PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Szkody łowieckie – ważny wyrok sądu! Co z odszkodowaniem?

Szkody łowieckie – ważny wyrok sądu! Co z odszkodowaniem?

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-07-15 09:03:51
Szkody łowieckie

Powództwo o zapłatę szkód łowieckich jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji przez nadleśniczego – potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale 6 lipca 2021 r. sygn. III CZP 48/20. Jak informuje Instytut Analiz Środowiskowych, Sąd Okręgowy w Elblągu, rozpoznając powództwo rolnika przeciwko kołu łowieckiemu powziął wątpliwość, czy można zaskarżyć do sądu koło łowieckie, przez które nie zostały oszacowane szkody łowieckie, po zgłoszeniu zniszczeń uprawy.

Szkody łowieckie – wyrok sądu

Jak informuje Instytut Analiz Środowiskowych, zmiana obowiązująca od 23 sierpnia 2018 r., przez wprowadzenie sformalizowanej procedury, dzięki której szacuje się szkody łowieckie, ukształtowała nowy przebieg procesu zgłaszania oraz szacowania tych szkód. Nie określiła jednak, jakie czynności ma podjąć właściciel lub posiadacz gruntów, gdy dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego odmawia lub nie przeprowadza szacowania szkód łowieckich.

Pozwane koło łowieckie jako dzierżawca obwodu łowieckiego ani nie przystąpiło do oględzin i szacowania, ani nie sporządziło żadnych dokumentów z tym związanych, a w szczególności protokołu. Szkody łowieckie nie zostały oszacowane i nie doszło w konsekwencji także do wydania decyzji ostatecznej – pozytywnej lub negatywnej.

Sąd Okręgowy występując zapytaniem prawnym wskazał na koncepcję czasowej niedopuszczalności drogi sadowej, związanej z obowiązkiem wcześniejszego wyczerpania trybu administracyjnego, a następnie rozważał pogląd, że w razie odmowy szacowania szkód łowieckich przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, a szczególnie w przypadku nieprzeprowadzenia szacowania, właściciel gruntów powinien w terminie siedmiu dni od otrzymania odmowy, złożyć odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 Hodowcy trzody są wstrząśnięci. To koniec?

Szkody łowieckie a odszkodowanie

Przychylając się do takiego stanowiska Szkody lowieckie Sąd Najwyższy podjął uchwałę, według której niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z art. 46 - 46c ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie i niesporządzenie protokołu szacowania szkód łowieckich nie zamyka drogi sądowej w sprawie o odszkodowanie za szkody łowieckie, ale dopiero po wydaniu decyzji przewidzianej w art. 46e ust. 1 ustawy.

Zatem w przypadku zaniechania przystąpienia do szacowania w ustawowym terminie i braku sporządzenia protokołu z tej czynności, poszkodowany powinien złożyć odwołanie, aby decyzję w przedmiocie odszkodowania ustalił nadleśniczy. Dopiero po wyczerpaniu tej drogi będzie możliwe wystąpienie z powództwem do sądu, a rolnik będzie mógł otrzymać środki za szkody łowieckie.

fb/fot.pixabay