodzaje oferowanych łąk powinny działać równie korzystnie i dla zapylaczy, i dla polskich rolników.

W nowej perspektywie fiskalnej wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 w ramach II filaru dopłat planowane jest utrzymanie agendy rolno-środowiskowej i klimatycznej. Jednak w liście pakietów na ten pokaz zaplanowano nowość dla pasów kwiatowych. Chociaż polityka rolna Unii Europejskiej jest z pewnością na „zielonej” ścieżce, ten nowy element planu strategicznego WPR należy wziąć pod uwagę.

Konferencja zorganizowana przez Wydział Rolnictwa

2 grudnia 2021 roku, odbyła się konferencja online, zorganizowana przez Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP, Wydział Ekonomiczny UPP oraz Stowarzyszenie Demeter Polska. Tematyka konferencji obejmowała poniższe zagadnienia:

• Przegląd światowej literatury dotyczącej ekonomicznych aspektów związanych z pasami kwietnymi – dr hab. Krzysztof Kujawa,
• Ekonomiczne aspekty pasów kwietnych w rolnictwie – Prof. dr hab. Wawrzyniec Czubak,
• Różnorodność biologiczna i rolnictwo – przyroda naszym przyjacielem czy wrogiem? – Dr Stephen Venn,
• Projektowana interwencja „Wieloletnie pasy kwietne” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Barbara Możaryn,
• Dobry rolnik. Dlaczego to co przez to rozumiemy ma kluczowe znaczenie w ochronie przyrody? – dr inż. Stanisław Świtek.

Do tematu wprowadził dr Krzysztof Kujawa. Punktem wyjścia są argumenty dotyczące poziomu produkcji żywności w ostatnich dziesięcioleciach. Wzrosła globalna produkcja żywności, wzrosła liczba ludności, a poza stosunkowo niewielkimi obszarami Afryki Środkowej problem niedożywienia na Ziemi prawie całkowicie zniknął. W przeciwieństwie do tego obserwuje się odwrotną tendencję, która polega na tym, że liczba osób otyłych rośnie, a średni światowy BMI jest znacznie wyższy niż kilkadziesiąt lat temu. Zaspokajanie potrzeb żywieniowych ma wpływ na środowisko. Nastąpił wzrost powierzchni gruntów rolnych, które niszczą naturalne ekosystemy. Ponadto zwiększył się stopień oczyszczania chemicznego oraz stopień jednorodności terenów rolniczych. Rezultatem jest specjalny „dzień zagłady” dla wielu gatunków owadów, które są niezbędne do zapylania, zwalczania szkodników i recyklingu składników odżywczych. Z tego powodu obecny model tzw We współczesnym rolnictwie jej zasadniczym elementem jest stosowanie pestycydów. Według tych społeczności marnuje się dużo żywności, a ciągły wzrost produkcji nie jest konieczny, aby wyżywić ludzkość. Wystarczy bardziej równomiernie rozłożyć jedzenie.Pasy kwietne 02

Pasy kwietne – nowa jakość rolnictwa

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uważa, że rolnictwo wysokonakładowe wyczerpuje zasoby naturalne w środowisku. Dlatego, aby zminimalizować jego negatywny wpływ, proponuje wykorzystanie ziemi i wody w sposób regeneracyjny. Stąd propozycja stworzenia pasów kwiatowych, które są bardzo popularne w Europie.

Jak wyjaśniła Pani Barbara Możaryn z Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stawka płatności w ramach pakietu "Wieloletnie pasy kwietne" będzie wynosić 4207 zł do ha. Podobnie jak w pozostałych programach PRŚK, zobowiązanie trwać będzie 5 lat. Korzystać z niego będą mogli posiadacze gospodarstw rolnych o powierzchni gruntów rolnych nie mniejszej niż 1 ha, a do płatności kwalifikować się będą działki nie mniejsze niż 0,1 ha. Warunkiem uzyskania dopłaty będzie przestrzeganie następujących zasad:

• wyznaczenie i utrzymanie na gruntach ornych pasów kwietnych o szerokości od 3 do 9 m i długości co najmniej 35 m, (w przypadku utrzymywania na gruntach ornych więcej niż jednego pasa, odległość między pasami powinna wynosić co najmniej 50 m),
• obsianie pasa mieszanką roślin złożoną z co najmniej 10 gatunków roślin o określonym udziale gatunków jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (gatunki te zostaną określone w przepisach krajowych),
• wysiew mieszanki powinien nastąpić w terminie od 15 sierpnia do 31 października w roku poprzedzającym rozpoczęcie realizacji zobowiązania lub od 1 kwietnia do 15 maja w pierwszym roku realizacji zobowiązania (możliwy jest podsiew w miejscach wypadów roślin),
• koszenie 50% powierzchni pasa raz do roku, w terminie od 30 września do 31 października, z obowiązkiem usunięcia skoszonej biomasy. W dwóch kolejnych latach, należy pozostawić nieskoszony inny fragment pasa,
• w obrębie pasów kwietnych nie można wypasać zwierząt, ani stosować nawozów i środków ochrony roślin.

Czytaj również: Reforma WPR budzi kontrowersje. "Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu"

wir.org.pl / fot.pixabay