Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 2017-04-19 09:57:59

Na jakie zwolnienia podatkowe mogą liczyć spółdzielnie rolników

Na jakie zwolnienia podatkowe mogą liczyć spółdzielnie rolników

Podpowiadamy, na jakich zasadach mogą działać spółdzielnie rolnicze i na jakie zwolnienia podatkowe mogą liczyć.

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Czy zapisy obowiązującej ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) nie są wystarczające? Co nowego wnosi ministerialny projekt?

Z uwagi na fakt, że rolnicy są grupą słabszą ekonomicznie od innych grup zawodowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kładzie duży nacisk na tworzenie i wspieranie wspólnych struktur gospodarczych, w szczególności organizowanych w formie spółdzielni. Należy bowiem podkreślić, że spółdzielczość jako forma zbiorowej zaradności lokalnych społeczności stwarza realne szanse  na aktywność gospodarczą i społeczną poprzez budowanie spójności i integralności społecznej obszarów wiejskich. Ponadto spółdzielczość wnosi do gospodarki rynkowej czynniki poprawiające funkcjonowanie rynku, takie jak wzmacnianie pozycji rynkowej podmiotów o relatywnie niższym potencjale ekonomicznym poprzez stwarzanie im możliwości szerszego uczestniczenia w obrocie gospodarczym. Odpowiedzią na potrzebę wzmacniania pozycji rolnika na rynku oraz podniesienia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, a także niwelowania zagrożeń, jakie przynosi coraz bardziej wymagający rynek, są przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwiązania legislacyjne umożliwiające tworzenie przez rolników wspólnych struktur gospodarczych w postaci spółdzielni rolników.

Najważniejsze rozwiązania:

1. Kompleksowe uregulowanie odnośnie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni stricte rolniczych (obecnie na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze występuje fragmentaryczność spółdzielczej działalności w obszarze rolnym, która obejmuje np. rolnicze spółdzielnie produkcyjne czy spółdzielnie kółek rolniczych). Jednocześnie w sprawach nieuregulowanych przepisami projektowanej ustawy stosuje się obowiązujące regulacje ustawy Prawo spółdzielcze (np. w zakresie trybu zakładania i rejestrowania spółdzielni, lustracji).

2. Zakres podmiotowy - spółdzielnia rolników jest dobrowolnym zrzeszeniem osób:

 •  fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów
  o podatku rolnym lub prowadzących działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych lub grup tych produktów lub prowadzących chów lub hodowlę ryb;
 • fizycznych lub prawnych niebędących rolnikami, prowadzących działalność
  w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, wytworzonych przez rolników;
 •  o zmiennym składzie osobowym i  zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

3. Główne cele funkcjonowania spółdzielni rolników to prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz swoich członków w zakresie planowania przez nich produkcji, dostosowanie skali i jakości tej produkcji do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży, organizacja sprzedaży produktów swoich członków oraz koncentracja popytu i organizacja zakupu środków do produkcji rolnej. Spółdzielnie rolników, na rzecz swoich członków, będą mogły również prowadzić przetwórstwo produktów, przechowywać je, konfekcjonować i standaryzować, prowadzić handel produkcją swoich członków i produktami uzyskanymi z jej przetwórstwa czy też świadczyć usługi na rzecz swoich członków związane z wytwarzaniem przez nich produktów.

4. Spółdzielnię rolników będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników. Podmioty te, dzięki właściwemu zorganizowaniu się również pod względem liczby członków, będą w stanie odpowiednio dostosować produkcję do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości
i asortymentu, a także ograniczać koszty produkcji wykorzystując efekt skali oraz przeciwdziałać spekulacjom na rynkach rolnych. Ponadto należy zaznaczyć, że ww. propozycja powinna ograniczyć możliwość tworzenia przypadkowych podmiotów, powołanych do życia jedynie w celu skorzystania z przewidzianych w projekcie ulg podatkowych,

5. Wprowadzenie zachęt do zakładania spółdzielni rolników poprzez wprowadzenie określonych zwolnień podatkowych odnośnie do:

 • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – zwolnione
  z podatku będą dochody spółdzielni rolników pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, dla których spółdzielnia rolników została założona, wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej członków,
 • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - zwolnione
  z podatku będą budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 projektu ustawy, stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników,
 • ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - zwolnieniem objęte będzie nabywanie praw do wkładów w spółdzielni rolników.

Proponowane ulgi podatkowe w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości dotyczą podmiotów gospodarczych, których wielkość będzie odpowiadać definicji mikroprzedsiębiorstwa określonego w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Takie rozwiązanie ma na celu stworzenie preferencyjnych warunków na początkowym etapie działalności nowopowstałych podmiotów. Natomiast w momencie dalszego rozwoju
i przekroczeniu wytycznych warunkujących posiadanie statusu mikroprzedsiębiorstwa, podmioty te będą już operować na rynku na zasadach ogólnych.

6. Spółdzielnia rolników będzie posiadała następujące zasadnicze fundusze własne:

 • fundusz udziałowy - na który składają się wpłaty udziałów członkowskich;
 • fundusz zasobowy - na który składają się wpłaty wpisowego dokonane przez członków oraz nie mniej niż 10 % nadwyżki bilansowej;                                          
 •  fundusz wzajemnościowy - na który składają się wpłaty w wysokości nie mniejszej niż 3 % nadwyżki bilansowej. Spółdzielnia rolników będzie mogła tworzyć inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie.

7. Zmiany dostosowawcze obowiązujących ustaw:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w zakresie dostosowania obowiązujących regulacji do zaproponowanej w projekcie nowej instytucji prawnej, dotyczącej możliwości zbywania udziałów
  w spółdzielni rolników,
 • ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wskazując, że jednym
  z zadań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest wspieranie powstawania i rozwoju spółdzielni rolników i ich związków,
 • ustawy Kodeks cywilny – poprzez uznanie, że przy umowach kontraktacji między producentem rolnym a kontraktującym przez producenta rolnego rozumie się również spółdzielnię rolników lub związek takich spółdzielni.

8. W skład rady nadzorczej spółdzielni, jako organu kontrolnego, będą mogli wchodzić jedynie członkowie spółdzielni będący rolnikami (członkowie nie będący rolnikami nie będą wybierani do rady nadzorczej). Ma to zapewnić spółdzielni charakter rolniczy i dbałość o interesy rolników.

Oczekiwane efekty wejścia w życie projektu ustawy

 • zwiększenie zorganizowania producentów rolnych, wzmocnienie procesu tworzenia MŚP, w tym szczególnie mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich, a tym samym wzmocnienie przedsiębiorczości,
 • zwiększenie żywotności ekonomicznej gospodarstw, co zmniejszy ryzyko wpływu ewentualnych negatywnych zjawisk ekonomicznych na stabilność funkcjonowania podmiotów,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku produktów rolnych, a co za tym idzie dochodowości gospodarstw,
 •  zwiększenie samoświadomości organizowania się rolników we wspólne struktury gospodarcze, szybszy rozwój obszarów wiejskich, a tym samym zmniejszanie dysproporcji w relacji do regionów zurbanizowanych,
 •  w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego przewiduje się także, iż spółdzielnia jako podmiot zrzeszający producentów rolnych, będzie mogła zgłaszać zapotrzebowanie na środki do produkcji w ilości relatywnie większej niż czyniłby to pojedynczy producent. Z tego też względu podmioty takie będą atrakcyjnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorstw działających w otoczeniu rolnictwa (np. producentów/dostawców nawozów, środków ochrony roślin czy też firm transportowych). W konsekwencji przyczynić się to powinno do rozwoju tych podmiotów,
  co jednocześnie może zwiększyć wpływy m.in. z podatku dochodowego jak również podatków pośrednich (np. VAT),
 •  w zakresie rynku pracy przewiduje się ograniczenie bezrobocia oraz zmniejszenie wydatków państwa na świadczenia socjalne. Spółdzielnie rolników prowadzą swoją działalność jako przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną. Wobec powyższego, obowiązane są stosować m.in. regulacje w zakresie polityki finansowej, w tym np. przepisy ustawy o rachunkowości. W wielu przypadkach powoduje to konieczność zatrudniania wykwalifikowanej kadry.

 

MRiRW/Maks Weber/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.