PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Scalanie i wymiana gruntów: rząd chce usprawnić proces

Scalanie i wymiana gruntów: rząd chce usprawnić proces

Autor: Mateusz Chrząszcz 2021-10-26 14:00:00
Scalanie i wymiana gruntów

Projekt ustawy został przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Scalanie i wymiana gruntów to kolejny problem biurokratyczny, który rząd chce usprawnić. Chodzi m.in. o wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

Te środki będą wykorzystywane również przy postępowaniach oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg w tej sprawie.

Najważniejsze rozwiązania ustawowe

Wprowadzona została możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zrezygnowano z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Rozwiązanie to przyczyni się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego.

Wprowadzony został obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Wprowadzone zostały terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. Rozwiązanie to pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w racjonalnych ramach czasowych. Scalenie i wymiana gruntów dotychczas nie miały takich terminów.

W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne uwzględniające skargę, nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostanie włączony do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się na poziomie gminy i konkretnej miejscowości.

Starosta będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczysto-księgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

Scalenie i wymiana gruntów – na czym polega proces i jakie korzyści przynosi

Proces ten ma na głównie na celu zapewnienie jak najlepszych warunkówScalanie i wymiana gruntów 02 do gospodarowania ziemią w rolnictwie i leśnictwie. Scalanie przeprowadzano w ramach poddziałania z PROW 2014-2020 ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”. Przy tworzeniu projektu scaleniowego uwzględnia się wymagania, jakie stawiają nam maszyny i urządzenia rolnicze. Scalanie gruntów polega na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozporoszonych działek składających się na gospodarstwa oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

Scalenie i wymiana gruntów niesie za sobą korzyści. Przede wszystkim proces scalania finansuje się w 100% ze środków publicznych. W ramach tego procesu określa się nowe granice działek, zmniejszając ich ilość i odległość od siedliska, a każda działka uzyskuje dostęp do drogi o charakterze drogi publicznej. Z kolei grunty rolne nowo wydzielonych działek przystosowane są do prac agrotechnicznych, a cały proces scalenia wpisuje się w unowocześnianie gospodarstw rolnych. Dodatkowo następuje przekształcenie przestrzeni wiejskiej, co wpływa na zmniejszanie się kosztów poniesionych przy produkcji rolnej. Scalanie gruntów tworzy korzystniejsze warunki gospodarstwom rolnym do ich gospodarowania na gruntach, kształtuje tak grunty, aby można było na nich lepiej gospodarować.

Czytaj również: Scalanie gruntów – na czym polega ten proces? Jakie są korzyści?

gov.pl/fot.Pixabay


Dworczyk: Efektywny transport zboża z Ukrainy wymaga czasu

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-27 23:00:00

Piotr Lisiecki: Polska nigdy nie będzie wolna od ptasiej grypy

Autor: Oliver Pochwat 2022-06-27 19:00:00

Sasin: Krajowa Grupa Spożywcza zostanie poszerzona o kolejne podmioty

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 11:30:00

BULT SMOGOWICZE