Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Anna Kołcon | 27 czerwca 2017

Polska pierwsza w UE w liczbie ludności rolniczej!

Polska pierwsza w UE w liczbie ludności rolniczej!

Polska zajmuje powierzchnię 312,7 tys. kilometrów kwadratowych, co stanowi 7,2 proc. ogólnej powierzchni krajów Unii, granicząc z 7 krajami, w tym 4 członkami UE (Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa) i 3 spoza Unii (Rosja, Białoruś, Ukraina). 38,5 mln mieszkańców daje Polakom 6 miejsce w UE-27 pod względem liczby ludności, jak i zajmowanego obszaru. 

 

Liczba ludności w Polsce w 2015 r. wyniosła 38,5 mln osób, w tym w miastach 23,2 mln, a na obszarach wiejskich 15,3 mln osób. W porównaniu z 2005 r. liczba ludności zwiększyła się o 294 tys. osób, przy czym wzrost dotyczył tylko obszarów wiejskich (o 542 tys.). W miastach liczba mieszkańców zmalała w tym okresie o 248 tys. osób. W porównaniu z rokiem 2014 zmalała liczba urodzeń żywych (z 375,2 tys. do 369,3 tys.). W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców i wyniósł 9,6, wobec 9,7 w 2014 roku. Z prognozy ludności sporządzonej przez GUS w 2014 r., uwzględniającej tendencje w dzietności, umieralności oraz migracjach zagranicznych wynika, że liczba ludności w Polsce systematycznie będzie się zmniejszać i może wynieść: w 2020 r. – 38,1 mln osób, w 2030 r. – 37,2 mln osób, w 2040 r. – 35,7 mln osób, w 2050 r. – 34,0 mln osób.

 

Pod względem liczby ludności rolniczej Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej oraz drugie (po Rumunii) pod względem liczby gospodarstw rolnych. Zatrudnieni w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie oraz rybactwie 2,5-krotnie przekraczają procentowy udział pracujących w tych sektorach w UE.

 

Terytorialnie Polska podzielona jest na 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatów i 2478 gmin (304 miejskie, 1563 wiejskie i 611 miejsko-wiejskich). Jednostkami pomocniczymi w gminach są m.in. sołectwa, których jest 40 688. Największym pod względem powierzchni (35,6 tys. km2) i liczby ludności (5,3 mln) jest woj. mazowieckie. Najmniejszym pod względem powierzchni (9,4 tys. km2) i liczby ludności (1,0 mln) jest woj. opolskie. Z kolei największym powiatem pod względem powierzchni jest powiat białostocki (2975 km2), a najmniejszym bieruńsko-lędziński (158 km2), pod względem ludności największym jest powiat poznański (366,0 tys.), a najmniejszym – powiat sejneński (20,6 tys.). Największą obszarowo gminą jest Pisz (634 km2), a najmniejszą Górowo Iłowieckie (3 km2). Pod względem liczby ludności największą gminą jest m. stołeczne Warszawa (1,7 mln), będące także miastem na prawach powiatu w woj. mazowieckim, a najmniejszą – gmina Krynica Morska (1,3 tys.) w woj. pomorskim.

 

Ponad 75 proc. terytorium kraju położone jest poniżej 200 m n.p.m., w tym 0,2 proc. poniżej 0 m, 21,8 proc. położone jest na 200–500 m n.p.m., a tylko 3,1proc. powyżej 500 m n.p.m. Klimat w Polsce charakteryzuje się dużymi różnicami w długości poszczególnych pór roku.

 

Szczególną ochroną objęte są 23 parki narodowe zajmujące ponad 314,6 tys. ha, rezerwaty przyrody w liczbie 1490 o powierzchni 166,9 tys. ha, 122 parki krajobrazowe zajmujące powierzchnię 2606,1 tys. ha i pomniki przyrody w liczbie 36,5 tysięcy. Udział gruntów leśnych w ogólnej powierzchni lądowej kraju przekracza 30 procent. Chronionych jest wiele gatunków zwierząt, z których do najważniejszych zalicza się żubry (1553 szt.), kozice (275 szt.), niedźwiedzie brunatne (224 szt.), bobry europejskie (101 336 szt.), rysie (390 szt.) i wilki (1484 szt.).

 

W 2014 r. według stanu na 31 grudnia pomiary temperatury i opadów prowadziło 267 stacji i posterunków, a wyłączne pomiary opadów – 628 stacji opadowych. W latach 2010–2015 średnia temperatura powietrza wahała się od 7,5 do 9,8°C, a suma opadów kształtowała się w przedziale od 481 do 830 mm.

 

Absolutne maksimum temperatury w 2015 r. odnotowano w sierpniu na stacji meteorologicznej Ceborze, gdy wyniosła ona 39,0°C, a najniższa temperatura zanotowana została na stacji meteorologicznej Stuposiany i wyniosła ona -29,6°C. Największa amplituda skrajnych wartości temperatury w Polsce w 2015 r. wyniosła 68,6°C. Maksymalny dobowy opad atmosferyczny w 2015 r. zanotowano na stacji meteorologicznej na Hali Gąsienicoweji wyniósł on 131,6 mm.

 

Opady atmosferyczne są głównym źródłem zasobów wodnych i charakteryzują się dużymi wahaniami w latach, miesiącach i regionach. W rezultacie występują obszary suszy i podtopienia, a także powodzie. Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach wodnych. Średni roczny odpływ wód powierzchniowych, łącznie z dopływami z zagranicy, w latach 1980–2015 wyniósł 59,9 km3, a w 2015 r. – 40,8 km3, a z obszaru kraju 36,0 km3. W przeliczeniu na 1 mieszkańca daje to roczny zasób wody ok. 0,9 dam3, podczas gdy średnio w Europie zasoby te szacowane są na 4,6 dam3.

 

Zasoby wód w Polsce cechuje duża zmienność sezonowa i nierównomierność rozkładu terytorialnego. Zbiorniki retencyjne mają małą pojemność i mogą zatrzymać jedynie 6 proc. rocznego odpływu wód w kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi nadmiarami lub deficytami wody.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AZK/Fot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.