Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Piotr Olewniczak - radca prawny 2021-05-09 14:00:26

Termin przedawnienia roszczeń przysługujących rolnikowi

Termin

Zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy powinni znać podstawowe zasady dotyczące instytucji przedawnienia roszczeń i zasad jej funkcjonowania. Zagadnienie przedawnienia roszczeń ma istotne znaczenie, ponieważ w dużym uproszczeniu oznacza, że po upływie określonego terminu roszczenia nie mogą być skutecznie dochodzone przez wierzyciela.

Rolnik – konsument czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą?

Otóż, rolnikowi będzie przysługiwał status przedsiębiorcy w sytuacji gdy prowadzona przez niego działalność rolnicza (wytwórcza) będzie charakteryzowała się następującymi cechami:

• charakter zarobkowy – działalność zarobkowa to taka, która wykonywana jest w celu osiągnięcia zysku, który wcale nie musi wystąpić, chodzi tu o sam zamiar osiągnięcia zysku, a nie finalny skutek;

• sposób zorganizowany – o zorganizowaniu działalności można mówić, gdy prowadzenie jej wymaga pewnego wysiłku organizacyjnego, zorganizowanie
u rolników przejawia się na przykład w zatrudnieniu pracowników, zakupie sprzętu rolniczego, środków do produkcji rolnej;

• charakter ciągłości – szereg czynności, które zmierzają do osiągnięcia zamierzonego celu.termin 0098

Żeby rolnika móc uznać za przedsiębiorcę ww. cechy muszą być spełnione jednocześnie. I tak, w sytuacji gdy rolnik wytwarza produkty roślinne lub zwierzęce w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) jedynie na zaspokojenie swoich potrzeb, nie może być uznany za przedsiębiorcę. Podobnie sytuacja się ma, gdy podjęta została jedynie jedna czynność wytwórcza. Cecha ciągłości pozwala na odróżnienie działalność gospodarczej od działalności okazjonalnej, która może być wykonywana jednorazowo.

W kontekście ww. definicji, zdecydowaną większość rolników prowadzących działalność wytwórczą w Polsce należy uznać za przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

To, czy rolnik jest przedsiębiorcą, czy też konsumentem, ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia czy przysługuje mu zdolność restrukturyzacyjna, czy niektóre postępowania z jego udziałem będą prowadzone w trybie postępowania gospodarczego, ale również jak długi będzie okres przedawnienia roszczeń mu przysługujących.

Czytaj także: Co zrobić, gdy restrukturyzacja się nie uda?

Terminy przedawnienia roszczeń

Podstawowy termin przedawnienia wynosi sześć lat. W odniesieniu natomiast do roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – termin ten został skrócony do trzech lat.

Przez roszczenia okresowe należy rozumieć takie, które mają charakter powtarzalny i dotyczą konkretnego okresu (tygodnia, miesiąca, roku itp.). Typowym przykładem jest roszczenie o zapłatę czynszu najmu lub czynszu dzierżawnego.

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznaczają wszystkie roszczenia dotyczące przedsiębiorstwa. W tym przypadku, zdarzenie powodujące jego powstanie nie ma znaczenia, liczy się wyłącznie jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym, w przypadku gdy roszczenie przysługujące rolnikowi ma związek z prowadzoną działalnością rolniczą, termin tego przedawnienia wynosi 3 lata.

W niektórych natomiast przypadkach terminy przedawnienia roszczeń mogą różnić się od wskazanych powyżej i wynikać z przepisów szczególnych. Takim przepisem – istotnym z punktu widzenia rolników – jest art. 544 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia przerywa się:

• przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia np. złożenie pozwu w sądzie, wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika w sytuacji gdy roszczenie zostało stwierdzone wyrokiem lub nakazem zapłaty;

• przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje np. zawarcie z wierzycielem ugody co do terminu spłaty długu czy też rozłożenie długu na raty, wniosek do wierzyciela o rozłożeniu długu na raty;

• przez wszczęcie mediacji.

W razie przerwania przedawnienia przez czynność wymienioną powyżej w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Po każdym przerwaniu terminu przedawnienia biegnie on na nowo – co oznacza, że jeśli np. została wszczęta egzekucja komornicza długu wynikającego z wyroku czy też nakazu zapłaty i komornik umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji – to od daty umorzenia postępowania egzekucyjnego na nowo biegnie termin przedawnienia roszczenia.

Podsumowanie

W kontekście krótszych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących rolnikom będących przedsiębiorcami, powinni oni mieć więc na uwadze, że jeśli nie zabezpieczą w odpowiednim czasie swoich roszczeń, mogą stracić możliwość uzyskania należnych im pieniędzy. Za zabezpieczenie roszczenia należy uznać podjęcie akcji prawnych opisanych wyżej, tj. m.in. wystąpienie z powództwem o zapłatę, wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcie mediacji.

Opublikował:
Piotr Olewniczak - radca prawny
Author: Piotr Olewniczak - radca prawny
O Autorze
radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczy pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Poza wykształceniem prawniczym posiada wykształcenie rolnicze i prowadzi własne gospodarstwo rolne. Reprezentuje kancelarię Czarnocki Olewniczak Restrukturyzacja i Upadłość.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

TOP 10

 NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

kategoria Prawo
swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.