Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 20-04-2017 15:30:38

Rolnicy pytają o przetargi, czynsz dzierżawny i KOWR. Ministerstwo odpowiada

Rolnicy pytają o przetargi, czynsz dzierżawny i KOWR. Ministerstwo odpowiada

Rolnicy pytają o sposób organizowania przetargów, zasady naliczania czynszu dzierżawnego czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Mamy odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Prezentujemy przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzi na najczęściej  zadawane przez rolników pytania  podczas  spotkań  z przedstawicielami resortu rolnictwa

 

Sposób organizowania przetargów ograniczonych ofertowych przez ANR

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.), Agencja Nieruchomości Rolnych może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert) na sprzedaż nieruchomości rolnych, w których mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni lub osoby zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności:

 • odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu,
 • powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu,
 • intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

Regulacje te stosuje się również do dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W opracowanych przez Agencję „Zasadach oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP” przyjęto, że obligatoryjnymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą kryteria wymienione w ustawie oraz kryterium „Młody Rolnik”. Punktacja za dane kryterium w każdym województwie może być różna. Ponadto zasady te przewidują również, że uzgodnieniu z Terenową Radą Społeczną podlega ewentualny wybór kryterium „Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika” i wprowadzenie dodatkowego, dowolnego kryterium oraz wysokość maksymalnego poziomu punktów dla każdego z kryterium. Terenowe Rady Społeczne, działają przy poszczególnych oddziałach terenowych ANR i pełnią rolę opiniodawczą i doradczą. W ich skład wchodzą członkowie organizacji działających na rzecz rolnictwa, w tym izb rolniczych oraz związków zawodowych zrzeszających rolników.

 

Zasady naliczania czynszu dzierżawnego przez ANR oraz jego sposób naliczania w chwili, gdy zacznie funkcjonować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zasady naliczania czynszu dzierżawnego regulują przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1186). Sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego określono w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, wartości księgowej budynków i budowli, charakteru możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej. Na obecną chwilę nie planuje się zmian w tym zakresie.

 

W przypadku gdy dotychczasowemu dzierżawcy kończy się umowa dzierżawy gruntów z zasobu Skarbu Państwa, czy warunkiem przyjęcia gruntów przez ANR jest podpisanie przez dotychczasowego dzierżawcę protokołu zdawczo-odbiorczego. Czym skutkuje nie podpisanie takiego protokołu przez dotychczasowego dzierżawcę?

Dzierżawca niezwłocznie po zakończeniu umowy dzierżawy powinien wydać Agencji Nieruchomości Rolnych przedmiot dzierżawy. Przyjmuje się, że następuje to w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego. Odmowa podpisania protokołu może być potraktowana za odmowę wydania przedmiotu dzierżawy, co skutkować może  naliczeniem przez Agencję opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu oraz wystąpieniem przez nią na drogę sądową z powództwem o wydanie nieruchomości.

 

Zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR będzie realizować dotychczasowe zadania ANR wynikające:

z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa takie jak:

 1. tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 2. tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 3. obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
 4. inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych,
 5. tworzenie i wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach hodowli zwierząt gospodarskich i hodowli roślin uprawnych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej;

z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w szczególności dotyczące:

 1. poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
 2. przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych,
 3. zapewniania prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;

z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przekazywania części środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i dzierżawy mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na finansowanie Funduszu Rekompensacyjnego.

 

Ponadto KOWR przejmie 15 zadań Agencji Rynku Rolnego. Natomiast 12 zadań tej Agencji przekazanych zostanie do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. KOWR w szczególności wykonywał będzie takie zadania jak:

 1. monitorowanie produkcji biogazu rolniczego, rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, produkcji biopłynów,
 2. gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 3. obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 4. prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi,
 5. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako instytucji pośredniczącej w systemie zarządzania programem operacyjnym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 6. zadania wynikające z uczestnictwa w realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jako instytucja pośrednicząca, instytucja wdrażająca lub jako beneficjent.

KOWR wykonywać będzie również zadania delegowane z ARiMR m.in. w zakresie dotyczącym:

 1. programu „Owoce i warzywa w szkole”,
 2. dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
 3. rynku cukru, w tym w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, monitorowania produkcji oraz opłat na rynku cukru, przetwarzania cukru przemysłowego i rafinacji cukru przywiezionego spoza Unii Europejskiej,
 4. interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa.

Zupełnie nowym zadaniem będzie wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie. Ponadto Rada Ministrów będzie mogła powierzyć KOWR realizację innych zadań niż określone powyżej związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych.

 

MRiRW/Maks Weber/fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.