PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Ceny rolnicze / Koronawirus w rolnictwie – liczne sektory dotknięte pandemią

Koronawirus w rolnictwie – liczne sektory dotknięte pandemią

Autor: Szczepan Wójcik 2020-03-25 14:53:04
Koronawirus w rolnictwie

Koronawirus w rolnictwie dotyka w zasadzie wszystkich jego sektorów. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przedstawiła kompleksową diagnozę wpływu epidemii koronawirusa na rolnictwa wraz listą postulatów, które mają pomóc rolnikom oraz przemysłowi spożywczemu w przejściu przez trudny czas kryzysu.

Koronawirus w rolnictwie, a rynki rolne

Z inicjatywy Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych organizacje członkowskie oraz wspierające przedstawiły jaki wpływ na funkcjonowanie rynków rolnych ma wystąpienie koronawirusa w rolnictwie. Komplet dokumentów, który stanowi szczegółowy opis sytuacja trafił już do MRiRW.

Niestety z uzyskanych informacji wynika, że sytuacja związana z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie jest bardzo zła, a dla niektórych branż nawet tragiczna. Ograniczenia w poruszaniu się, zamknięte granice oraz kłopoty z transportem uderzyły z impetem w rolnictwo. Jako Federacja skupiająca wszystkie branże rolnicze w kraju przekazaliśmy ministrowi rolnictwa listę najważniejszych postulatów do zrealizowania przez rząd oraz streszczenie sytuacji kryzysowych na większości rynków. Liczymy, że rolnicy i rolnictwo, zgodnie z zapowiedziami najwyższych władz, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Stawką jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju

– powiedział Marian Sikora przewodniczący FBZPR, który jednocześnie zwrócił uwagę na ogromne zagrożenie jakie niesie ze sobą problem obowiązkowych kwarantann dla pracowników zakładów przetwórczych związanych z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie. W praktyce może to oznaczać zamykanie ubojni, mleczarni czy młynów, a to grozi załamaniem sprzedaży.

Koronawirus w rolnictwie, a zamknięte punkty gastronomiczne

Kolejny kłopot, na który zwracają organizacje zrzeszone w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie, to zamknięte restauracje oraz bary, które były istotnym odbiorcą wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu. Do czasu zniesienia przez rząd ograniczeń ten kanał sprzedaży został całkowicie zlikwidowany.

Koronawirus w rolnictwie – propozycje walki z pandemią

Po analizie informacji przesłanych przez organizacje członkowskie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, biorąc pod uwagę trudną sytuację wywołaną wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie, FBZPR przedstawiła najważniejsze propozycje pomocy dla rolników:
1. odroczenie lub anulowanie uiszczania składek KRUS i ZUS,
2. przyspieszenie uregulowania płatności bezpośrednich za rok 2019,
3. przyspieszenie wypłat suszowych za rok 2019,
4. odroczenie spłat rat kredytów w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie
5. zwiększenie wysokości pomocy de minimis na 2020 r.
6. odroczenie płatności podatku rolnego i czynszu dzierżawnego,
7. skrócenie okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe i czasowa rezygnacja z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie
8. wprowadzenie uproszczonych procedur zaciągania kredytów preferencyjnych,
9. wprowadzenia zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych,
10. zwiększenie kontroli związanych z nieuczciwym obniżaniem cen na produkty rolne, a podnoszeniem cen żywności dla konsumentów,
11. uruchomienie zakupu na rezerwy państwowe towarów, których nie będzie można wyeksportować w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie
12. wypracowanie procedur zapewniających pomoc rolnikowi w sytuacjach gdy z powodu kwarantanny nie może opiekować się zwierzętami gospodarskimi,
13. uelastycznienie prawa pracy w sytuacji obowiązkowych kwarantann pracowników.

Do MRiRW zostały już skierowane informacje i stanowiska rolniczych związków zrzeszonych w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz organizacji współpracujących z Federacją, dotyczące wpływu aktualnej sytuacji na poszczególne gałęzie produkcji rolnej i przemysłu spożywczego.

Koronawirus w rolnictwie, a rynek roślin zbożowych

Jednym z bezpośrednich skutków wystąpienia koronawirusa w rolnictwie dla producentów zbóż, jest pełne lub czasowe zamykanie punktów skupu, w obawie przed rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Rolnicy nie mają możliwości sprzedaży ziarna, co negatywnie wpływa na ich sytuację finansową. Sytuację pogarszają opóźnienia w realizacji wypłat płatności bezpośrednich oraz brak realizacji płatności suszowych i dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Wystąpienie koronawirusa w rolnictwie działa również paraliżująco na logistykę na rynku nawozów i środków ochrony roślin. Rolnicy mają duży problem z dostępnością tych towarów, a zamówienia są realizowane z kilku tygodniowym opóźnieniem. W obliczu zalecanych terminów stosowania jest to ogromnym problemem w normalnym funkcjonowaniu gospodarstw. Ograniczenia w podaży tych produktów skutkują również wzrostem ich cen.

Rynek bydła mięsnego, a wystąpienie koronawirusa w rolnictwie

Nasilają się sygnały o problemach z eksportem polskiej wołowiny szczególnie do Włoch i Hiszpanii. Mają one związek z trudnościami w transporcie w te regiony koronawirus w rolnictwie wykresUE, w których epidemia nasila się. Jeśli kryzys będzie się pogłębiał to w krótkim czasie niezbędne będą interwencje na rynku wołowiny w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie. Pożądane byłoby również otwarcie rynku tureckiego na eksport żywca wołowego i otwarcie rynku chińskiego dla polskiej wołowiny, aby ułatwić wysyłki nadwyżek poza UE. Istnieją poważne obawy producentów co stanie się ze zwierzętami jeżeli rolnik, jego rodzina i pracownicy trafią na kwarantannę. Pozostawienie bydła bez opieki zagrozi ich dobrostanowi. Wielu rolników obawia się, że pozostawione bez opieki zwierzęta trafią do rzeźni lub utylizacji.

Problemy hodowców bydła mlecznego, a koronawirus w rolnictwie

Wystąpienie koronawirusa w rolnictwie i związane z nią zakłócenia w łańcuchu dostaw zaczynają mieć negatywny wpływ na polski rynek mleka. Prawdopodobny spadek unijnego eksportu do Chin może osłabić popyt na polskie produkty również na rynku wspólnotowym. Największe zawirowanie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będzie dotyczyło mleka w proszku. Polska jest znaczącym producentem odtłuszczonego mleka w proszku oraz serwatki. Produkty te w przeważającej większości trafiają na eksport

Polska Izba Mleka, a koronawirus w rolnictwie

Szczególna troska dotyczy zapewnienia produkcji na niezmienionym poziomie, szczególnie w momencie wzmożonego zapotrzebowania na produkty mleczarskie. Ponieważ pracownicy mogą być poddani kwarantannie należy zmienić przepisy kodeksu pracy w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności ustalania czasu pracy w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie. Konieczne wydaje się także wyposażenie pracodawców w prawną możliwość obowiązkowego badania temperatury ciała wśród pracowników. Niezbędne jest natychmiastowe zaprzestanie kontroli Inspekcji Weterynaryjnej na terenie zakładów, a kontrole związane z eksportem powinny być przeprowadzane bez kontaktu z pracownikami zakładów.

Czytaj także: Koronawirus w rolnictwie – ministerstwo wydało instrukcje

Polski Związek Hodowców Koni, a problemy z koronawirusem w rolnictwie

Rozwój pandemii koronawirusa grozi zahamowaniem eksportu żywych koni mięsnych do Włoch oraz ograniczeniami w eksporcie mięsa końskiego. Trzeba się także liczyć z zahamowanie eksportu i importu koni hodowlanych i użytkowych. Jednocześnie mniejsza liczba koni będzie poddawanych ocenie użytkowości i wpisania do prowadzonych przez Związek ksiąg w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie. Odwoływanie imprez ogólnopolskich i regionalnych, służących nie tylko selekcji, ale również popularyzacji hodowli i różnych form użytkowania koni. W konsekwencji grozi nam spadek pogłowia koni.

Koronawirus w rolnictwie – Polski Związek Pszczelarski

Polski Związek Pszczelarski zgłasza problem w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Wsparcia Produktów Pszczelich, których nie będzie można zrealizować w terminach wyznaczonych w umowach przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie. Wszystkie umowy powinny być rozliczone do końca lipca. Wszelkie opóźnienia w inseminacji, transporcie pszczół, sprzętu pszczelarskiego czy leków będą miały ogromny wpływ na moment zakończenia realizacji projektów. Ponadto związki w ramach mechanizmu organizują szkolenia, które obecnie nie są realizowane i pojawi się problem ich rozliczenia zwłaszcza, gdy poniesiono już koszty przygotowawcze. Przy wprowadzeniu zakazu przemieszczania się pojawi się problem z "pasiekami wędrującymi”. Takie pasieki ustawia się w polach, sadach, lasach - w znacznych odległościach od skupisk ludzkich. Teraz pszczelarze mogą mieć problem w dotarciu do swoich „pasiek wędrujących” choćby w celu zrobienia wiosennego przeglądu.

Koronawirus w rolnictwie, a ogrodnictwo

Doniczkowe rośliny ozdobne były dotychczas sprzedawane na giełdach ogrodniczych przygranicznych targowiskach oraz w centrach ogrodniczych i handlowych, kwiaciarniach na terenie kraju. Ograniczenie ruchu na granicy skutkuje całkowitym zablokowaniem sprzedaży w pasie przygranicznym w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie. Również ograniczenie handlu na terenie kraju do najpotrzebniejszych artykułów oraz konieczność pozostawania w domach powoduje wstrzymanie sprzedaży roślin ozdobnych. Z dnia na dzień całkowicie załamał się rynek sprzedaży roślin ozdobnych, które nie mogą być magazynowane i sprzedane w terminie późniejszym.

Polskie Towarzystwo Rybackie, a wystąpienie koronawirusa w rolnictwie

Skutki epidemii są druzgocące dla europejskiego sektora akwakultury i przejawiają się w utrudnieniach w prowadzeniu normalnej działalności produkcyjnej, drastycznym spadku popytu na rynkach, trudnościach w otrzymaniu dostaw i dystrybucji gotowych produktów w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie.

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, a problemy związane z koronawirusem w rolnictwie

Prawie 100% surowych skór ze zwierząt futerkowych polscy hodowcy sprzedają poprzez domy aukcyjne w Kopenhadze i Helsinkach. Odbiorcami są głównie Chiny, inne kraje azjatyckie oraz Rosja. W związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie, aukcje w wymienionych domach aukcyjnych nie odbywają się w normalnym trybie, co powoduje brak dochodów. Hodowcy chcąc kontynuować dalszy chów muszą zadłużać się aby pokryć bieżące koszty, a często spłacać wcześniejsze kredyty.

Zarząd Związku Producentów Ryb, a koronawirus w rolnictwie

Epidemia koronawirusa będzie mieć ona ogromny, niekorzystny wpływ również na rybactwo śródlądowe i jeziorowe. Radykalnie spadł popyt, w związku z czym biomasa ryb w gospodarstwach będzie rosła, a co za tym idzie braknie kubatury i tlenu do utrzymania przy życiu ryb. Jeśli zaczną się masowe śnięcia, producenci staną przed przymusem poniesienia kosztów utylizacji w związku z wystąpieniem koronawirusa w rolnictwie. Rybacy już obserwują problem ze sprzedażą materiału zarybieniowego oraz ryb. Istnieje w tej chwili sytuacja wysokiej podaży przy niemal całkowitym braku popytu. Zaczęły się problemy z terminową dostawą pasz oraz istnieje realne zagrożenie braku dostaw takich niezbędnych środków jak: tlen czy medykamenty.

FBZPR mat. prasowe /SW/fot. pixabay