PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Możliwość zajęcia przez komornika dopłat bezpośrednich przysługujących rolnikom

Możliwość zajęcia przez komornika dopłat bezpośrednich przysługujących rolnikom

Autor: Piotr Olewniczak - radca prawny 2021-04-16 17:02:58
Dopłaty bezpośrednie

W jednym z wcześniejszych wpisów przedstawiono składniki majątku rolnika niepodlegające zajęciu, w tym m.in. wymieniono, iż egzekucji nie podlegają dopłaty bezpośrednie otrzymywane przez rolników. Chciałbym zagadnienie ochrony przed egzekucją dopłat bezpośrednich szerzej rozwinąć, gdyż wielokrotnie spotykałem się z relacjami rolników wskazującymi na to, że jednak doszło do zajęcia przez komorników wypłaconych im świadczeń przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłaty bezpośrednie – czy komornik może je zająć?

Otóż zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez ARiMR ze środków publicznych pochodzących z funduszy UE oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.doplaty bezposrednie egzekucja komornicza

Czytaj także: Przedmioty majątkowe rolnika niepodlegające zajęciu komorniczemu

Dopłaty bezpośrednie, a egzekucja komornicza – rzeczywistość vs. przepisy

Wydaje się, że regulacja ta jest jednoznaczna i nie powinna budzić wątpliwości. Rzeczywistość jest jednak inna, a i podejście organów egzekucyjnych oraz sądów jest rozbieżne. O ile nie budzi wątpliwości, że komornik nie może wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wezwaniem o przekazanie przedmiotowych wierzytelności na jego konto, o tyle pojawiają się niejednokrotnie stanowiska, iż po wypłacie dopłat bezpośrednich na rachunek bankowy rolnika, możliwe jest zajęcie środków zgromadzonych na tym rachunku. Dzieje się tak, ponieważ po przelaniu te świadczenia pieniężne traktowane są jak wszelkie inne środki należące do rolnika, tj. innymi słowy, po wypłacie świadczeń przez ARiMR tracą one charakter dopłat bezpośrednich.

Takie stanowisko zajmowane jest – co z oczywistych przyczyn nie powinno budzić wątpliwości – przez większość komorników, ale niejednokrotnie przez sądy, które w swoich orzeczeniach podkreślają, że ochrona dopłat bezpośrednich nie ogranicza możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków bankowych, na które takie dopłaty wpływają.

Z tym stanowiskiem nie można się zgodzić w sytuacji, gdy rolnik w sposób jednoznaczny może wykazać, iż środki znajdujące się na zajmowanym rachunku są środkami pochodzącymi z wypłaconego świadczenia z ARiMR. Nie można w każdym przypadku bezrefleksyjnie przyjmować, iż po wypłacie dopłat bezpośrednich na rachunek bankowy rolnika dochodzi do utracenia charakteru otrzymanego świadczenia. Niejednokrotnie jest tak, że rolnicy wyodrębniają rachunki bankowe wyłącznie na potrzeby otrzymanych dopłat bezpośrednich – to stanowi najlepszy sposób wykazania, że źródłem środków zgromadzonych na takim wyodrębnionym rachunku bankowym są dopłaty bezpośrednie, ponieważ wówczas nie dochodzi do „mieszania” się tej kwoty z środkami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli jednak dopłaty nie wpływają na wyodrębniony do tego rachunek bankowy, to nie wyłącza możliwości wyjaśnienia przez rolnika, iż środki tam zgromadzone powinny podlegać ochronie. Owe wyjaśnienie może nastąpić poprzez m.in. przedstawienie przez rolnika historii przelewów, z której wynikać będzie, z jakiego źródła pochodzą wpłacone kwoty oraz na jakie cele są one przeznaczone.

Dopłaty bezpośrednie – rolnicy muszą być czujni

Każdy rolnik powinien wykazać się czujnością i aktywnością, celem wykazania źródła posiadanych środków na rachunku bankowym, do którego skierowana została egzekucja. Gdyby jednak doszło do zajęcia takich środków, a organ egzekucyjny nie będzie uwzględniał wyjaśnień rolnika o źródle pochodzenia zajętych środków, konieczne będzie podjęcie przez rolnika ochrony jego praw, poprzez m.in. złożenie skargi na czynność komornika polegającą na zastosowaniu niedopuszczalnego środka egzekucyjnego.

Termin na wniesienie skargi wynosi 7 dni i składa się ją do właściwego sądu za pośrednictwem komornika. Co warte podkreślenia, sąd – oprócz zarzutów wskazanych w skardze - będzie bowiem kontrolował inne działania komornika pod względem ewentualnego uchybienia innym przepisom.

Fot. pixabay