PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Zasiłek pogrzebowy KRUS – komu przysługuje i jak się o niego starać

Zasiłek pogrzebowy KRUS – komu przysługuje i jak się o niego starać

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-28 18:00:00
Zasiłek pogrzebowy KRUS

Możesz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS, jeśli spełniasz warunki do przyznania świadczenia. Prawo do zasiłku wygasa, jeśli nie zgłosisz wniosku w terminie.

Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy KRUS

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy KRUS przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

 1. ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
 2. uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
 3. członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
 4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt 3, są:

 1. małżonek (wdowa, wdowiec),
 2. rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
 3. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 4. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3,
 5. rodzeństwo,
 6. dziadkowie,
 7. wnuki,
 8. osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Poprzez dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej należy rozumieć zarówno dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, jak i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.

Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy KRUS może otrzymać:

 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • inna osoba niż członek rodziny.

zasiłek pogrzebowy KRUS

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy KRUS

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy KRUS przysługuje w kwocie 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez dom pomocy społecznej, gminę, powiat, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny (inna osoba) poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny (innej osobie) w kwocie 4.000 zł.

W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z prawem do zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek ten przyznaje się na podstawie odrębnych przepisów.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Wniosek można złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) wybranego oddziału KRUS. Usługa jest bezpłatna. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy KRUS w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi o zabezpieczeniu społecznym, do KRUS kierowane są pytania o zasady przyznawania i wypłacania zasiłków pogrzebowych w razie zbiegu prawa do świadczeń nabywanych w innych krajach. Zagadnienie to omawiamy w oddzielnym serwisie pt: „KRUS w Unii Europejskiej” oraz w zadaniach KRUS dot. współpracy z zagranicą.

Czytaj też: KRUS: Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

krus.gov.pl/fot.pixabay


27 czerwca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 12:30:00

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00

Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane

Autor: Świat Rolnika 2022-06-22 15:00:00

BULT SMOGOWICZE