logo swiatrolnika.info
Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro
logo swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 2020-09-01 04:00:12

Powszechny Spis Rolny 2020 rusza - wszystko, co rolnik musi wiedzieć

Powszechny Spis Rolny 2020

Dziś rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020, czyli powszechne badanie statystyczne, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Będzie on obowiązkowy dla wszystkich rolników i potrwa do końca listopada. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Jak się do niego przygotować i co trzeba o nim wiedzieć?

Powszechny Spis Rolny 2020 – co to takiego?

Powszechny Spis Rolny 2020 to nic innego jak badanie statystyczne. Jak przekonuje Główny Urząd Statystyczny, spis jest jedynym źródłem, które pozwala na dokładne scharakteryzowanie polskiego rolnictwa. Dane uzyskane w ten sposób pozwolą władzom lokalnym i centralnym na ulepszenie polityki rolnej i podejmowanie trafnych decyzji strategicznych, takich jak planowanie struktury zasiewów upraw i polityki żywieniowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, powszechny spis rolny jest obowiązkowy dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że statystyka przeprowadzana jest co roku. W państwach członkowskich ONZ, czyli również w Polsce, pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Powszechny Spis Rolny 2020, jego zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego soraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o spisie rolnym.

WIOŚ rozpoczyna kontrolę w MPWiK. Powodem kolejna awaria w oczyszczalni Czajka

Powszechny Spis Rolny 2020 – kto go przeprowadza?

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Realizacją spisu rolnego kierują:

  • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut,
  • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz,
  • Wojewódzki Komisarz Spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego,
  • Gminny Komisarz Spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Spis jest obowiązkowy, a wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Powszechny Spis Rolny 2020 – samospis czy kontakt z rachmistrzem?

Powszechny Spis Rolny 2020 rolnicy mogą zrealizować samemu.Powszechny Spis Rolny 2020 Informacji o gospodarstwach rolnych rolnicy będą mogli udzielić poprzez samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie GUS lub telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Wszyscy rolnicy będą mogli go dokonać bez wychodzenia z domu.

Z rolnikami, którzy nie spiszą się samodzielnie rachmistrzowie spisowi przeprowadzą Powszechny Spis Rolny 2020 telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. W przypadku tego pierwszego, przeprowadzać go będzie rachmistrz telefoniczny, a drugi przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

GUS informuje, że rolnikom, którzy nie posiadają w domu internetu, zapewniony zostanie dostęp do pomieszczeń wyposażonych w komputery z internetem w lokalu gminnego biura spisowego. Pracami spisowymi w gminach będzie kierował wójt, burmistrz albo prezydent miasta, występujący w roli komisarza spisowego.

Powszechny Spis Rolny 2020 – czy Twoje dane są bezpieczne?

GUS zapewnia, że wszystkie dane statystyczne podawane przez rolników będą bezpieczne. Osoby wykonujące Powszechny Spis Rolny 2020 są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Powszechny Spis Rolny 2020 przez internet lub telefon, realizowany będzie z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie pytania usłyszą rolnicy?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów i nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł administracyjnych. Należy pamiętać, że Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w miesiącach wrzesień – listopad br., a pytani będą dotyczyć danych według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

DZIAŁ I – UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

W dziale tym rolnicy zostaną zapytani, czy gospodarstwo rolne 1 czerwca 2020 r. użytkowało lub posiadało grunty niezależnie od tytułu władania, czyli własne, dzierżawione od innych oraz wspólne, ale tylko w części przypadającej użytkownikowi. Zbierane będą dane o powierzchni (w hektarach lub arach) poszczególnych rodzajów gruntów wchodzących w skład gospodarstwa. Należy pamiętać, że do powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego nie zalicza się gruntów własnych, które zostały wydzierżawione innym osobom.

DZIAŁ II - POWIERZCHNIA ZASIEWÓW

Powszechny Spis Rolny 2020 w tej części formularza zbierze informacje, według stanu na dzień 1 czerwca br., o powierzchni zasiewów wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych, w plonie głównym i poplonach, z wyszczególnieniem czy są to uprawy w gruncie czy pod osłonami.
W celu uniknięcia sytuacji pominięcia roślin, które z reguły są uprawiane na mniejszych powierzchniach, pierwsze pojawią się pytania o ogólną powierzchnię uprawy kwiatów i roślin ozdobnych, ziół i przypraw.

Następnie rolnicy zostaną poproszeni o wymienianie i podawanie powierzchni każdej innej uprawy rolnej i ogrodniczej prowadzonej w gospodarstwie, z podziałem według ich przeznaczenia, czyli do spożycia, na paszę, zielonkę, ziarno lub rozsadę. Dodatkowo rolnicy będą musieli odpowiedzieć na pytania o powierzchnię uprawy grzybów jadalnych w okresie 12 miesięcy.

DZIAŁ III - ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

W spisie zbierane będą dane o liczbie gatunków zwierząt gospodarskich, ale tylko tych, które znajdowały się w gospodarstwie 1 czerwca. Do zwierząt gospodarskich nie zalicza się zwierząt (z wyjątkiem koni) utrzymywanych wyłącznie dla celów rekreacyjnych lub terapeutycznych. Należy pamiętać, że Powszechny Spis Rolny 2020 obejmuje zwierzęta gospodarskie, które:

  • były własnością użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego, i które znajdowały się w gospodarstwie rolnym lub przebywały na wypasie na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych,
  • należały do innych właścicieli, i które przetrzymywane były czasowo lub stale w spisywanym gospodarstwie,
  • wyjątek stanowią pnie pszczele, które należy spisać u ich właściciela niezależnie od miejsca gdzie się znajdowały.

W dziale tym zbierane będą także dane o sposobie utrzymania bydła, świń i kur niosek. Dane te będą dotyczyły okresu 12 miesięcy.

Powszechny Spis Rolny 2020 DZIAŁ IV – NAWOŻENIE

Dane zbierane w tym dziale dotyczą okresu 12 miesięcy. Rolnicy zostaną poproszeni o podanie jakie nawozy mineralne oraz wapniowe i w jakiej ilości zużyto do nawożenia w gospodarstwie rolnym. Zapytani zostaną także o ogólną (bez podziału na uprawy) powierzchnię nawożoną nawozami. Kolejne pytania będą dotyczyły nawozów naturalnych, w tym między innymi ilości, rodzaju sposobu czy czasu przechowywania nawozów naturalnych.

Dodatkowo Powszechny Spis Rolny 2020 poprosi o informacje czy w gospodarstwie zastosowano, a jeśli tak, to ile zużyto nawozów organicznych, innych niż nawozy zielone, obornik, pomiot ptasi, gnojówka, gnojowica. Należy tu uwzględnić odpady przemysłu spożywczego, osady ściekowe, poferment.
 
DZIAŁ V - OCHRONA ROŚLIN

Zbierane będą informacje o liczbie zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych na następujące grupy upraw: zboża, warzywa, sady i inne uprawy trwałe oraz pozostałe uprawy, a także w magazynach.
Rolnicy zostaną zapytani także o liczbę niestandardowych urządzeń do zabiegów środkami ochrony roślin i ocenę znajomości zasad integrowanej ochrony roślin.

DZIAŁ VI - BUDYNKI GOSPODARSKIE

W dziale tym rolnicy będą musieli podać liczbę i powierzchnię specjalistycznych budynków inwentarskich (obór, chlewni, kurników). Spisowi nie podlegają budynki wielofunkcyjne lub budynki inwentarskie, gdzie utrzymywane są dwa lub więcej gatunków zwierząt. Zapytani zostaną także o liczbę i pojemność pozostałych budynków gospodarskich, czyli silosów zbożowych i silosów paszowych, sortowni, przechowalni, chłodni i kopców ziemnych, silosów na kiszonki oraz stodół.

DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

W ramach działu VII Powszechny Spis Rolny 2020 zbierze informacje o liczbie ciągników i ładowarek teleskopowych według ich mocy, liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych i liczbie maszyn wykorzystujących sygnał GPS. Dodatkowo rolnicy zostaną zapytani o to czy w okresie 12 miesięcy, korzystali z maszyn lub urządzeń będących własnością innych gospodarstw rolnych lub firm usługowych.

DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jeżeli użytkownik sprzedawał wytworzone w gospodarstwie produkty rolne oraz zwierzęta gospodarskie, to zostanie zapytany o to jaką część (w %) tej sprzedaży stanowiła sprzedaż bezpośrednio konsumentom. Pytania będą również dotyczyć samozaopatrzenia żywnościowego i innej niż rolnicza działalności zarobkowej bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym.

Należy podkreślić, że Powszechny Spis Rolny 2020 nie będzie zbierać danych o wielkości ani o wartości wytworzonej w gospodarstwie produkcji rolniczej czy sprzedaży produktów rolnych oraz wyrobów i usług z działalności innej niż rolnicza, ani o wartość uzyskiwanych dopłat bezpośrednich.

DZIAŁ IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO.

W dziale tym pytania będą dotyczyć źródeł dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego uzyskanych w okresie 12 miesięcy. Rolnicy nie będą pytani o wielkość dochodów, tylko o ich strukturę. Oznacza to, że łączne dochody gospodarstwa domowego należy przyjąć za 100% i następnie podać w przybliżeniu, ile % stanowiły dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent lub innych niezarobkowych źródeł (na przykład zasiłek wychowawczy, program Rodzina 500+, stypendium, dochody z dzierżawy ziemi).

DZIAŁ X - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

W dziale tym rolnicy zostaną zapytani o to kto i w jakim wymiarze czasu pracował w okresie 12 miesięcy przy produkcji rolniczej w spisywanym gospodarstwie rolnym lub w pozarolniczej działalności gospodarczej.

DZIAŁ XI - CHÓW I HODOWLA RYB

Jeżeli w gospodarstwie rolnym, w okresie 12 miesięcy prowadzony był chów/hodowla ryb, rolnicy zostaną zapytani o powierzchnię stawów rybnych i objętość urządzeń do chowu i hodowli ryb, gatunki utrzymywanych ryb.

Pilne! Niebezpieczny produkt! Listeria monocytogenes w metce cebulowej

Powszechny Spis Rolny 2020 – mity i kłamstwa

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że kłamstwem jest, że Powszechny Spis Rolny 2020 będzie zbierał dane na temat majątku rolników. Pracownicy GUS nie pytają o majątek, a jedynie o gospodarstwo rolne, ponieważ to ono jest podmiotem spisu. Pytania będą dotyczyć składowych elementów gospodarstwa, czyli ich procentowej ilości, a nie wartości.

Nieprawdą również jest to, że w spisie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów. Zbierzemy informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

– czytamy na stronie GUS.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia również, że Powszechny Spis Rolny 2020 nie obejmuje pytań o sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty, a wyłącznie o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych.

GUS informuje również, że nieprawdą jest, że dane do spisów będą zbierane wyłącznie przez urzędników statystyki publicznej, ale także przez rachmistrzów wykonujących Powszechny Spis Rolny 2020 i zapewnia, że informacje będą bezpieczne.

Na początku lipca wszystkie gminy zakończyły nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych. Kandydaci będą specjalnie przeszkoleni w celu przeprowadzenia badań spisowych. Zbierane przez rachmistrzów dane będą podlegały szczególnej ochronie. Rachmistrzowie spisowi są obowiązani do zachowania i przestrzegania  tajemnicy statystycznej, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej.

– dodaje GUS.

spisrolny.gov.pl/fot.GUS/fot.pxhere

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Dwumiesięcznik Świat Rolnika Biznes

NR 1/2020

gazeta

Najnowszy numer 1/2020

"TŁUMACZYMY MIASTU WIEŚ"

19 lutego Fundacja Polska Ziemia rozpoczęła ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem "Tłumaczymy miastu wieś". Pierwsze spotkanie odbyło się w Krotoszynie w województwie wielkopolskim. Mimo środka tygodnia w lokalnym kinie "Przedwiośnie" udało się zebrać ponad 200 rolników i mieszkańców pobliskich miasteczek. W spotkaniu wzięli udział rolnicy.

Newsletter Świat Rolnika Info

Co słychać w rolnictwie? Bądz na bieżąco

WYSTARCZY PODAĆ EMAIL
BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

telefon

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.