PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARIMR przypomina o pomocy dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za mleko

ARIMR przypomina o pomocy dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za mleko

Autor: Mateusz Chrząszcz 2021-11-30 14:00:00
ARIMR

ARIMR informuje, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać od 29.11.2021 r. do 10.12.2021 r. Biurach Powiatowych Agencji.

Od 29 listopada do 10 grudnia 2021 r. producenci rolni, którzy w latach 2018 - 2020 r. co najmniej raz sprzedali mleko podmiotowi, który w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie zapłacił za nie mogą składać do ARiMR wnioski o pomoc. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Rolnicy, którzy mogą złożyć wniosek

Wnioski o pomoc mogą składać rolnicy, którzy w latach 2018 – 2020:

• co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2020 poz. 2001 z póżn. zm.)

• co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu.

Można zrobić to osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Za datę złożenia wniosku będzie uważana data złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w kancelarii biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta Agencji, a w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, odpowiednio data nadania.

ARiMR przypomina, że wsparcie, przyznawane będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 10 grudnia 2021 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.arimr straz

ARiMR podaje więcej szczegółów

Wsparcie skierowane jest do producenta rolnego:

a) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
b) będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia UE nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

Kwoty utraconego dochodu z tytułu sprzedaży mleka w roku, w którym producent rolny nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko, obliczonego jako różnica między iloczynem liczby litrów mleka sprzedanych w roku, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka uzyskanej w tym roku, a iloczynem średniej liczby litrów mleka sprzedanych:
a) w kolejnych trzech latach przed rokiem, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie albo

b) w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu;

80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków, lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka, lub listy wierzytelności, lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018-2020, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej:
a) netto – w przypadku producenta rolnego podatnika podatku od towarów i usług,

b) brutto – w przypadku producenta rolnego będącego rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

ARiMR mówi, iż w przypadku gdy kwota zapotrzebowania na pomoc, wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy łącznie kwotę 12,5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Współczynnik ten, ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stanowi iloraz kwoty 12,5 mln zł i kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach.

Czytaj również: Utylizacja padłych zwierząt – skorzystaj z dopłaty od ARIMR

Gov.pl/ got.pxabay