Polityka rolna

Perspektywy dla rolnictwa do roku 2030. Co się zmieni?

Drób jest jedynym mięsem, które odnotuje znaczny wzrost produkcji i konsumpcji w UE, podczas gdy popyt na tradycyjne produkty mleczne, takie jak sery, powinien nadal rosnąć. To tylko niektóre z prognoz dotyczących rolnictwa w Unii Europejskiej na lata 2018-2030, opublikowanych 6 grudnia 2018 r. przez Komisję Europejską.

Prognozy dla europejskich rynków rolnych na lata 2019-2030 przedstawiono dla szerokiej gamy produktów rolno-spożywczych, w tym mięsa, roślin uprawnych, mleka i produktów mlecznych oraz owoców i warzyw. Uwzględniono również ewolucję dochodu z działalności rolniczej i aspekty środowiskowe rolnictwa UE. Ponadto w tym roku uwaga poświęcona sektorowi ekologicznemu każdego rynku została zawarta w sekcji „A co z substancjami organicznymi?”.

Wiele kierunków będzie wpływać na rynki rolne w ciągu następnej dekady w UE i poza nią. W raporcie uwzględniono wpływ zachowań konsumentów na te rynki. Na przykład konsument i obywatel będą bardziej świadomi swojej żywności, jej pozyskiwania i wpływu na środowisko oraz zmianę klimatu. Dla producentów będzie to skutkować wyższymi kosztami produkcji, ale będzie także okazją do różnicowania ich produktów, dodawania wartości przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na klimat i środowisko. Zostanie to odzwierciedlone w alternatywnych systemach produkcji, takich jak produkty lokalne, ekologiczne lub inne certyfikowane produkty, których zapotrzebowanie jest coraz większe.

W raporcie przewiduje się spadek całkowitej powierzchni gruntów rolnych w UE, choć w wolniejszym tempie niż w ostatniej dekadzie, z 178 milionów ha w 2018 r. Do 176 milionów ha w 2030 r. Zgodnie z tym trendem główne zboża, trwałe użytki zielone i trwałe zbiory będą się dalej zmniejszać. Natomiast powierzchnia ziemi przeznaczonej na paszę lekko wzrośnie, osiągając 22 miliony ha w 2030 r.

Prognozy dotyczące roślin uprawnych

W przypadku sektora cukru inicjatywy zdrowotne i preferencje konsumentów doprowadzą do spadku konsumpcji w UE o 5%. Oczekuje się, że do 2030 r. Produkcja cukru w UE wyniesie 19,3 mln t, w porównaniu z 18,6 mln t w 2018 r.

Jeśli chodzi o rynek zbóż, oczekuje się, że produkcja będzie nadal rosnąć i osiągnie poziom 325 milionów ton do 2030 r. (W porównaniu do 284 milionów ton w 2018 r.). Wzrost ten będzie napędzany wzrostem wykorzystania przemysłowego zbóż, niewielkim wzrostem popytu na paszę i perspektywami eksportowymi.

Jeśli chodzi o nasiona oleiste, nie przewiduje się dalszego wzrostu w obszarze upraw rzepaku ze względu na możliwości i ograniczenia polityki w zakresie biopaliw po roku 2020. Ponadto popyt na rośliny wysokobiałkowe będzie nadal silny zarówno dla pasz, jak i dla ludzi. Wspierające środowisko polityczne to ułatwi i będzie napędzać wzrost produkcji. Jednak rośliny białkowe stanowić będą jedynie 1,4% całkowitej powierzchni upraw, ograniczając ogólny wzrost.

Prognozy dla mleka i produktów mlecznych

W okresie objętym prognozą wzrost liczby ludności i dochodów wpłynie na wzrost konsumpcji produktów mlecznych i globalnego popytu na ich import. Do 2030 r. UE mogłaby zaspokoić niemal 35% światowego popytu, koncentrując się na produktach o wartości dodanej (oznaczeniach ekologicznych, geograficznych itp.).

Oczekuje się, że eksport produktów mlecznych w UE wzrośnie średnio o około 330 000 ton ekwiwalentu mleka rocznie. Jeśli chodzi o rynek UE, potrzeba będzie blisko 900 000 ton dodatkowego mleka rocznie, aby zaspokoić jego wzrost w przypadku tradycyjnych produktów mlecznych, którymi jest głównie ser. Produkcja mleka w UE powinna osiągnąć umiarkowany wzrost w okresie 2018-2030, średnio o 0,8% rocznie.

Perspektywy dla rynku mięsa

Ogólna konsumpcja mięsa w UE spadnie, z 69,3 kg na mieszkańca w 2018 r. do 68,6 kg w 2030 r.
Produkcja mięsa wołowego w UE szacowana jest na 8,2 miliona ton w 2018 roku. Oczekuje się jednak, że produkcja spadnie, na co wpływ będą mieć mniejsze stada, niska rentowność i malejący popyt. Jeśli chodzi o mięso owcze i kozie, dzięki wyższym dochodom producentów, utrzymaniu wsparcia powiązanego z produkcją i utrzymaniu popytu krajowego, produkcja wzrośnie w latach 2018-2030, osiągając 950 000 ton w 2030 r., W porównaniu do 903 000 ton w 2018 r.

Konsumpcja mięsa wieprzowego w UE zmniejszy się z 32,5 kg na mieszkańca w 2018 r. Do 31,7 kg w 2030 r. Spadek ten zostanie zrekompensowany wyższym eksportem, przy światowym popycie importowym, który będzie nadal rósł w tempie 0,7% rocznie w latach 2018-2030. Drób jest jedynym mięsem, które odnotuje silny wzrost produkcji i konsumpcji w UE. Do 2030 r. Produkcja UE powinna osiągnąć 15,5 miliona ton, w porównaniu z 14,2 miliona ton w 2018 r. Wzrośnie również popyt światowy, co będzie oznaczać wzrost eksportu UE.


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


Prognozy dla wyspecjalizowanych upraw: wino, oliwa z oliwek, owoce i warzywa

Oczekuje się, że sektor oliwy z oliwek w UE wzrośnie w okresie objętym prognozą. W 2018/19 oczekuje się, że osiągnie 2,3 mln ti zwiększy się o 1,3% rocznie w tym okresie. Wzrośnie również globalne zapotrzebowanie na oliwę z oliwek, co doprowadzi do dalszej ekspansji eksportu UE, o 3,3% rocznie w okresie 2018-2030.

Jeśli chodzi o sektor wina, oczekuje się, że całkowita produkcja i wykorzystanie w UE ulegną stabilizacji. W okresie prognozy przewiduje się nieznaczne zmniejszenie spożycia przez ludzi z 26 litrów na mieszkańca średnio w 2018/2019 r. Do 25,3 litrów w 2030 r. Jeśli chodzi o wywóz, UE powinna utrzymać stały wzrost eksportu, napędzany głównie oznaczeniami geograficznymi i winami musującymi.

W sektorze owoców i warzyw produkcja jabłek powinna się ustabilizować, z 12,7 milionów ton w 2018/2019 r. Do 12,4 milionów ton w 2030 r., W okresie objętym prognozą ze względu na zmniejszenie obszaru produkcji w połączeniu ze wzrostem plonów w UE. Brzoskwinie i nektaryny staną również w obliczu zmniejszenia się obszaru produkcji w UE, co doprowadzi do nieznacznego spadku produkcji (z 4,1 miliona ton w 2018 r. Do 4 milionów ton w 2030 r.). Ostatecznie oczekuje się, że produkcja świeżych pomidorów pozostanie stabilna, pomimo rosnących plonów napędzanych dłuższymi sezonami (z 7 milionów ton w 2018 r. Do 6,8 milionów ton w 2030 r.).

Prognozy dotyczące dochodów z działalności rolniczej

Raport, oparty na ewolucji rynków, daje przegląd tego, w jaki sposób dochody rolników będą ewoluować w okresie objętym prognozą. Analiza pokazuje stabilizację dochodu rolniczego na gospodarstwo (lub roczną jednostkę roboczą) w całym okresie prognozy. Można to wyjaśnić znacznym wzrostem produkcji rolnej (+ 17% w całym okresie) przy jednoczesnym podobnym wzroście kosztów produkcji, głównie z powodu wyższych cen energii i silniejszej amortyzacji. Ponadto istotną rolę odgrywa także spadek zatrudnienia spowodowany zmianami strukturalnymi.

Prognozy dotyczące aspektów środowiskowych

Wyniki analizy rynku zostały również uwzględnione w analizie ich wpływu na niektóre wskaźniki klimatyczne i środowiskowe. Na przykład zmiany w sektorze produkcji zwierzęcej będą głównym czynnikiem emisji. Dlatego przewidywany spadek liczby zwierząt gospodarskich w UE do 2030 r. Przyczyni się do zmniejszenia emisji. Jednak wyższa produkcja roślinna i stosowanie nawozu będą prowadzić do wzrostu. Dzięki temu emisje gazów cieplarnianych pozostaną na tym samym poziomie, co w 2012 r., Natomiast emisje amoniaku spadną o 9%.
Jeśli chodzi o azot, przewidywane straty azotu do wody w UE będą o 8% niższe niż w 2012 r. W odniesieniu do różnorodności biologicznej roślin, potencjalne gatunki roślin w UE w latach 2012-2018 nie zmieniają się znacznie, ze wzrostem o 2% potencjalnych gatunków roślin.

Raport perspektywiczny UE na lata 2018-30 zawiera wszystkie istotne dane rynkowe wraz z wyjaśnieniem założeń, opisem otoczenia makroekonomicznego oraz ogólną konsekwencją niepewności. Przewidziane w sprawozdaniu prognozy i perspektywy zostaną omówione na dorocznej konferencji rolniczej UE , która odbędzie się w Brukseli w dniach 6-7 grudnia 2018 r.

 


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


źródło: ec.europa.eu

fot. pixabay

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.