Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 12-01-2017 13:30:47

Nowe regulacje prawne dotyczące prac MRiRW. Zmiany, zmiany...

Nowe regulacje prawne dotyczące prac MRiRW. Zmiany, zmiany...

od 21 grudnia 2016 do 3 stycznia 2017 roku wprowadzono 9 ustaw i 14 rozporządzeń, które dotyczą prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort rolnictwa przedstawił informacje na temat nowych regulacji prawnych dotyczące prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej znajdują się dwie tabele zawierające dane na ten temat. Prezentują wykaz ustaw i rozporządzeń, które zostały wprowadzone od 21 grudnia 2016 do 3 stycznia 2017 roku.

 

Tab 1. Regulacje prawne dotyczące prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykaz ustaw wprowadzonych między 21 grudnia 2016 a 3 stycznia 2017 roku.

Lp.

Tytuł

Opis istoty regulacji

Data ogłoszenia

1.

Ustawa z dnia
15 listopada 2016 r.  o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

(Dz. U. poz. 2102)

Zmiany polegają na uzupełnieniu obowiązujących przepisów umożliwiających gminom podejmowanie uchwał zawierających programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Programy będą dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości finansowych gmin. zmiany umożliwią gminom podejmowanie innych działań niż wymienione w katalogu, jeśli przyczynią się one do ograniczenia bezdomności zwierząt.  Możliwość włączenia do uchwalanych programów planów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów pozostających poza schroniskami oraz konsekwentna realizacja takich załżeń ma sprzyjać ograniczeniu niekontrolowanego wzrostu populacji wspomnianych czworonogów.

22 grudnia 2016 r.

2.

Ustawa z dnia
15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

(Dz. U. poz. 2170)

Zgodnie z przepisami ustawy środki funduszy promocji będą przeznaczane na finansowanie lub współfinansowanie programów promocyjnych i informacyjnych oraz działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do wsparcia ze środków Unii Europejskiej, dotyczących produktów rolno-spożywczych. Nowelizacja jednoznacznie określa wymagania dla produktu rolno-spożywczego, którego dotyczą ww. programy i działania. Ustawa zmienia również skład komisji zarządzających funduszami promocji. Przedstawiciele środowiska, z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą maja mieć większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy. Zwiększono liczbę przedstawicieli producentów z 4 do 5, natomiast zmniejszono liczbę przetwórców z 4 do 3.

28 grudnia 2016 r.

3.

Ustawa z dnia 15 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(Dz. U. poz. 2181)

Ustawa ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, przez wprowadzenie podwyższonych stawek taryfowych, do których będą stosowane dopłaty z budżetu państwa. Zmiana ustawy zapewni i upowszechni sprzedaż umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierających pakiety rodzajów ryzyka.

28 grudnia 2016 r.

4.

Ustawa z dnia
16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

(Dz. U. poz. 2246)

Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektyw wykonawczych Komisji:

 • 2014/96/UE w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców;
 • 2014/97/UE w odniesieniu do rejestracji dostawców i odmian oraz w odniesieniu do wspólnego wykazu odmian;
 • 2014/98/UE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów
  i gatunków roślin sadowniczych.

Przepisy ustawy umożliwiają wpisywanie do krajowego rejestru (KR) odmian gatunków, które nie są objęte przepisami UE, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce. Od teraz prostsze ma być również wpisywanie do KR odmian regionalnych i amatorskich. Zmniejszone mają być także obciążenia administracyjnych.

30 grudnia 2016 r.

5.

Ustawa z dnia
16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

(Dz. U. poz. 2255)

Ustawa ta jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców – tzw. "100 zmian dla firm". Ma na celu poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmianę 18 innych ustaw tj. ustawy: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks pracy, Kodeks spółek handlowych, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Ordynacja podatkowa, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rachunkowości, o ochronie osób i mienia, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o Krajowym Rejestrze Karnym, o dozorze technicznym, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o swobodzie działalności gospodarczej, o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Pierwsze uproszczenia z pakietu  weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Pakiet "100 zmian dla firm" jest jednym z projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w ramach projektowanej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

30 grudnia 2016 r.

6.

Ustawa z dnia
16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(Dz. U. poz. 2259)

Zgodnie z przepisami ustawy zarówno ANR jak i jednoosobowe spółki hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji wykonuje ANR, są państwowymi osobami prawnymi. W związku z tym gospodarowanie posiadanym przez te podmioty mieniem odbywa się również na zasadach określonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Szczegółowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa reguluje  ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, więc przepisy tej ustawy będą miały pierwszeństwo w przypadku kolizji norm. Ustawa określa ogólne zasady gospodarowania mieniem państwowym. Zasady te dotyczą w szczególności państwowych osób prawnych, w tym CDR i ODR.

30 grudnia 2016 r.

7.

Ustawa z dnia
16 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
1)

(Dz. U. poz. 2260)

W świetle przepisów ustawy  Ministerstwo Skarbu Państwa przechodzi w stan likwidacji z dniem 1 stycznia 2017 roku.  Przepisy art. 80 niniejszej ustawy uchylają art. 17 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, na podstawie którego COBORU był obowiązany do uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa na wydzierżawienie lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach Centralnego Ośrodka oraz do uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na zbycie nieruchomości Centralnego Ośrodka.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadzono następujące zmiany:

 • projekty rocznych planów finansowych ANR zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
 • na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego Agencja, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wskazuje nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, które mogą być przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wprowadzono unormowanie, zgodnie z którym ANR może wyposażyć fundację lub dokonać na jej rzecz albo na rzecz organizacji pożytku publicznego darowizny nieruchomości, w stosunku do której wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzono unormowanie, zgodnie z którym przepisy ust. 1–3, ust. 4 pkt 2 lit. b–d, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 tej ustawy stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, z wyłączeniem przypadku, gdy nabywcą udziałów i akcji jest Skarb Państwa.

30 grudnia 2016 r.

8.

Ustawa z dnia
15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
1)

(Dz. U. poz. 2260)

Ustawa utworzyła nową jednostkę, w miejsce dotychczasowej  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ustawa ta przewiduje konsolidację i usprawnienie reguł wykonywania przez Prokuratorię Generalną zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa, organów administracji rządowej, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz określonych w ustawie osób prawnych innych niż Skarb Państwa w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi, skutkujące ograniczeniem kosztów oraz podniesieniem jakości ochrony prawnej jak również stworzenie fachowego zaplecza analitycznego i procesowego dla Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z ustawą obligatoryjne zastępstwo procesowe będzie dotyczyło Skarbu Państwa reprezentowanego przez organy i podmioty, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym tj. m.in. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych:

1) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy;

2) w sprawach:

a) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

b) o stwierdzenie zasiedzenia – jeżeli wartość przedmiotu sprawy przekracza kwotę 1 000 000 zł;

3) w sprawach rozpoznawanych przez sądy polubowne, niezależnie od tego, czy miejsce postępowania przed tym sądem znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy poza jej granicami lub nie jest oznaczone;

4) w sprawach o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej.

30 grudnia 2016 r.

9.

Ustawa z dnia
15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2017 r. poz. 5)

Ustawa ma na celu zapewnienie szybszego uruchomienia i prawidłowego wdrożenia działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowelizacja ustawy jest konsekwencją zmian wprowadzonych w PROW 2014-2020 oraz wynika z dotychczasowych doświadczeń z wdrażania Programu. Zmiany mają również na celu wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

3 stycznia 2017 r.

 

 

Tab 2. Regulacje prawne dotyczące prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykaz rozporządzeń wprowadzonych między 21 grudnia 2016 a 3 stycznia 2017 roku.

Wykaz rozporządzeń

1.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji
i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian
w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych

(Dz. U. poz. 2136)

Rozporządzenie określa:

 • sposób wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez organy Inspekcji Weterynaryjnej;
 • warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych;
 • zakres dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrów koniowatych i centralnej bazy danych koniowatych dla upoważnionych przez Głównego Lekarza Weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, którzy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.z 2016 r. poz. 1077, z późn. zm.) zostali wyznaczeni do wykonywania zadań Inspekcji;
 • sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad;
 • sposób wprowadzania do centralnej bazy danych koniowatych informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz informacji, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. l rozporządzenia 2015/262.

23 grudnia 2016 r.

2.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań
w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi
w ośrodku

(Dz. U. poz. 2139)

Rozporządzenie implementuje przepisy zawarte w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. W rozporządzeniu uwzględniono nową terminologię zgodnie z transponowaną dyrektywą oraz określono warunki, jakie powinny spełnić ośrodki, w których są utrzymywane zwierzęta przeznaczone do eksperymentów naukowych przez użytkowników, hodowców i dostawców oraz warunki utrzymania i opieki, jakie należy zapewnić zwierzętom opierając się na wytycznych zawartych w szczególności w załączniku do dyrektywy. Warunki bytowe dla poszczególnych gatunków zwierząt, normy powierzchni oraz okresy kwarantanny zostały określone w załącznikach do rozporządzenia.

23 grudnia 2016 r.

3.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej
w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

(Dz. U. poz. 2144)

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania niezgodności do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania (SMR) ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. poz.1248). Zmiany dotyczą identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie oznakowania świń oraz obowiązku sporządzania co najmniej raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu owiec lub kóz przebywających w danej siedzibie stada.

23 grudnia 2016 r.

4.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski"

(Dz. U. poz. 2148)

Rozporządzenie określa wzór znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski". Określenie wzoru znaku "Produkt polski" umożliwi konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów spełniających kryteria określone w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dla informacji "Produkt polski", czyli wytworzonych
w Polsce z użyciem polskich surowców.

27 grudnia 2016 r.

5.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 grudnia 2016 r.
w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

(Dz. U. poz. 2154)

Rozporządzenie określa tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym:

 • szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych;
 • sposób przeprowadzania i dokumentowania kompleksowej oceny;
 • wzory kart oceny dokonywanej przez zespoły do spraw ewaluacji jednostek naukowych.

27 grudnia 2016 r.

6.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej
w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

(Dz. U. poz. 2159)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961)  w rozporządzeniu ustalono maksymalne ilości poszczególnych rodzajów produktów spożywczych,  które można zbywać w skali roku w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wskazano zasady prowadzenia przez podmioty dokumentacji umożliwiającej określenie ilości żywności zbywanej rocznie  w ramach takiego handlu.

27 grudnia 2016 r.

7.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi

(Dz. U. poz. 2160)

W związku z tym, że dotychczas opracowywane i przekazywane, za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi raporty były w znacznym stopniu obarczone błędami, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem opracowane dane mają być bezpośrednio przekazywane do systemu teleinformatycznego, którym administruje Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Takie rozwiązanie ułatwi sporządzanie raportów kwartalnych i rocznych z wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w skali kraju. Pozwoli to uniknąć błędów w nazwach produktów leczniczych weterynaryjnych oraz ułatwi właściwe przypisanie wielkości opakowania do tego produktu. Ponadto system teleinformatyczny będzie informował o błędnym wprowadzeniu danych, co pozwoli na  bieżąco korygować raporty przesyłane przez hurtownie.

27 grudnia 2016 r.

8.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

(Dz. U. poz. 2161)

Wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie, stanowiący załącznik do rozporządzenia, w porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, został odpowiednio uzupełniony o symbol 35 – dla prowadzenia działalności rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

27 grudnia 2016 r.

9.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

(Dz. U. poz. 2172)

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich). Określona stawka ryczałtu za odstrzał pozwala na sprawne wykonywanie zadań przez Inspekcję Weterynaryjną.

28 grudnia 2016 r.

10.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r.

(Dz. U. poz. 2191)

Celem realizacji programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r. jest wykrycie każdego przypadku gąbczastej encafalopatii bydła w populacji bydła w Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzenie programu jest nieodzownym elementem systemu kontroli przenośnych gąbczastych encelfalopatii przeżuwaczy. Program podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

28 grudnia 2016 r.

11.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów

(Dz. U. poz. 2192)

Rozporządzenie jest konsekwencją zmian, jakie wprowadza art. 6 pkt 10  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz.1961) w związku z nadaniem organom Inspekcji Weterynaryjnej kompetencji do nadzoru nad zakładami prowadzącymi rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego i dokonywania rejestracji przez te organy takich zakładów. Dodatkowo w rozporządzeniu uwzględniono prowadzenie rejestru zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 852/2004, które dotychczas nie było regulowane tym rozporządzeniem.

28 grudnia 2016 r.

12.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.

(Dz. U. poz. 2235)

Celem programu jest zapewnienie podjęcia właściwych i skutecznych środków w zakresie wykrywania i kontroli serotypów Salmonella objętych programem w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus). Wymienione serotypy stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ich eliminacja wpłynie na  zmniejszenie liczby zachorowań u ludzi. Program zwalczania salmonellozy w stadach niosek jest jednym z etapów realizacji ograniczenia występowania pałeczek Salmonella u drobiu. Realizacja powyższego programu umożliwia pozyskiwanie jaj konsumpcyjnych gatunku kura (Gallus gallus), wolnych od zakażeń serotypami Salmonella określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 517/2011.

29 grudnia 2016 r.

13.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017–2019

(Dz. U. poz. 2239)

Program stanowi kontynuację "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012 i nie zmienia jego założeń merytorycznych.  Główną korzyścią z realizacji programu będzie zapewnienie, że dostarczane ze stad indyków hodowlanych objętych programem, pisklęta indyków rzeźnych są wolne od serotypów Salmonella mających największe znaczenie dla zdrowia publicznego. Przy stosowaniu zasad bioasekuracji i dobrej praktyki higienicznej w gospodarstwach utrzymujących indyki rzeźne pozwoli to na znaczne obniżenie zakażenia w tej populacji drobiu, a w konsekwencji zmniejszy się liczba zachorowań u ludzi. Pozwoli to na zredukowanie środków wydatkowanych na leczenie zatruć pokarmowych u ludzi. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

29 grudnia 2016 r.

14.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

(Dz. U. poz. 2304)

Rozporządzenie określa tryb zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszami promocji produktów rolno-spożywczych uwzględniający nowy skład komisji zarządzających funduszami promocji.

30 grudnia 2016 r.

 

minrol.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com 


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.