PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Wsparcie dla działkowców. Trwa kolejna tura składania wniosków

Wsparcie dla działkowców. Trwa kolejna tura składania wniosków

Autor: Świat Rolnika 2022-08-03 16:30:00
Wsparcie dla działkowców

O wsparcie dla działkowców wystąpiło już 226 uprawnionych ROD. Z początkiem sierpnia rozpoczęła się kolejna tura naboru. Nadal można złożyć wniosek.

31 lipca 2022 r. zakończył się drugi etap naboru wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W jego ramach Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji realizowanych na częściach wspólnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie ROD trwa

Od 1 do 31 sierpnia 2022 roku można złożyć kolejne wnioski o wsparcie dla działkowców, jeśli ktoś do tej pory tego nie zrobił. . Przyjmują je oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce położenia ROD. Dokumenty można składać osobiście, nadać przesyłką pocztową lub poprzez platformę ePUAP. Są one przyjmowane są w cyklach miesięcznych.

Dotychczas ARiMR zarejestrowała 226 wniosków o tę pomoc – 115 złożono w pierwszym etapie (od 30 maja do końca czerwca), a 111 w drugim (lipcowym). W lipcu przeprowadzono także cykl internetowych szkoleń, podczas których eksperci przekazali instrukcje dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i udzielili odpowiedzi na pytania uczestników e–spotkań.

Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w KRS jako stowarzyszenia ogrodowe, powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Podmiot taki może złożyć w ramach konkursu więcej niż jeden wniosek. Ważne jest, że dany rodzinny ogród działkowy może ubiegać się o grant tylko raz.

Wsparcie dla działkowców nawet do 150 tysięcy złotych

Wartość grantu dla jednego ROD-u wynosi nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł i musi dotyczyć inwestycji na częściach wspólnych. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość grantu ustalana jest jako iloczyn liczby działek oraz kwoty 250 zł. Nie może jednak wynieść więcej niż 150 tys. zł.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do 31 sierpnia 2023 r. W tym terminie także musi zakończyć się maksymalnie 12– miesięczny okres realizacji projektu. Ubiegając się o grant nie jest zobowiązany do wniesienia własnego wkładu finansowego.

Na jakie inwestycje można przeznaczyć wsparcie dla działkowców?

Wykaz rodzajów inwestycji, na które Rodzinny Ogród Działkowy może otrzymać wsparcie, został wskazany w regulaminie. Ważne jest, że muszą to być inwestycje realizowane na częściach wspólnych danego ROD.  Minimum 50 proc. otrzymanych środków należy wykorzystać na przedsięwzięcia o charakterze prośrodowiskowym lub proklimatycznym np.: zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni; tworzenie bądź odnawianie tzw. zielonych ścian, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym; zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, m.in. dachów i płotów.

Z kolei maksymalnie 30 proc. grantu można przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne realizowane na wspólnych częściach rodzinnych ogrodów działkowych np. budowę tężni wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę i modernizację zbiorników na nieczystości ciekłe, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych w stanie sprawności technicznej. Wsparcie dla działkowców można otrzymać także na zakładanie placów zabaw dla dzieci czy też na tworzenie punktów pierwszej pomocy, w których znajdą się apteczka, rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania, defibrylator.

Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Czytaj również: Miliony na ogródki działkowe. Jak zgarnąć pieniądze?

GOV /fot.pixabay