Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 06-12-2016 19:14:23

Straty wywołane zjawiskami atmosferycznymi. Pomoc dla rolników

Straty wywołane zjawiskami atmosferycznymi. Pomoc dla rolników

Aktualne programy pomocy dla producentów rolnych, których gospodarstwa zostały dotknięte wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

1.

Do piątego grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała w ramach pomocy krajowej wnioski o pomoc od rolników, których gospodarstwa ucierpiały w następstwie:uszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania.

 

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) gospodarstwom bez względu na procent szkód w stosunku do średniej rocznej produkcji z 3 lat, wykazany w protokole komisji powołanej przez wojewodę. Pomoc zostanie pomniejszona o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód, co najmniej 50 proc. powierzchni upraw z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk. 
W przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc, wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę limitu w wysokości 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy zastosowany będzie współczynnik korygujący.

 

2.

Jednocześnie ARiMR zapowiada rozpoczęcie naboru wniosków o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania "Inwestycje odtwarzające potencjał rolny w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych". Przez 4 tygodnie – od 27 grudnia 2016 do 25 stycznia 2017 rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą pomocy, będą mogli składać wnioski w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pomoc kierowana jest do rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Powstanie w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk kwalifikuje do starania się o wsparcie. Ważne jest, by wskazać czas w jakim wystąpiły szkody. Pod uwagę będą brane podania dotyczące strat mających miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym.

 

Wnioski powinni złożyć rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, hodowli zwierząt gospodarskich czy ryb. Szkody muszą mieć wysokości przynajmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających czas, w którym wystąpiła straty albo z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz straty.

 

Rolnicy, w których gospodarstwach szkody wystąpiły w 2015 roku powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 roku. Dotyczy to również producentów rolnych, którzy będą wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 roku, a także w 2016. Jeżeli wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016, będzie on mógł być złożony w terminie do 25 stycznia 2017 roku.

 

Pomoc będzie przyznawana na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, zakup zwierząt gospodarskich, zakup maszyn lub urządzeń rolniczych oraz budowę, przebudowę lub remont budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz przechowywania lub magazynowania płodów rolnych.
Pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. zł. Nie może ona jednak przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji winna wynosić powyżej 20 tys. złotych. Gospodarstwo występujące o udzielenie pomocy winno prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą i uzyskać w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc udokumentowany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

 

Wysokość poniesionych przez rolnika na danym terenie strat określi komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie wyliczana będzie kwota wsparcia. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia.

 

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie, będzie pomniejszona o połowę.

 

Kolejność udzielenia pomocy uwarunkowana jest od sumy uzyskanych punktów przyznawanych według kryteriów wyboru określających: wysokość szkód, procent szkód w produkcji rolnej, procent ubezpieczenia powierzchni plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 13, a minimalna warunkująca udzielenie pomocy wynosi 2 punkty.

 

mir.pl/okiemrolnika.pl/arimr.gov.pl/Maks Weber i AZK/Fot. pixabay.com


Polecane z kategorii Dopłaty
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.