PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Wypadek w rolnictwie a wypadek przy pracy rolniczej.

Wypadek w rolnictwie a wypadek przy pracy rolniczej.

Autor: Świat Rolnika 2014-08-10 04:00:12
Wypadek w rolnictwie a wypadek przy pracy rolniczej.

W związku z kampanią społeczną PIP, prowadzoną we współpracy z KRUS, na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i nagłośnieniem problemu wypadków w rolnictwie, warto przyjrzeć się zagadnieniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku...

WYPADEK W ROLNICTWIE A WYPADEK PRZY PRACY ROLNICZEJ

W związku z kampanią społeczną PIP, prowadzoną we współpracy z KRUS, na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i nagłośnieniem problemu wypadków w rolnictwie, warto przyjrzeć się zagadnieniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej. Jak wynika z danych GUS, to właśnie rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji w Polsce a w 2013r. na ok. 23,5 tys. wypadków aż ok. 90% zdarzeń zostało uznanych za wypadki przy pracy.Wbrew temu, co sugerują statystki, uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy nie jest jednak takie proste.

Po pierwsze: muszą wystąpić przesłanki wskazane w ustawie. Aby zdarzenie mogło być uznane za wypadek przy pracy musi ono być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i alternatywnie: musi nastąpić podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostawać w związku z wykonywaniem tych czynności. Nie wystarczy zatem sam fakt wystąpienia zdarzenia na terenie gospodarstwa rolnego. Zdarzenie musi być powiązane związkiem przyczynowym, czasowym, miejscowym i funkcjonalnym z prowadzeniem działalności rolniczej (wyrok SN z 3.6.2008r. I UK 325/07, Legalis). Na przykład naprawa ogrodzenia może stanowić czynność związaną z prowadzeniem działalności rolniczej pod warunkiem, że takie ogrodzenie pełniło rolę zabezpieczenia przed wtargnięciem osób nieuprawnionych i uniemożliwiającą inwentarzowi żywemu opuszczenie wydzielonego terytorium oraz że czynności podjęte przez rolnika przywracały zabezpieczającą funkcję ogrodzenia.

Po drugie: konieczne jest postępowanie dowodowe. Ustalenie, że dane zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy rolniczej wymaga przeprowadzenia przez pracownika KRUS postępowania dowodowego zmierzającego do wykazania szeregu powiązań. Postępowanie jest rozbudowane, a z praktyki KRUS wynika, że trwa ono z reguły kilka lub kilkanaście miesięcy (przepisy prawa nie regulują bowiem czasu trwania postępowania dowodowego). Postępowanie to obejmuje w szczególności: przesłuchanie poszkodowanego (jeśli pozwala na to jego stan zdrowia), przesłuchanie świadków, zebranie niezbędnych dokumentów (i wystąpienie w tym celu np. do policji, prokuratury, sądu, pogotowia ratunkowego, szpitala, ośrodka zdrowia, firm ubezpieczeniowych), zasięgnięcie opinii rzeczoznawców, a także ustalenie czy przyczyną wypadku była wadliwość środka technicznego lub nieprawidłowość świadczonej usługi, czy poszkodowany spowodował wypadek umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz czy sam przyczynił się do wypadku będąc w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych o podobnym działaniu.

Po trzecie: decyzja KRUS. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, najpóźniej w terminie 14 dni od chwili wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza się protokół powypadkowy. Na podstawie zaakceptowanego protokołu powypadkowego oraz zebranej dokumentacji dowodowej KRUS niezwłocznie, w terminie do 30 dni, wydaje decyzję o uznaniu bądź nieuznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej. Podsumowując, nie można w prosty sposób przyjąć, że każdy wypadek w rolnictwie będzie uznany za wypadek przy pracy. Procedura nie jest łatwa, nic nie działa „z automatu”. Wysoki procent wypadków przy pracy wśród wszystkich wypadków w rolnictwie wynika raczej ze złożoności środowiska pracy oraz szeregu zagrożeń występujących w pracy rolnika a nie ze specyfiki postępowania o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.

Autor: Radca prawny Monika Klama, m.klama@sadkowskiiwspolnicy.pl, Dział Prawa Pracy kancelarii Sadkowski i Wspólnicy


Autor: Polska Agencja Prasowa

ARiMR przedłuża termin składania wniosków o modernizację gospodarstw


Autor: Monika Faber

Unijne dofinansowanie na zielone technologie już jesienią


Autor: Świat Rolnika

Prowadzisz biznes na wsi? Pośpiesz się ze złożeniem wniosku o premię


BULT SMOGOWICZE