Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 18-07-2016 14:00:13

Nowe procedury na modernizację gospodarstw

Nowe procedury na modernizację gospodarstw

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki, w związku ze zmianami procedur uzupełniania wniosków składanych na „Modernizację gospodarstw rolnych”, w dniu 12 lipca 2016 r. przekazał poniższe informacje.

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.08.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1371, z późn. zm.) - ustalając wielkość ekonomiczną oraz powierzchnię gospodarstwa posiadanego przez rolnika w przypadku gruntów dzierżawionych z ZWRSP bierze się pod uwagę wyłącznie grunty dzierżawione na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.  

 

Umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok - nie są przedłużane, chyba, że z analizy wniosku dzierżawcy wynika, że wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo. Do takich przypadków zaliczyć należy wnioski dzierżawców zamierzających uczestniczyć w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych.  

 

W przypadku, gdy ogłoszenie przetargu nie zawiera zapisu informującego o tym, że umowa nie będzie wydłużona lub jeżeli umowa dzierżawy podlegała wyłączeniu z niej 30% powierzchni użytków rolnych w myśl art. 4 i 5 ustawy z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382), a dzierżawca wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do umowy w tym zakresie - wydłużenie okresu dzierżawy może nastąpić na ogólnie obowiązujących zasadach. W przypadku dzierżawców, którzy zamierzają uczestniczyć w programach pomocowych i prawidłowo wywiązują się z umów dzierżawy - wnioski o wydłużenie okresu dzierżawy na czas niezbędny do realizacji programu należy rozpatrywać niezwłocznie.  Zgodnie z zasadami umowy dzierżawy mogą być wydłużane na okres do 15 lat jeżeli dzierżawcą jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego oraz do 8 lat w przypadku pozostałych dzierżawców. Okresy te, uwzględniają możliwość udziału rolników w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, dla których wymagany jest 7-letni okres dzierżawy.  

 

Dzierżawca występując z wnioskiem o wydłużenie, z uwagi na zamiar uczestnictwa w programach pomocowych, nie musi przedstawiać Agencji kopii złożonego wniosku do ARiMR ani też pisma ARiMR stanowiącego wezwanie do uzupełnienia wniosku m.in. w zakresie spełnienia wymagań dotyczących czasookresu trwania umowy dzierżawy. Takie dokumenty dzierżawca powinien przedstawić jednak w chwili podpisywania aneksu wydłużającego umowę dzierżawy. Dlatego też w sytuacji, w której przedłużenie umowy, dzierżawy następuje ze względu na uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa w programach pomocowych, w umowie dzierżawy należy zamieścić zapis umożliwiający Agencji wcześniejsze rozwiązanie umowy, jeżeli dzierżawca zrezygnuje z uczestnictwa w programie, bądź utraci prawo do realizacji tego programu.  Stąd też we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej załącznik nr 6 do zasad dzierżawy nieruchomości ZWRSP wprowadzonych zarządzeniem Nr 09/2013 Prezesa ANR z dnia 18 stycznia 2013 r. z późn. zm. - w § 5 i § 17 należy dodać następujące zapisy:  w § 5 ust. 4 należy dodać pkt 13 w brzmieniu: „niezwłocznego informowania Wydzierżawiającego o rezygnacji lub utracie prawa do realizacji programu stanowiącego podstawę wydłużenia okresu dzierżawy", w § 17 po ust. 3 należy dodać nowy ustęp (zmieniając numeracje pozostałych) w brzmieniu: „Wydzierżawiający może rozwiązać umowy przez jednostronne oświadczenie woli Wydzierżawiającego w przypadku otrzymania od dzierżawcy informacji, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 13 lub pozyskania takiej informacji z innych wiarygodnych źródeł”. Umowy dzierżawy Agencja może przedłużać, na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1014, z późn. zm.), na nowych warunkach uzgodnionych z dzierżawcą, z tym że czynsz nie może być niższy od dotychczasowego. Każda umowa podlegać powinna odrębnej analizie w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania w dotychczasowym czy zmienionym kształcie, oceny wysokości czynszu. Istotne warunki dalszej dzierżawy powinny być oparte na ustaleniach z przeprowadzonej kontroli dzierżawionej nieruchomości.  

 

Powyższe wyjaśnienia nie oznaczają, że na wniosek dzierżawcy Agencja automatycznie powinna przedłużać umowy w każdym przypadku, nie rozpatrzywszy innych aspektów wiążących sie z wykonywaniem danej umowy dzierżawy. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie powinno przedłużać się umowy z osobami niewiarygodnymi finansowo. Nie powinna mieć też miejsca taka sytuacja, że - na wniosek dzierżawcy ubiegającego się lub zamierzającego ubiegać się o dofinansowanie - przedłużany byłby okres obowiązywania umowy kwalifikującej się do szybkiego rozwiązania, zwłaszcza gdy przesłanką do jej rozwiązania są przyczyny leżące bezwzględnie po stronie dzierżawcy. Jeżeli takie przesłanki nie zachodzą - zgłaszane do Agencji wnioski należy rozpatrywać zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą. Przed ustaleniem nowych warunków dzierżawy należy dokonać przeglądu dzierżawionej nieruchomości. Działki gruntów przewidzianych do wyłączenia z umowy w późniejszym okresie celem odrębnego ich zagospodarowania powinny być wyodrębnione w umowie. Będzie to oznaczało, że dzierżawca musi liczyć się z możliwością zaprzestania prowadzenia przez niego działalności rolniczej na tej części gruntów przed upływem deklarowanego okresu, a zatem nie powinien zgłaszać tych działek jako obszaru kwalifikującego się do uzyskania płatności.  

 

Zatem, warunkiem przedłużenia umowy jest w szczególności:  

- złożenie przez dzierżawcę stosownego wniosku, najpóźniej na 3 miesiące, przed zakończeniem umowy dzierżawy (art. 39 ust4 pkt 1 ustawy),

- prawidłowość wywiązywania się dzierżawcy z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy (w tym prowadzenia przez dzierżawcę racjonalnej gospodarki rolnej na dzierżawionej nieruchomości),

- wywiązywanie się dzierżawcy z zobowiązań finansowych zarówno wobec Agencji jak i innych zobowiązań publiczno-prawnych,

- wiarygodność finansowa dzierżawcy, zabezpieczenie należności Agencji.

KRIR/Fot.www.publicdomainpictures.net


Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.