PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Epidemia rozszerza się. Ogrodzenie wzdłuż wschodniej granicy powstrzyma dziki?

Epidemia rozszerza się. Ogrodzenie wzdłuż wschodniej granicy powstrzyma dziki?

Autor: Marzena Deresz 2017-08-11 06:15:00
list-otwarty-Jurgiel

Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden, niezwykle ważny element, którym jest fakt wystąpienia po raz pierwszy w historii Europy ASF u dzików! – czytamy w Liście otwartym ministra Krzystofa Jurgiela

Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden, niezwykle ważny element, którym jest fakt wystąpienia po raz pierwszy w historii Europy ASF u dzików! – czytamy w Liście otwartym ministra Krzysztofa Jurgiela.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisze w Liście, że ASF „to również istotna kwestia ekonomiczna, dotykająca różnych środowisk gospodarczych oraz ekologiczna. Epidemia rozszerza się. Oprócz naszego kraju dotarła ona także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy i na Czechy. O migracji wirusa świadczą nowe doniesienia z państw dotychczas dotkniętych ASF jak i nowych, tj. Czech i Rumunii. Zagrożone są Węgry, Austria i Słowacja.”

Twierdzi, że po objęciu przez niego urzędu, działania dotyczące zwalczania wirusa ASF zostały zdynamizowane. Jako ich przykłady podaje powołanie Grupy Zadaniowej i Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń oraz Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Międzyresortowy Zespół opracował i na bieżąco monitoruje realizację „Szczegółowych rekomendacji w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP”, które zostały przedstawione, a następnie zatwierdzone do realizacji na posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wśród tych rekomendacji znalazło się zalecenie maksymalnej (do 0,1 dzika/km2) redukcji populacji dzików na terenie obszarów wymienionych w załączniku do decyzji Komisji 2014/709/WE oraz w pasie terytorium Polski obejmującym co najmniej 50 km od granicy z Ukrainą, Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim, a w pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu poniżej 0,5 dzika/km2. Redukcja populacji dokonywana jest w ramach planowej gospodarski łowieckiej oraz tam gdzie konieczne – odstrzału sanitarnego. Ponadto zintensyfikowano akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej pełniących służbę na przejściach granicznych i patrolujących granicę państwową, w celu podniesienia świadomości co do skali zagrożenia, jakie dla gospodarki kraju stanowi nielegalny wwóz mięsa wieprzowego i produktów z wieprzowiny. Zintensyfikowano i bezwzględnie egzekwuje się wykonywanie kontroli granicznej na północnym i wschodnim odcinku granicy państwowej, pod kątem wyeliminowania wwozu żywności, w szczególności mięsa wieprzowego, dziczyzny i ich przetworów (także w ilościach na użytek indywidualny) – czytamy w Liście otwartym. Wymienione są w nim jeszcze przykłady jeszcze innych działań Zespołu

Zgodnie z rekomendacją Zespołu wystąpiono do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie wojska do poszukiwania padłych dzików na terenie województw dotkniętych wirusem ASF.

Uchwalone zostały tzw. specustawy i wydanych zostało szereg rozporządzeń. Wprowadzany jest i będzie bezwzględnie egzekwowany zakaz produkcji w chlewniach nieprzestrzegających zasad bioasekuracji, które zostały opracowane przez najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie. Zintensyfikowana została akcja informacyjno-edukacyjnej wśród rolników z wykorzystaniem lokalnych środków przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bioasekuracji.

W Liście czytamy także, że działania Hiszpanii w walce z ASF nie są godne naśladowania. ASF było tam zwalczane ponad 30 lat. Zastosowanie w tej walce nieskutecznej i niesprawdzonej szczepionki spowodowało likwidację tuczu trzody.

Dyskutując o zwalczaniu wirusa koniecznie trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden, niezwykle ważny element, którym jest fakt wystąpienia po raz pierwszy w historii Europy ASF u dzików! Tego faktu nie doświadczyli wspomniani Hiszpanie. Eradykacja, czyli eliminacja choroby w populacji zwierząt wolno żyjących, jakimi są dziki, stwarza ogromne, nieznane dotychczas problemy. Teraz to nasi eksperci są wiodący w Europie, zarówno w obszarze administracyjnym, jak i naukowym

– zauważa minister. W dalszej części Listu wymienia swoje działania na arenie międzynarodowej. Wśród nich pisma do komisarza UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa, ministra polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Ukrainy Ołeksija Pawłenko, rozmowy podczas unijnej rady ministrów, spotkań Trójkąta Weimarskiego, Grupy Wyszehradzkiej + Bułgarii, Rumunii i Słowenii. 

W listopadzie 2016 roku skierowaliśmy wniosek do komisarza Hogana w sprawie wdrożenia kompleksowego wsparcia w sektorze wieprzowiny w Polsce w związku ze skutkami rynkowymi stosowania restrykcji weterynaryjnych z uwagi na afrykański pomór świń. Efektem tej aktywności jest między innymi nadzwyczajna pomoc dostosowawcza czyli element tzw. pakietu Hogana, na realizację którego przeznaczono 98 mln złotych. Przewidziane zostały dwie formy wsparcia dla producentów trzody chlewnej z obszarów objętych ASF.

Pierwszy rodzaj pomocy polegał na wypłacie producentom trzody przez ARR różnicy między średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni notowaną w regionie, a ceną otrzymaną przez producentów świń w strefie objętej restrykcjami wprowadzonymi w związku z afrykańskim pomorem świń.

W ramach drugiej formy pomocy producenci trzody z terenów objętych ASF, którzy podjęli decyzję o zmianie profilu produkcji z chowu świń na rzecz bydła mięsnego, mogli ubiegać się o refundację kosztów zakupu jałówek i buhaja.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację producentów trzody chlewnej z obszarów objętych weterynaryjnymi środkami ochronnymi wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w czerwcu br. uruchomione zostało dodatkowe działanie w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Jest to drugie źródło pomocy dla producentów świń, mające na celu złagodzenie skutków ekonomicznych, które dotknęły rolników. Może ono docelowo objąć 50 tys. sztuk świń. Polega na wypłacie przez ARR producentom trzody różnicy cen.

Minister Krzysztof Jurgiel zapewnia, że to nie koniec pomocy

Aktualnie trwają rozmowy z Komisją Europejską dotyczące uruchomienia pomocy z tytułu zaniechania produkcji świń w gospodarstwach niedostosowanych do podwyższonych wymagań bioasekuracji w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi. Komisja przedstawiła wstępny projekt rozporządzenia przyznającego pomoc i trwają uzgodnienia w zakresie jego treści.

Pojawiające się kolejne przypadki choroby w kolejnych krajach członkowskich dowodzą, że ASF nie zna granic, a problem zaczyna dotyczyć całej Unii Europejskiej.

Minister tłumaczy konieczność budowy bariery wzdłuż wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, mającej utrudnić dzikom migrację z państw sąsiednich. Sprawa ta była przedmiotem posiedzenia KERM, który zarekomendował Radzie Ministrów budowę ogrodzenia.

Warto też podkreślić, że wszystkie decyzje dotyczące tych działań na bieżąco konsultujemy z Komisją Europejską. Na nasz wniosek, złożony podczas majowego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Komisja Europejska przedstawiła na kolejnej Radzie w lipcu br. informację na temat sytuacji międzynarodowej w zakresie afrykańskiego pomoru świń. Zabiegamy o większe zaangażowanie ze strony Komisji Europejskiej w związku z tą chorobą.

– czytamy w Liście.

 

minrol.pl/MD/ fot. minrol.pl


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ciecióra: Rolnictwo zrównoważone zapewni niedrogą żywność


Autor: Polska Agencja Prasowa

Kołakowski: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników to ułatwienie


Autor: Polska Agencja Prasowa

Premier: Obowiązkiem państwa jest bezpieczeństwo żywnościowe


BULT SMOGOWICZE