PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Koniec nieuczciwych praktyk rynkowych marketów? Rząd w obronie rolników

Koniec nieuczciwych praktyk rynkowych marketów? Rząd w obronie rolników

Autor: Świat Rolnika 2016-11-07 10:13:16
Brak grafiki

W sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem tymi produktami.

Celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie z łańcucha dostaw żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych przez segment handlu, w tym przede wszystkim handlu wielkopowierzchniowego. Silniejsza pozycja negocjacyjna będąca po stronie skonsolidowanych, silniejszych ekonomicznie podmiotów zajmujących się dystrybucją i handlem produktami spożywczymi prowadziła niejednokrotnie do stosowania nieuczciwych praktyk względem producentów żywności, którzy nie dysponowali wystarczającymi argumentami, aby na równych warunkach prowadzić negocjacje handlowe.

 

"Podejmowane próby samoregulacji w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych niestety nie zakończyły się sukcesem z uwagi na zbyt rozbieżne interesy sieci handlowych i dostawców żywności. Natomiast obowiązujące obecnie regulacje krajowe nie spełniają oczekiwań przedsiębiorców w zakresie walki z nieuczciwymi praktykami. Stąd zasadne jest przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych w postaci przedłożonego projektu ustawy, który powinien w istotny sposób ograniczyć stosowanie nieuczciwych praktyk w ramach łańcucha dostaw żywności" – informuje ministerstwo rolnictwa.

 

Nowe przepisy regulują wzajemne relacje między dostawcami artykułów rolnych i spożywczych a handlem, piętnując działania, które należą do nieuczciwych praktyk handlowych. Na przykład: kiedy sprzedawca narzuca dostawcy obowiązek wniesienia opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, opłaty za usługę, która przez dostawcę faktycznie nie została zrealizowana, kiedy sprzedawca odmówił zawarcia umowy z dostawcą w formie pisemnej czy kiedy ponad 30 proc. wartości produktów sprzedawca oferuje pod marką własną itp.

 

W projekcie ustawy zostało określone postępowanie w sprawie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym poprzez wskazanie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organu właściwego we wszystkich sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych sprzedawców. Zapisano również, że wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko sprzedawcy stosującemu nieuczciwe praktyki rynkowe może złożyć dostawca, wobec którego sprzedawca zastosował nieuczciwe praktyki rynkowe lub organizacja, której celem jest ochrona interesów przedsiębiorców. Określona została także wysokość kar stosowanych wobec handlowców, którzy dopuścili się nieuczciwych praktyk rynkowych (wpłaty kar do budżetu państwa).

 

Rząd proponuje również poprawki w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji rynków rolnych. Umożliwią one ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych określenie, w drodze rozporządzenia, minimalnego okresu obowiązywania umowy na nabycie produktów rolnych oraz terminów zawierania takiej umowy, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ponadto wprowadzone mają być kary dla przedsiębiorców za nabywanie produktów rolnych lub spożywczych bez zawartych pisemnych umów – w wysokości 10% wartości transakcji. Kary pieniężne będą wymierzane w drodze decyzji administracyjnej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji.

 

 

Maks Weber

 

Fot. pixabay.com