PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Ceny rolnicze / Kontrole jakości IJHARS – co należy do zadań Inspektoratu?

Kontrole jakości IJHARS – co należy do zadań Inspektoratu?

Autor: Alicja Ostrowska 2020-05-24 09:30:02
Kontrole jakości

Kontrole jakości przeprowadzane przez Inspekcję Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mają na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określonej przepisami oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta.

Kontrole jakości IJHARS nadzorują jakość handlową artykułów

Kontrole jakości sprawowane przez IJHARS obejmują jakość handlową artykułów rolno-spożywczych poprzez kontrolowanie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie – w tym produktów wywożonych za granicę oraz produktów sprowadzanych z zagranicy i kontrolę graniczną tych artykułów. Dokonują również oceny i wydają świadectwa dotyczące zakresu jakości handlowej produktów rolno-spożywczych oraz kontrolują warunki transportu i magazynowania artykułów. Jakość handlowa określana jest za pomocą cech artykułów rolno-spożywczych, które dotyczą głównie właściwości organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych w zakresie technologii produkcji, masy lub wielkości oraz wymagań wynikających ze sposobu produkcji, opakowań i oznakowania.


Zobacz także: Mentzen: Zielony Ład i gospodarka wolnorynkowa nie mają nic wspólnego 

kradł ule

Kontrole jakości – cel kontroli

Kontrole sprawowane przez inspektorów mają na celu sprawdzenie przede wszystkim trzech podstawowych elementów jakości handlowej: cech organoleptycznych – smak, wygląd, barwę i wygląd, parametrów fizykochemicznych – obecność MOM-u, identyfikację surowców rybnych i mięsnych oraz zawartość alkoholu etylowego, ekstraktu, tłuszczy, białka, nadzienia i soli. Ostatnim elementem potwierdzającym odpowiednią jakość handlową jest znakowanie produktów żywnościowych. Kontrole jakości IJHARS najczęściej dotyczą produktów takich jak wędliny, konserwy, wyroby garmażeryjne z nadzieniem (np. pierogi), wyroby z mięsa w sosach (np. pulpety), ryby mrożone, konserwy rybne, soki i nektary jabłkowe i cytrusowe, jaja czy wyroby winiarskie.

Kontrole jakości – prawodawstwo

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów ma na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowane przez producenta lub wprowadzającego do obrotu oraz czy artykuły rolno-spożywcze są składowane lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwej jakości handlowej. kontrole jakościKontrole jakości obejmują co najmniej jedną z wymienionych czynności: sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułów rolno-spożywczych, atestów dotyczących jakości, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów poświadczających jakość handlową produktu, sprawdzenie opakowania, oznakowania i prezentacji danego artykułu rolno-spożywczego oraz warunków jego transportu i magazynowania. Kolejnymi czynnościami jest pobieranie próbek oraz ich ocena lub badanie laboratoryjne, ustalenie klasy jakości artykułów rolno-spożywczych oraz oględziny danego produktu. Do ostatniej czynności należy sprawdzenie sposobu produkcji produktu rolno-spożywczego lub prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Kontrole jakości – decyzje wojewódzkiego inspektora JHARS

Wojewódzki inspektor przeprowadzający kontrole jakości JHARS może zakazać wprowadzenia do obrotu artykułu niespełniającego wymagań odpowiedniej jakości handlowej lub wymagań dotyczących magazynowania i transportu oraz poddać tenże artykuł określonym zabiegom. Może również zakazać składowania artykułów w nieodpowiednich warunkach lub transportu środkami nieodpowiednimi do tego celu. Zadaniem inspektora jest przeklasyfikowanie artykułów rolno-spożywczych do niższej klasy, jeśli dany produkt nie spełnia określonych wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej oraz nakazanie zniszczenia tychże produktów na koszt posiadacza.

ijhars.gov.pl